Mondo International Academy

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

 

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit je, štúdijným programom zamerané na moderné podnikanie na finančné prostredie.  Poskytuje komplexné vzdelávanie v oblasti financií a účtovníctva.

Študenti programu MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a auditsa oboznámia so základnými riadiacimi disciplínami ekonómie, organizačným správaním, účtovníctvom a s financiami.  Počas štúdia získajú odborné znalosti v oblasti financií, účtovníctva a manažmentu konkrétne v oblasti podnikového financovania, manažérskeho účtovníctva ako aj stratégie riadenia. V poslednom ročníku sa podrobne oboznámia s: finančnými trhmi a analýzami, oceňovaním a auditom.

MA Programová časť “účtovníctvo”

Poskytne základ pre špecializované účtovnícke procesy, ako aj pre mnoho ďalších súvisiacich povolaní. Účtovné kariéry zvyčajne zahŕňajú analýzu a využívanie finančných informácií s cieľom vyhodnotiť finančnú situáciu firmy. Môže ísť o čokoľvek od základného účtovníctva po správu súvah a výkazov ziskov a strát. Účtovné kariéry sa často veľmi zameriavajú na minulé záznamy a súčasné správy, ktoré zahŕňajú vytváranie a analýzu týchto záznamov, pričom často sa rozširujú aj na plánovanie, kontrolu, rozhodovanie, správu, zodpovednosť a ďalšie.

MA Programová časť „financie“

je skvelým východiskovým bodom pre kariéru vo finančných službách, naprieč sektormi podnikania, bankovníctva a poradenstva. Kariéra vo finanančnom sektore má vysoký potenciál byť o niečo lukratívnejší ako väčšina účtovníkov. Dôvodom je skutočnosť, že finančné kariéry sa zvyčajne zameriavajú na riadenie súčasných a budúcich údajov o podnikaní alebo organizácii, na rozdiel od zaznamenávania minulých a súčasných príjmov a výdavkov. To znamená, že tí, ktorí pracujú vo financiách, majú často dodatočnú zodpovednosť predpovedať a analyzovať potenciál pre zisk a rast, posudzovať peňažné zdroje, využívať účtovné štatistiky a správy a externe hľadať budúce možnosti financovania.

MA Programová časť “Audítorské účtovníctvo”

sa líši od iných finančných zameraní, pretože povaha finančnej zodpovednosti znamená, že auditor pracuje v presne stanovených termínoch, so starostlivým dohľadom na podrobnosti a ochotou napadnúť status quo.

Zatiaľ čo účtovník bude poskytovať poradenstvo a podporu v oblasti daňových priznaní, vedenia účtovníctva a peňažných tokov, audítor sa bude hlbšie zaoberať s údajmi a spätne sa pozerať na účty organizácie.

Audítor má za úlohu: správu aktív a investičné bankovníctvo, pretože sa zameriava skôr na ciele správy a dodržiavania predpisov, ako na zvyšovanie financií spoločnosti.

Je to všetko o zabezpečení toho, aby sa čísla spočítali pomocou dôkladnej analýzy a správy. Pri ochrane finančného zdravia organizácie sa neponecháva žiadny kameň na kameni. Audítori zvyčajne spadajú do dvoch hlavných táborov – interných audítorov a externých audítorov.

Forma štúdia

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov MBA.

Ďalej, študenti majú možnosť prihlásiť sa na CIOT program ADIT International TAX

Program MA Ekonomika - Financie, účtovníctvo, manažment a audit

I. ročník

 1. Makroekonomika
 2. Spotrebiteľ
 3. Interná diagnostika
 4. Audit I.
 5. Externá diagnostika
 6. Rozhodovací proces
 7. Strategický prístup v krízových sitáciách
 8. Financovanie ekonomických činností
 9. Finančné techniky
 10. Finančná analýza

II. ročník

 1. Všeobecné účtovníctvo spoločnosti
 2. Audit II.
 3. Ekonomika finančných trhov
 4. Finančná globalizácia
 5. Finančná analýza akvizície manažmentu
 6. Oceňovanie pohľadávok – Vnútorná kontrola
 7. Metodika diplomovej práce

VALORIZÁCIA: Master programu predstavuje 90 US hodín čo zn. 150 EU Kreditov

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MA Programy

Prejsť na: Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: Trvalo udržateľný rozvoj

Translate: MA Trvalo udržateľný rozvoj - Sustainable Development Master program

Prejsť na: Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation

Prejsť na Podniková ekonomika

Translate: MA Business Economics - Master Studies - Podniková ekonomika