Mondo International Academy

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

 

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit je, štúdijným programom zamerané na moderné podnikanie na finančné prostredie.  Poskytuje komplexné vzdelávanie v oblasti financií a účtovníctva.

Študenti programu MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a auditsa oboznámia so základnými riadiacimi disciplínami ekonómie, organizačným správaním, účtovníctvom a s financiami.  Počas štúdia získajú odborné znalosti v oblasti financií, účtovníctva a manažmentu konkrétne v oblasti podnikového financovania, manažérskeho účtovníctva ako aj stratégie riadenia. V poslednom ročníku sa podrobne oboznámia s: finančnými trhmi a analýzami, oceňovaním a auditom.

MA Programová časť “účtovníctvo”

Poskytne základ pre špecializované účtovnícke procesy, ako aj pre mnoho ďalších súvisiacich povolaní. Účtovné kariéry zvyčajne zahŕňajú analýzu a využívanie finančných informácií s cieľom vyhodnotiť finančnú situáciu firmy. Môže ísť o čokoľvek od základného účtovníctva po správu súvah a výkazov ziskov a strát. Účtovné kariéry sa často veľmi zameriavajú na minulé záznamy a súčasné správy, ktoré zahŕňajú vytváranie a analýzu týchto záznamov, pričom často sa rozširujú aj na plánovanie, kontrolu, rozhodovanie, správu, zodpovednosť a ďalšie.

MA Programová časť „financie“

je skvelým východiskovým bodom pre kariéru vo finančných službách, naprieč sektormi podnikania, bankovníctva a poradenstva. Kariéra vo finanančnom sektore má vysoký potenciál byť o niečo lukratívnejší ako väčšina účtovníkov. Dôvodom je skutočnosť, že finančné kariéry sa zvyčajne zameriavajú na riadenie súčasných a budúcich údajov o podnikaní alebo organizácii, na rozdiel od zaznamenávania minulých a súčasných príjmov a výdavkov. To znamená, že tí, ktorí pracujú vo financiách, majú často dodatočnú zodpovednosť predpovedať a analyzovať potenciál pre zisk a rast, posudzovať peňažné zdroje, využívať účtovné štatistiky a správy a externe hľadať budúce možnosti financovania.

MA Programová časť “Audítorské účtovníctvo”

sa líši od iných finančných zameraní, pretože povaha finančnej zodpovednosti znamená, že auditor pracuje v presne stanovených termínoch, so starostlivým dohľadom na podrobnosti a ochotou napadnúť status quo.

Zatiaľ čo účtovník bude poskytovať poradenstvo a podporu v oblasti daňových priznaní, vedenia účtovníctva a peňažných tokov, audítor sa bude hlbšie zaoberať s údajmi a spätne sa pozerať na účty organizácie.

Audítor má za úlohu: správu aktív a investičné bankovníctvo, pretože sa zameriava skôr na ciele správy a dodržiavania predpisov, ako na zvyšovanie financií spoločnosti.

Je to všetko o zabezpečení toho, aby sa čísla spočítali pomocou dôkladnej analýzy a správy. Pri ochrane finančného zdravia organizácie sa neponecháva žiadny kameň na kameni. Audítori zvyčajne spadajú do dvoch hlavných táborov – interných audítorov a externých audítorov.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu modulov napr. zo študijných programov MBA.

Ďalej, študenti majú možnosť prihlásiť sa na CIOT program ADIT International TAX

Program MA Ekonomika - Financie, účtovníctvo, manažment a audit

Zoznam modulov I. ročník

 • Makroekonomika
 • Spotrebiteľ
 • Interná diagnostika
 • Audit I.
 • Externá diagnostika
 • Rozhodovací proces
 • Strategický prístup v krízových sitáciách
 • Financovanie ekonomických činností
 • Finančné techniky
 • Finančná analýza

Zoznam modulov II. ročník

 • Všeobecné účtovníctvo spoločnosti
 • Audit II.
 • Ekonomika finančných trhov
 • Finančná globalizácia
 • Finančná analýza akvizície manažmentu
 • Oceňovanie pohľadávok – Vnútorná kontrola
 • Metodika diplomovej práce

VALORIZÁCIA: Master programu predstavuje 90 US hodín čo zn. 150 EU Kreditov

Skúšky sa konajú pri záverečnom stretnutí na jednom z konkrétnych regionálnych centier na konci štúdia, alebo podľa požiadaviek exam centier danej krajiny kde vzdelávanie prebiehalo.

MA Programy

Prejsť na: MA-MO

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: E-TUR

Translate: MA Trvalo udržateľný rozvoj - Sustainable Development Master program

Prejsť na: E-FKaRLZ

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation

Prejsť na MA-PE

Translate: MA Business Economics - Master Studies - Podniková ekonomika