Mondo International Academy

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve,  je určený pre študentov a záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoje doterajšie znalosti získané na bakalárskej úrovni alebo zvýšiť svoj potenciál pre kariérny rast.

Požiadavky na prijatie:

Ukončený I. Stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Priebeh štúdia:

 • Študenti absolvujú všetky okruhy.
 • Hodnotenie: 2 seminárne práce.
 • Hodnota kreditu: 120 ECTS

MBA štúdium nadväzuje na program, BSc v cestovom ruchu a pohostinstve.

Ciele programu:

 • Pochopiť vzájomné vzťahy medzi sektormi pohostinstva a cestovného ruchu.
 • Preskúmať skôr strategické otázky rozvoja podnikania ako otázky prevádzkovej úrovne.

Online forma štúdia:

Štúdium prebieha čisto elektronickou formou. Osobná konzultácia nie je nutná. Počas štúdia študenti obdržia zadania ku skúškam, ktoré následne vypracujú a posielajú na vyhodnotenie. Voláme to „OPEN BOOK EXAM“, kde študenti majú možnosť využiť všetku dostupnú literatúru, ako aj internet na vypracovanie.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Predmety a ich obsah:

 1. Strategický manažment:

Kľúčové poznatky z teórie strategického riadenia podniku, formulovanie a implementovanie stratégie. Rozvoj strategických schopností a hodnotenia strategických možností a variantov.

2. Finančný manažment:

Kľúčové účtovné a finančné postupy, hodnotenie a súvisiace nástroje rozhodovania.

3. Operatívny manažmet prevádzky v pohostinstve a cestovnom ruchu

Kladie dôraz na obchodné povedomie, proaktívne a logické myslenie, výskum a kritickú analýzu pre správne taktické a strategické rozhodovanie v oblasti riadenia.

4. Marketing a riadenie vzťahov so zákazníkmi:

Nasledovanie cesty zákazníka od počiatočného prieskumu až po správanie zákazníka po kúpe.

5. Globálne stratégie riadenia ľudských zdrojov:

Skúma teóriu a dôkazy o riadení pracovnej sily vrátane metrík ľudského kapitálu, talentový manažment, kompenzácie a vodcovstvo.

6. Destinačný manažment:

Strategická analýza rozvoja destinácie, udržateľnosti a plánovania.

7. Podujatia a projektový manažment:

Dôležitosť efektívneho riadenia projektov, projektový manažment znalostných systémov, kľúčových metodík a nástrojov alebo techník na iniciáciu, plánovanie, implementáciu a hodnotenie.

8. Metódy výskumu v oblasti pohostinstva a cestovného ruchu:

Zručnosti potrebné na zabezpečenie rozhodnovania.

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve poskytuje postgraduálnu akademickú cestu pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať na bakalárskej úrovni alebo prehĺbiť svoju kvalifikáciu.

Požiadavky na prijatie:

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Bez maturity je možné prijať študenta, ktorý obsolvoval AD. – Associate’s Degree.

Študenti absolvujú všetky štyri okruhy, ktoré sú otvoreného charakteru.

Hodnotenie: 8 seminárnych prác a na záver Bakalárska práca v rozsahu 40 strán

Hodnota kreditu: 120 ECTS

Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár) štúdium je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Študijný program Bachelor of Science trvá 27 mesiacov. Absolventi programu BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve majú možnosť pokračovať ďalej v štúdiu na II. stupni vzdelávania MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve (Master úroveň – na Slovensku známe pod skratkou Mgr. – Magister).

Tematické okruhy programu:

 1. Strategický dopad podnikateľského prostredia
 2. Podnikateľská stratégia pre pohostinstvo a cestovný ruch
 3. Riadenie podujatí pre pohostinstvá a cestovný ruch
 4. Manažment kvality pre pohostinstvá a cestovný ruch

Obsah tematických okruhov:

 1. Strategický dopad podnikateľského prostredia:

Makro prostredie, globalizácia, ekonomika, reakcia na zmeny a konkurenčná výhoda.

 2. Podnikateľská stratégia pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Podniková analýza, modely plánovania, stratégie rastu, vízia, poslanie, kultúra a implementácia stratégie.

3. Riadenie podujatí pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Typy podujatí, problémy, manažment podujatí  pred, v reálnom čase  a po podujatí.

4. Manažment kvality pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Dôležitosť manažmentu kvality, opatrenia na zlepšenie kvality, prieskum zákazníkov a spätná väzba.

Online forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Prejsť na: BBA Podniková ekonomika

Translate: BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BA Medzinárodný obchod

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy

Prejsť na: BA Management turizmu

Translate: BA – Hospitality Management - Bachelor Studies
Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

Výhody štúdia

Mondo International Academy je viac ako vzdelávacia inštitúcia. 

Výhody štúdia

 • výučba v slovenskom, českom alebo inom jazyku, podľa výberu študenta,
 • každý študent obdrží študijné materiály priebežne počas štúdia,
 • zabezpečíme vydávanie článkov a publikácií v karentovaných odborných zborníkoch, ako napr. REZO 21 – LaRevue, ktoré sa uverejňujú v knižnici Kongrese USA,
 • odborné vedenie a administratívna podpora sú samozrejmosťou,
 • absolvovaním štúdia získate Diplom (nie certifikát),
 • ku každému diplomu vydávame: Diplom, Diploma Supplement, hodnotiace správy školiteľov a oponentov, hodnotenia písomných skúšok, najnovšiu literatúru,
 • dĺžka štúdia je v rozmedzí 12 mesiacov až 3 roky, pričom dĺžku a intenzitu štúdia si prispôsobujete podľa svojich potrieb,
 • uznávanie získaných kvalifikácií a výsledkov štúdia.
Translate in sk: MA Trvalo udržateľný rozvoj – Master program Sustainable Development

MA Trvalo udržateľný rozvoj

MA Trvalo udržateľný rozvoj

MA Trvalo udržateľný rozvoj zahŕňa témy týkajúce sa životného prostredia a prírodných zdrojov, zlepšenia trvalej udržateľnosti na miestnej a globálnej úrovni, technológií v oblasti životného prostredia, využívania prírodných zdrojov, vzťahov medzi systémami a spôsoby, akými možno použiť pokročilé metodológie na identifikáciu a riešenie problémov. Na záver sú absolventi uvedení do problematiky využitia moderného výskumu a metód na zlepšenie trvalo udržateľného rozvoja.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Zmena klímy a energetická politika, Inovácie a hospodársky rozvoj, Energetická politika a udržateľnosť vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr.: v Eco-manažérskej ekonomike, Energetike a rozvoji, Energetickej politike a udržateľnosti, Riadiacich energetických prechodoch alebo Inováciách v kreatívnej ekonomike a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Strategického riadenia inovácií alebo Zmeny klímy, rozvoja a politiky.

“Európsky parlament definoval trvalo udržateľný rozvoj ako zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúce generácie”.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Trvalo udržateľného rozvoja.

MA – Master studies - Mondo International Academy

Forma štúdia MA Trvalo udržateľný rozvoj

MA Trvalo udržatelný rozvoj ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu.

Predmety programu MA - Trvalo udržateľný rozvoj

I. ročník:

 • Riadenie rizík a optimalizácie
 • Ocenenie spoločnosti
 • Rozhodovací proces
 • Právo obchodných spoločností
 • Mikroekonomika
 • Macroekonomika
 • Podnik sociálnej solidarity – SCOP
 • Finančná globalizácia
 • Finančné techniky
 • Finančná analýza
 • Všeobecné účtovníctvo spoločnosti

II. ročník

 • Zmena klímy a energetická politika
 • Inovácie a hospodársky rozvoj
 • Energetická politika a udržateľnosť
 • Energetika a rozvoj
 • Energetická politika a udržateľnosť
 • Inovácie a hospodársky rozvoj
 • Perspektívy, metódy a zručnosti pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 • Svetové ozdravenie & OSN
 • Eco-manažérska ekonomika
 • Manažment organizácií a Ekologické podniky
 • Obnoviteľné zdroje

MA PROGRAMY

Prejsť na: Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy

Prejsť na: Podniková ekonomika

Translate: MA Business Economics - Master Studies - Podniková ekonomika

Prejsť na: Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation
MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit – Mondo International Academy

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

 

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit je, štúdijným programom zamerané na moderné podnikanie na finančné prostredie.  Poskytuje komplexné vzdelávanie v oblasti financií a účtovníctva.

Študenti programu MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a auditsa oboznámia so základnými riadiacimi disciplínami ekonómie, organizačným správaním, účtovníctvom a s financiami.  Počas štúdia získajú odborné znalosti v oblasti financií, účtovníctva a manažmentu konkrétne v oblasti podnikového financovania, manažérskeho účtovníctva ako aj stratégie riadenia. V poslednom ročníku sa podrobne oboznámia s: finančnými trhmi a analýzami, oceňovaním a auditom.

MA Programová časť “účtovníctvo”

Poskytne základ pre špecializované účtovnícke procesy, ako aj pre mnoho ďalších súvisiacich povolaní. Účtovné kariéry zvyčajne zahŕňajú analýzu a využívanie finančných informácií s cieľom vyhodnotiť finančnú situáciu firmy. Môže ísť o čokoľvek od základného účtovníctva po správu súvah a výkazov ziskov a strát. Účtovné kariéry sa často veľmi zameriavajú na minulé záznamy a súčasné správy, ktoré zahŕňajú vytváranie a analýzu týchto záznamov, pričom často sa rozširujú aj na plánovanie, kontrolu, rozhodovanie, správu, zodpovednosť a ďalšie.

MA Programová časť „financie“

je skvelým východiskovým bodom pre kariéru vo finančných službách, naprieč sektormi podnikania, bankovníctva a poradenstva. Kariéra vo finanančnom sektore má vysoký potenciál byť o niečo lukratívnejší ako väčšina účtovníkov. Dôvodom je skutočnosť, že finančné kariéry sa zvyčajne zameriavajú na riadenie súčasných a budúcich údajov o podnikaní alebo organizácii, na rozdiel od zaznamenávania minulých a súčasných príjmov a výdavkov. To znamená, že tí, ktorí pracujú vo financiách, majú často dodatočnú zodpovednosť predpovedať a analyzovať potenciál pre zisk a rast, posudzovať peňažné zdroje, využívať účtovné štatistiky a správy a externe hľadať budúce možnosti financovania.

MA Programová časť “Audítorské účtovníctvo”

sa líši od iných finančných zameraní, pretože povaha finančnej zodpovednosti znamená, že auditor pracuje v presne stanovených termínoch, so starostlivým dohľadom na podrobnosti a ochotou napadnúť status quo.

Zatiaľ čo účtovník bude poskytovať poradenstvo a podporu v oblasti daňových priznaní, vedenia účtovníctva a peňažných tokov, audítor sa bude hlbšie zaoberať s údajmi a spätne sa pozerať na účty organizácie.

Audítor má za úlohu: správu aktív a investičné bankovníctvo, pretože sa zameriava skôr na ciele správy a dodržiavania predpisov, ako na zvyšovanie financií spoločnosti.

Je to všetko o zabezpečení toho, aby sa čísla spočítali pomocou dôkladnej analýzy a správy. Pri ochrane finančného zdravia organizácie sa neponecháva žiadny kameň na kameni. Audítori zvyčajne spadajú do dvoch hlavných táborov – interných audítorov a externých audítorov.

Forma štúdia

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov MBA.

Ďalej, študenti majú možnosť prihlásiť sa na CIOT program ADIT International TAX

Program MA Ekonomika - Financie, účtovníctvo, manažment a audit

I. ročník

 1. Makroekonomika
 2. Spotrebiteľ
 3. Interná diagnostika
 4. Audit I.
 5. Externá diagnostika
 6. Rozhodovací proces
 7. Strategický prístup v krízových sitáciách
 8. Financovanie ekonomických činností
 9. Finančné techniky
 10. Finančná analýza

II. ročník

 1. Všeobecné účtovníctvo spoločnosti
 2. Audit II.
 3. Ekonomika finančných trhov
 4. Finančná globalizácia
 5. Finančná analýza akvizície manažmentu
 6. Oceňovanie pohľadávok – Vnútorná kontrola
 7. Metodika diplomovej práce

VALORIZÁCIA: Master programu predstavuje 90 US hodín čo zn. 150 EU Kreditov

MA Programy

Prejsť na: Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: Trvalo udržateľný rozvoj

Translate: MA Trvalo udržateľný rozvoj - Sustainable Development Master program

Prejsť na: Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation

Prejsť na Podniková ekonomika

Translate: MA Business Economics - Master Studies - Podniková ekonomika
MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov – Mondo International Academy

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov, je programom, ktorý zjednocuje poznatky v rámci  vplyvu podnikovej kultúry na výkon, spokojnosť a mieru odchodov zamestnancov a jej účelné zohľadnenie pri vedení zamestnancov. Program zohľadnuje vplyv sily podnikovej kultúry na firemné ukazovatele, jej integrovanie zamestnancami a súlad manažérskych praktík. Program dáva priestor pre tvorbu konkrétných modelov vo firme vedúce k zníženiu miery odchodov zamestnancov a zvýšeniu ich spokojnosti.

Existencia požadovanej firemnej kultúry je jedným z predpokladov úspechu podnikania. Hlavným cielom programu je vniesť študentov do sveta podnikovej kultúry, možnosti jej zmeny smerom k zvyšovaniu úrovne rozvoja ľudských zdrojov. Dalším cieľom štúdia je analýza podnikovej kultúry vo vybraných podnikoch a návrh metodiky riadenia zmien podnikovej kultúry podporujúcu rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch.

Skladba predmetov vychádza z predpokladu, že existujú významné rozdiely medzi preferovanými hodnotami podnikovej kultúry v miestnych a globálnych podnikoch. Identifikujú potrebu zmien podnikovej kultúry v podnikoch a ich povedomie o riadení zmien podnikovej kultúry smerom k rozvoju ľudských zdrojov.

Forma štúdia

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

MA – Master studies - Mondo International Academy

Výberu modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu.

Študenti získajú:

Výsledkom štúdia je potvrdenie myšlienky a premisy programu. U študentov sa vytvorí základ silnej koncentrácie na rozvoj ľudských zdrojov a formovanie silnej firemnej kultúry pri riadení podnikov. Študenti budú schopní formulovať návrhy a odporúčaní, ktorých výsledkom je metodika riadenia zmien podnikovej kultúry podporujúca rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch.

Študijný program MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojovumožňuje, aby si študenti prispôsobili program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu modulov napr. zo študijných programov MBA.

Predmety MA Ekonomika - Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

I. ročník

 1. Vedenie ľudí
 2. Zodpovedná komunikácia
 3. Riadenie rizík a optimalizácie
 4. Ocenenie spoločnosti
 5. Firemná kultúra I.
 6. Hlavné zásady riadenia
 7. Analýza ľudských zdrojov
 8. Rozhodovací proces
 9. Právo obchodných spoločností
 10. Mikroekonomika firiem
 11. Podnik sociálnej solidarity – SCOP
 12. Finančná globalizácia

II. ročník

  1. Ekonomika finančných trhov
  2. Sociálna zodpovednosť
  3. Firemná kultúra II.
  4. Získanie zákazníka
  5. Projektové riadenie: návrh, implementácia a sociálne aspekty
  6. Metodika diplomovej práce
  7. Finančné techniky
  8. Finančná analýza
  9. Všeobecné účtovníctvo spoločnosti
  10. Diplomový seminár

MA Programy

Prejsť na: Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy

Prejsť na: Podniková ekonomika

MA Business Economics - Master Studies

Prejsť na: Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Prejsť na: Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister
LaRevue 6

LaRevue No. 6

LaRevue – Printemps 2019 je elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis, našich doktorandov a post-doktorandov. Časopis je vydávaný štvrťročne a je prístupný širokej verejnosti vrátane digitálne publikácií, ktoré nájdete aj v Kongresovej knižnici Spojených štátov amerických.

LaRevue – Printemps 2018 is an electronic, peer-reviewed, scientific journal of our PhD students and post-doctoral students. The magazine is published quarterly and is accessible to the general public, including digital publications, which can also be found in the United States Congress Library.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Facebooktwitterpinterestlinkedin
LaRevue 5

LaRevue No. 5

LaRevue – Automne 2018 je elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis, našich doktorandov a post-doktorandov. Časopis je vydávaný štvrťročne a je prístupný širokej verejnosti vrátane digitálne publikácií, ktoré nájdete aj v Kongresovej knižnici Spojených štátov amerických.

LaRevue – Automne 2018 is an electronic, peer-reviewed, scientific journal of our PhD students and post-doctoral students. The magazine is published quarterly and is accessible to the general public, including digital publications, which can also be found in the United States Congress Library.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Facebooktwitterpinterestlinkedin
LaRevue 4

LaRevue No. 4

LaRevue – Printemps 2018 je elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis, našich doktorandov a post-doktorandov. Časopis je vydávaný štvrťročne a je prístupný širokej verejnosti vrátane digitálne publikácií, ktoré nájdete aj v Kongresovej knižnici Spojených štátov amerických.

LaRevue – Printemps 2018 is an electronic, peer-reviewed, scientific journal of our PhD students and post-doctoral students. The magazine is published quarterly and is accessible to the general public, including digital publications, which can also be found in the United States Congress Library.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Facebooktwitterpinterestlinkedin
LaRevue 3

LaRevue No. 3

LaRevue – Hiver 2018 je elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis, našich doktorandov a post-doktorandov. Časopis je vydávaný štvrťročne a je prístupný širokej verejnosti vrátane digitálne publikácií, ktoré nájdete aj v Kongresovej knižnici Spojených štátov amerických.

LaRevue – Hiver 2018 is an electronic, peer-reviewed, scientific journal of our PhD students and post-doctoral students. The magazine is published quarterly and is accessible to the general public, including digital publications, which can also be found in the United States Congress Library.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Facebooktwitterpinterestlinkedin