MBA Koučing

MBA | Koučing

Pre koho je štúdium MBA Koučing určené? 

Profesijné štúdium MBA Koučing je navrhnutý tak, aby umožnil rozvíjať efektivitu riadenia, mentorské a vodcovské schopnosti, ktoré možno uplatniť v praxi. Študenti sa zapájajú do praktických aktivít koučingu a mentoringu a budú ich hodnotiť, skúmať a zisťovať potenciálny vplyv koučovania a mentoringu na individuálny a organizačný výkon. Okrem toho sa zapájajú do komplexných morálnych dimenzií koučovania, mentoringu a vedenia.

Prečo študovať u MBA Koučing nás:

Veľká časť vzdelávania sa rozvíja prostredníctvom vytvárania spoločných vzdelávacích komunít účastníkov programu a tútorov – študent sa stane súčasťou tejto komunity vzdelávania. Porozumenie sa rozvíja okolo kľúčových zručností, procesov a praktík koučovania, mentoringu a vedenia. Riešenia skutočných problémov sú navrhované, diskutované a analyzované v rámci učiacej sa komunity s podporou tútorov a spolu učiacich sa.

Absolvovaním štúdia získate:

Študenti po ukončení programu MBA Koučing sú schopní kriticky zhodnotiť celý rad teórií a modelov týkajúcich sa organizácií, koučingu, mentoringu a vodcovstva a aplikovať ich na situácie v reálnom živote, aby sa mohli správne rozhodovať. Sieť, ktorú rozvíjajú počas trvania programu, je často podpornou a silnou komunitou praxe po ukončení štúdia.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu I.stupňa (alebo porovnatelné).
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium
Diplom: v anglickom jazyku. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS: 60 Absolvent získa titul MBA uvádzané za menom
Trvanie: 2 Semestre Akreditované štúdium.
Začiatok štúdia: Každý október a marec, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Štúdium je ukončené odovzdaním projektovej práce.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia. 

Ako to bude prebiehať?

Program je navrhnutý tak, aby ponúkal študentom flexibilitu a možnosť prispôsobenia si svojho štúdia svojmu individuálnemu rozvrhu a pracovnému zaťaženiu.

Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“.

Dĺžka štúdia sú 2 semestre s možnostou predľženia o jeden další semester. 

Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom online prednášok, webinárov, alebo na požiadanie, je možnosť si zarezervovať individuálné konzultačné hodiny (individuálne konzultácie – nie sú zahrnuté v cene štúdia).

Štúdium MBA Koučing reaguje na dopyt trhu a nedostatok profesionálnych koučov, mentorov, lídrov a manažérov.

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

           MODULY                                                                           ECTS

 • Etika a normy                                                                      5
 • Uzatvorenie zmluvy o koučovaní                                     8
 • Nadviazanie dôvery a intimity s klientom                      8
 • Prítomnosť koučovania                                                     4
 • Aktívne počúvanie                                                              3
 • Silné kladenie otázok                                                         5
 • Priama komunikácia                                                          5
 • Vytváranie povedomia                                                       5
 • Navrhovanie akcií                                                               3
 • Plánovanie a stanovenie cieľov                                        5
 • Riadenie pokroku a zodpovednosť                                 4
 • Princípy a prax koučingu a mentoringu                         5

          Spolu                                                                                     60

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content