Mondo International Academy

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov, je programom, ktorý zjednocuje poznatky v rámci  vplyvu podnikovej kultúry na výkon, spokojnosť a mieru odchodov zamestnancov a jej účelné zohľadnenie pri vedení zamestnancov. Program zohľadnuje vplyv sily podnikovej kultúry na firemné ukazovatele, jej integrovanie zamestnancami a súlad manažérskych praktík. Program dáva priestor pre tvorbu konkrétných modelov vo firme vedúce k zníženiu miery odchodov zamestnancov a zvýšeniu ich spokojnosti.

Existencia požadovanej firemnej kultúry je jedným z predpokladov úspechu podnikania. Hlavným cielom programu je vniesť študentov do sveta podnikovej kultúry, možnosti jej zmeny smerom k zvyšovaniu úrovne rozvoja ľudských zdrojov. Dalším cieľom štúdia je analýza podnikovej kultúry vo vybraných podnikoch a návrh metodiky riadenia zmien podnikovej kultúry podporujúcu rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

MA – Master studies - Mondo International Academy

Výberu modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Skladba predmetov vychádza z predpokladu, že existujú významné rozdiely medzi preferovanými hodnotami podnikovej kultúry v miestnych a globálnych podnikoch. Identifikujú potrebu zmien podnikovej kultúry v podnikoch a ich povedomie o riadení zmien podnikovej kultúry smerom k rozvoju ľudských zdrojov.

Študenti získajú:

Výsledkom štúdia je potvrdenie myšlienky a premisy programu. U študentov sa vytvorí základ silnej koncentrácie na rozvoj ľudských zdrojov a formovanie silnej firemnej kultúry pri riadení podnikov. Študenti budú schopní formulovať návrhy a odporúčaní, ktorých výsledkom je metodika riadenia zmien podnikovej kultúry podporujúca rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch.

Študijný program MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojovumožňuje, aby si študenti prispôsobili program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu modulov napr. zo študijných programov MBA.

Predmety MA Ekonomika - Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

I. ročník

 1. Vedenie ľudí
 2. Zodpovedná komunikácia
 3. Riadenie rizík a optimalizácie
 4. Ocenenie spoločnosti
 5. Firemná kultúra I.
 6. Hlavné zásady riadenia
 7. Analýza ľudských zdrojov
 8. Rozhodovací proces
 9. Právo obchodných spoločností
 10. Mikroekonomika firiem
 11. Podnik sociálnej solidarity – SCOP
 12. Finančná globalizácia

II. ročník

  1. Ekonomika finančných trhov
  2. Sociálna zodpovednosť
  3. Firemná kultúra II.
  4. Získanie zákazníka
  5. Projektové riadenie: návrh, implementácia a sociálne aspekty
  6. Metodika diplomovej práce
  7. Finančné techniky
  8. Finančná analýza
  9. Všeobecné účtovníctvo spoločnosti
  10. Diplomový seminár

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MA Programy

Prejsť na: Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy

Prejsť na: Podniková ekonomika

MA Business Economics - Master Studies

Prejsť na: Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Prejsť na: Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister