Mondo International Academy

MA Medzinárodné podnikanie Mondo International Academy

Medzinárodné podnikanie

MA Medzinárodné podnikanie

 

MA Medzinárodné podnikanie

V súlade so základnými znalosťami študijného odboru cieľom vzdelávacieho procesu je,  aby absolvent bol schopný ekonomicky rozmýšľať, analyzovať podnikateľské prostredie v kontexte regiónu, ale aj so zreteľom na materiálne a personálne zdroje získané za účelom zisku.

Študent sa sústreďuje na upevňovanie vedomostí v oblasti národných ekonomických štúdií, na základe ktorých sa podrobnejšie rozpracúva európska spotrebiteľská politika a politika medzinárodného obchodu. Študent sa zaoberá problematikou podnikového manažmentu medzinárodne aktívneho podniku a podrobne skúma finančné a marketingové aspekty medzinárodného podnikania. Následne študent rieši ďalší problém týkajúci sa krajín s transformáciou, ktoré podľa mnohých odborníkov predstavujú silný potenciál pre založenie medzinárodného obchodu.

V záverečnom ročníku štúdia študent študent má možnosť počas 13-týždňovej stáže* si overiť nadobudnuté vedomosti a prepojiť teóriu s praxou.

Absolvent takto získa kontakty a vedomosti potrebné pre svoje postavenia na trhu práce, alebo pre svoje podnikanie.

Svoje získané vedomosti vyjadrí v diplomovej práci a navyše si osvojí jazykové zručnosti. Študent sa naučí pracovať s vedeckými textami, ktoré pretaví do praktickej podoby a v budúcnosti ich implementuje v praxi.

Forma štúdia

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Po úspešnom absolvovaní programu študenti získajú titul Master (MA) v oblasti Medzinárodného podnikania.

Dĺžka štúdie je 2,5 až 3 roky.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

1 Ročník

Povinné predmety:

 1. Európska spotrebiteľská politika
 2. Medzinárodná obchodná politika
 3. Základy národnej ekonomiky
 4. Všeobecná hospodárska geografia
 5. Cudzí jazyk – výber jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 6. Diplomatické vzťahy
 7. Medzinárodný obchodný manažment
 8. Medzinárodné obchodné politiky
 9. Medzinárodný marketing

Voliteľné predmety:

 • Podnikateľská etika
 • Ekonomika a kvalita života
 • Sociálna teória a politika
 • Politika zamestnanosti
 • Firemná kultúra
 • Teória hospodárskeho rastu a rovnováhy
 • Teória hry
 • Ekonomika menovej integrácie

2.Ročník

Povinné predmety:

 1. Medzinárodné finančné trhy a finančné riadenie
 2. Hospodárska politika transformujúcich sa krajín
 3. Medzinárodná preprava a Ekonomické väzby na inštitúcie svetového hospodárstva
 4. Cudzí jazyk – výber cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština)
 5. Vznik moderného trhu
 6. Európske obchodné právo
 7. Medzinárodný personálny manažment
 8. Hospodárska história Európy
 9. Hospodárska a regionálna politika EÚ

Voliteľné predmety:

 • Kontroling
 • Ceny a cenová stratégia
 • Medzinárodná obchodná a riadiaca prax
 • Inovatívne princípy riadenia
 • Problémy vedeckého riadenia
 • Mis Management
 • Projektový manažment
 • Kvalita a hodnotenie operácií

3. Ročník

1. Povinné

Výskumné metódy:

práca s hypotézami, teóriami a modelmi

Konzultácie s mentormi

2.Povinné

  Obhajoba diplomovej práce


3 *. Voliteľné:

13-týždňová prax v partnerských spoločnostiach, alebo MSP

– analýza trhu / výskum

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie semestrálnych prác formou „Open Book Exam“

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 70 strán.

Akademické informácie

SEP – Student Education Profile

OZNAM – NOTICE

OZNAM:

V súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia
ochorenia COVID-19, je naša akadémia od 9.3.2020 zatvorená do odvolania.
Prerušili sme výučbu prezenčnou formou na všetkých stupňoch štúdia. Výučba bude
pokračovať online a individuálnou formou.
Pre všetkých našich študentov sme aj naďalej k dispozícii a môžu s nami komunikovať
elektronickou formou alebo telefonicky.
Pre študentov, ktorí študujú online formou zostáva štúdium nezmenené.
Uvedomujeme si vážnosť situácie a rozhodli sme sa, že v prípade potreby si všetci naši
študenti môžu požiadať o individuálny študijný plán alebo o jeho úpravu.

 

NOTICE:


In the context of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, in order to prevent the spread of
COVID-19, our academy is closed from 9.3.2020 until further notice.
All in-person courses are suspended at all levels of study. Teaching will continue online and
individually.
We remain available, and all our students can communicate with us electronically or by
telephone.
For students studying online, the study remains unchanged.
We are aware of the seriousness of the situation and have decided that, if necessary, all of our
students can apply for an individual study plan or ask for modification.

MPH Master of Public Health – MPH Verejné zdravotníctvo

MPH

MPH

Master of Public Health

 

Cieľ programu MPH:

Cieľom programu MPH Verejné zdravotníctvo je umožniť našim študentom, aby sa stali lídrami vo vedení a manažovaní zdravotníckych zariadení, rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti potrebné na prácu v tomto novom multidisciplinárnom prostredí verejného zdravia.

V rámci modulov tohto študijného programu máte možnosť rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti v oblasti verejného zdravia a kriticky hodnotiť stratégie na zlepšenie výsledkov v oblasti verejného zdravia. Tieto zručnosti sú čoraz dôležitejšie pre pracovníkov v oblasti verejného zdravia, školstva, vrátane medzinárodných mimovládnych organizácií, v miestnych zdravotníckych organizáciách, vo vnútroštátnych orgánoch verejného zdravotníctva alebo v súkromnom sektore.

Smerovanie MPH programu:

Študijný program sa zameriava na výučbu budúcich manažérov zdravotníckych zariadení a ich oddelení v oblasti:

 • Personálneho riadenia zamestnancov
 • Finančného manažmentu
 • Nové trendy v zdravotníctve
 • Špecializačné moduly

Poskytované programy MPH Verejné zdravotníctvo a manažment a MPH – Verejné zdravotníctvo – organizácia zdravotníctva v oblasti verejného zdravia odrážajú multidisciplinárny charakter verejného zdravotníctva prostredníctvom flexibilných a inovatívnych učebných osnov.

Prečo program MPH:

Všetky programy z oblasti  verejného zdravotníctva ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. MPH programy sú výborným základom pre ďalšie štúdium, ako napríklad Ph.D. v oblasti Verejného zdravotníctva.

Programy sú zamerané na multidisciplinárne oblasti a sú zaujímavé pre študentov s vysokoškolským vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo, všeobecného lekárstva, farmácie, učiteľov na zdravotníckych stredných, ako aj vysokých školách a ďalšie profesie súvisiace so zdravím.

Verejné zdravie má ústrednú úlohu pri vedení zdravotníckych zariadení, ovplyvňovaní zdravotnej politiky a zlepšovaní zdravia obyvateľstva a je jedným z prvých akademických odborov, ktorý smeruje k multidisciplinárnemu spektru programov zahŕňajúcich mnohé špecializačné oblasti. Medzi aktuálne zastúpené disciplíny patrí podpora zdravia, ochrana zdravia, sociálne služby, preventívne lekárstvo, epidemiológia, životné prostredie a disciplíny v oblasti chémie prípadne iné.

Kariéra:

Titul MPH sa vo väčšine krajín považuje za základnú kvalifikáciu pre kariéru v oblasti, ktorá smeruje k verejnému zdraviu. Ak pracujete alebo máte v úmysle pracovať v zdravotníckej organizácii, ktorá zodpovedá za verejné zdravie alebo vyučujete zdravotnícke programy na stredných alebo vysokých školách a chcete si rozšíriť svoju kvalifikáciu a vedomosti, potom štúdium Master of Public Health naplní všetky Vaše požiadavky.

MPH – Master of Public Health – Verejné zdravotníctvo

MPH – Verejné zdravotníctvo – organizácia zdravotníctva

MPH – Verejné zdravotníctvo – organizácia zdravotníctva

 

Program MPH – Verejné zdravotníctvo – organizácia zdravotníctva je koncipovaný z dvoch častí:

 1. Všeobecná časť
 2. Špecializované programy

Vedúci zamestnanci zdravotníckych zariadení koordinujú všetky oddelenia, aby zabezpečili, že budú fungovať ako celok. Ich odbornosť sa vyžaduje na správu, plánovanie, organizovanie, riadenie a monitorovanie výsledkov lekárskych a zdravotníckych služieb. Z tohto dôvodu je všeobecná časť programu je zameraná na manažérske zručnosti, vedomosti a ovládanie základného know-how.

Špecializácia vzdelávacieho programu je vyjadrená v 50% predmetov, ktoré sa týkajú napr. biológie človeka, genetiky a okrem iného aj preventívneho lekárstva. Získané vedomosti na teoretickej úrovni z obsahu špecializačných predmetov je výborným základom pre dalšie štúdium na vyššom stupni štúdia.

MPH Master of Public Health - MPH Verejné zdravotníctvo

Cieľom štúdia je naučiť študentov:

 • Poznať organizáciu zdravotníctva.
 • Poznať organizáciu sociálnych služieb.
 • Charakteristiku preventívneho lekárstva.
 • Mikrobiológiu – náplň, rozdelenie.
 • Mikroorganizmy – druhy, vlastnosti.
 • Fyziológiu mikroorganizmov – patogenita a virulencia.
 • Charakteristiku epidemiológie, Infekcie, Protiepidemických opatrení, Infekčných chorôb, Imunity, Imunizácie, Očkovania.
 • O životnom prostredi a zdraví.
 • Zásady ochrany zdravia.
 • Racionálnej výžive.
 • Hygiene detí a mládeže.
 • Sociálnej hygiene, sociálnom lekárstve.
 • o Ionizujúcom žiarení.

 

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly a výberové moduly.  Špecializáciu (focus) si študent určuje buď nahradím 3 modulov z príslušného programu, alebo z  iného študjného programu napr. z programov MBA.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Povinné predmety:

 1. Etické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti
 2. Strategické plánovanie zdravotníckeho zariadenia
 3. Preventívne lekárstvo
 4. Organizácia zdravotníctva
 5. Organizácia sociálnych služieb
 6. Biológia človeka
 7. Ochrana prírody
 8. Fyziológia živočíchov a človeka
 9. Genetika
 10. Diplomový seminár

Voliteľné predmety:

 1. Molekulová a bunková biológia
 2. Anorganická chémia
 3. Organická chémia
 4. Všeobecná chémia
 5. Geobotanika
 6. Chemická analýza
 7. Ekológia

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve,  je určený pre študentov a záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoje doterajšie znalosti získané na bakalárskej úrovni alebo zvýšiť svoj potenciál pre kariérny rast.

Požiadavky na prijatie:

Ukončený I. Stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Ciele programu:

 • Pochopiť vzájomné vzťahy medzi sektormi pohostinstva a cestovného ruchu.
 • Preskúmať skôr strategické otázky rozvoja podnikania ako otázky prevádzkovej úrovne.

Online forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Predmety a ich obsah:

 1. Strategický manažment:

Kľúčové poznatky z teórie strategického riadenia podniku, formulovanie a implementovanie stratégie. Rozvoj strategických schopností a hodnotenia strategických možností a variantov.

2. Finančný manažment:

Kľúčové účtovné a finančné postupy, hodnotenie a súvisiace nástroje rozhodovania.

3. Operatívny manažmet prevádzky v pohostinstve a cestovnom ruchu

Kladie dôraz na obchodné povedomie, proaktívne a logické myslenie, výskum a kritickú analýzu pre správne taktické a strategické rozhodovanie v oblasti riadenia.

4. Marketing a riadenie vzťahov so zákazníkmi:

Nasledovanie cesty zákazníka od počiatočného prieskumu až po správanie zákazníka po kúpe.

5. Globálne stratégie riadenia ľudských zdrojov:

Skúma teóriu a dôkazy o riadení pracovnej sily vrátane metrík ľudského kapitálu, talentový manažment, kompenzácie a vodcovstvo.

6. Destinačný manažment:

Strategická analýza rozvoja destinácie, udržateľnosti a plánovania.

7. Podujatia a projektový manažment:

Dôležitosť efektívneho riadenia projektov, projektový manažment znalostných systémov, kľúčových metodík a nástrojov alebo techník na iniciáciu, plánovanie, implementáciu a hodnotenie.

8. Metódy výskumu v oblasti pohostinstva a cestovného ruchu:

Zručnosti potrebné na zabezpečenie rozhodnovania.

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve poskytuje postgraduálnu akademickú cestu pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať na bakalárskej úrovni alebo prehĺbiť svoju kvalifikáciu.

Požiadavky na prijatie:

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Bez maturity je možné prijať študenta, ktorý obsolvoval AD. – Associate’s Degree.

Študenti absolvujú všetky štyri okruhy, ktoré sú otvoreného charakteru.

Hodnotenie: 8 seminárnych prác a na záver Bakalárska práca v rozsahu 40 strán

Hodnota kreditu: 120 ECTS

Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár) štúdium je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Študijný program Bachelor of Science trvá 27 mesiacov. Absolventi programu BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve majú možnosť pokračovať ďalej v štúdiu na II. stupni vzdelávania MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve (Master úroveň – na Slovensku známe pod skratkou Mgr. – Magister).

Tematické okruhy programu:

 1. Strategický dopad podnikateľského prostredia
 2. Podnikateľská stratégia pre pohostinstvo a cestovný ruch
 3. Riadenie podujatí pre pohostinstvá a cestovný ruch
 4. Manažment kvality pre pohostinstvá a cestovný ruch

Obsah tematických okruhov:

 1. Strategický dopad podnikateľského prostredia:

Makro prostredie, globalizácia, ekonomika, reakcia na zmeny a konkurenčná výhoda.

 2. Podnikateľská stratégia pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Podniková analýza, modely plánovania, stratégie rastu, vízia, poslanie, kultúra a implementácia stratégie.

3. Riadenie podujatí pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Typy podujatí, problémy, manažment podujatí  pred, v reálnom čase  a po podujatí.

4. Manažment kvality pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Dôležitosť manažmentu kvality, opatrenia na zlepšenie kvality, prieskum zákazníkov a spätná väzba.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 12 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava bakalárskej práce v rozsahu 40 strán.

Prejsť na: BBA Podniková ekonomika

Translate: BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BA Medzinárodný obchod

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy

Prejsť na: BA Management turizmu

Translate: BA – Hospitality Management - Bachelor Studies
Mondo International Academy – online štúdium – konzultácie – Vzdelávanie bez hraníc

Výhody štúdia

Mondo International Academy je viac ako vzdelávacia inštitúcia. 

Výhody štúdia

 • výučba v slovenskom, českom alebo inom jazyku, podľa výberu študenta,
 • každý študent obdrží študijné materiály priebežne počas štúdia,
 • zabezpečíme vydávanie článkov a publikácií v karentovaných odborných zborníkoch, ako napr. REZO 21 – LaRevue, ktoré sa uverejňujú v knižnici Kongrese USA,
 • odborné vedenie a administratívna podpora sú samozrejmosťou,
 • absolvovaním štúdia získate Diplom (nie certifikát),
 • ku každému diplomu vydávame: Diplom, Diploma Supplement, hodnotiace správy školiteľov a oponentov, hodnotenia písomných skúšok, najnovšiu literatúru,
 • dĺžka štúdia je v rozmedzí 12 mesiacov až 3 roky, pričom dĺžku a intenzitu štúdia si prispôsobujete podľa svojich potrieb.
Translate in sk: MA Trvalo udržateľný rozvoj – Master program Sustainable Development

MA Trvalo udržateľný rozvoj

MA Trvalo udržateľný rozvoj

MA Trvalo udržateľný rozvoj zahŕňa témy týkajúce sa životného prostredia a prírodných zdrojov, zlepšenia trvalej udržateľnosti na miestnej a globálnej úrovni, technológií v oblasti životného prostredia, využívania prírodných zdrojov, vzťahov medzi systémami a spôsoby, akými možno použiť pokročilé metodológie na identifikáciu a riešenie problémov. Na záver sú absolventi uvedení do problematiky využitia moderného výskumu a metód na zlepšenie trvalo udržateľného rozvoja.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Zmena klímy a energetická politika, Inovácie a hospodársky rozvoj, Energetická politika a udržateľnosť vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr.: v Eco-manažérskej ekonomike, Energetike a rozvoji, Energetickej politike a udržateľnosti, Riadiacich energetických prechodoch alebo Inováciách v kreatívnej ekonomike a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Strategického riadenia inovácií alebo Zmeny klímy, rozvoja a politiky.

„Európsky parlament definoval trvalo udržateľný rozvoj ako zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúce generácie“.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Trvalo udržateľného rozvoja.

Forma štúdia MA Trvalo udržateľný rozvoj

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

MA – Master studies - Mondo International Academy

Predmety programu MA - Trvalo udržateľný rozvoj

I. ročník:

 • Riadenie rizík a optimalizácie
 • Ocenenie spoločnosti
 • Rozhodovací proces
 • Právo obchodných spoločností
 • Mikroekonomika
 • Macroekonomika
 • Podnik sociálnej solidarity – SCOP
 • Finančná globalizácia
 • Finančné techniky
 • Finančná analýza
 • Všeobecné účtovníctvo spoločnosti

II. ročník

 • Zmena klímy a energetická politika
 • Inovácie a hospodársky rozvoj
 • Energetická politika a udržateľnosť
 • Energetika a rozvoj
 • Energetická politika a udržateľnosť
 • Inovácie a hospodársky rozvoj
 • Perspektívy, metódy a zručnosti pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 • Svetové ozdravenie & OSN
 • Eco-manažérska ekonomika
 • Manažment organizácií a Ekologické podniky
 • Obnoviteľné zdroje

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MA PROGRAMY

Prejsť na: Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy

Prejsť na: Podniková ekonomika

Translate: MA Business Economics - Master Studies - Podniková ekonomika

Prejsť na: Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation
MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit – Mondo International Academy

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

 

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit je, štúdijným programom zamerané na moderné podnikanie na finančné prostredie.  Poskytuje komplexné vzdelávanie v oblasti financií a účtovníctva.

Študenti programu MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a auditsa oboznámia so základnými riadiacimi disciplínami ekonómie, organizačným správaním, účtovníctvom a s financiami.  Počas štúdia získajú odborné znalosti v oblasti financií, účtovníctva a manažmentu konkrétne v oblasti podnikového financovania, manažérskeho účtovníctva ako aj stratégie riadenia. V poslednom ročníku sa podrobne oboznámia s: finančnými trhmi a analýzami, oceňovaním a auditom.

MA Programová časť „účtovníctvo“

Poskytne základ pre špecializované účtovnícke procesy, ako aj pre mnoho ďalších súvisiacich povolaní. Účtovné kariéry zvyčajne zahŕňajú analýzu a využívanie finančných informácií s cieľom vyhodnotiť finančnú situáciu firmy. Môže ísť o čokoľvek od základného účtovníctva po správu súvah a výkazov ziskov a strát. Účtovné kariéry sa často veľmi zameriavajú na minulé záznamy a súčasné správy, ktoré zahŕňajú vytváranie a analýzu týchto záznamov, pričom často sa rozširujú aj na plánovanie, kontrolu, rozhodovanie, správu, zodpovednosť a ďalšie.

MA Programová časť „financie“

je skvelým východiskovým bodom pre kariéru vo finančných službách, naprieč sektormi podnikania, bankovníctva a poradenstva. Kariéra vo finanančnom sektore má vysoký potenciál byť o niečo lukratívnejší ako väčšina účtovníkov. Dôvodom je skutočnosť, že finančné kariéry sa zvyčajne zameriavajú na riadenie súčasných a budúcich údajov o podnikaní alebo organizácii, na rozdiel od zaznamenávania minulých a súčasných príjmov a výdavkov. To znamená, že tí, ktorí pracujú vo financiách, majú často dodatočnú zodpovednosť predpovedať a analyzovať potenciál pre zisk a rast, posudzovať peňažné zdroje, využívať účtovné štatistiky a správy a externe hľadať budúce možnosti financovania.

MA Programová časť „Audítorské účtovníctvo“

sa líši od iných finančných zameraní, pretože povaha finančnej zodpovednosti znamená, že auditor pracuje v presne stanovených termínoch, so starostlivým dohľadom na podrobnosti a ochotou napadnúť status quo.

Zatiaľ čo účtovník bude poskytovať poradenstvo a podporu v oblasti daňových priznaní, vedenia účtovníctva a peňažných tokov, audítor sa bude hlbšie zaoberať s údajmi a spätne sa pozerať na účty organizácie.

Audítor má za úlohu: správu aktív a investičné bankovníctvo, pretože sa zameriava skôr na ciele správy a dodržiavania predpisov, ako na zvyšovanie financií spoločnosti.

Je to všetko o zabezpečení toho, aby sa čísla spočítali pomocou dôkladnej analýzy a správy. Pri ochrane finančného zdravia organizácie sa neponecháva žiadny kameň na kameni. Audítori zvyčajne spadajú do dvoch hlavných táborov – interných audítorov a externých audítorov.

Forma štúdia

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Ďalej, študenti majú možnosť prihlásiť sa na CIOT program ADIT International TAX

Program MA Ekonomika - Financie, účtovníctvo, manažment a audit

I. ročník

 1. Makroekonomika
 2. Spotrebiteľ
 3. Interná diagnostika
 4. Audit I.
 5. Externá diagnostika
 6. Rozhodovací proces
 7. Strategický prístup v krízových sitáciách
 8. Financovanie ekonomických činností
 9. Finančné techniky
 10. Finančná analýza

II. ročník

 1. Všeobecné účtovníctvo spoločnosti
 2. Audit II.
 3. Ekonomika finančných trhov
 4. Finančná globalizácia
 5. Finančná analýza akvizície manažmentu
 6. Oceňovanie pohľadávok – Vnútorná kontrola
 7. Metodika diplomovej práce

VALORIZÁCIA: Master programu predstavuje 90 US hodín čo zn. 150 EU Kreditov

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MA Programy

Prejsť na: Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: Trvalo udržateľný rozvoj

Translate: MA Trvalo udržateľný rozvoj - Sustainable Development Master program

Prejsť na: Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation

Prejsť na Podniková ekonomika

Translate: MA Business Economics - Master Studies - Podniková ekonomika