MBA Manažment v agrosektore

MBA | Manažment v agrosektore

O programe MBA Manažment v agrosektore

Profesijné štúdium MBA Manažment v agrosektore vám umožňuje získať znalosti v oblasti moderných metód riadenia agrosektora. Vedomosti sú študentom   odovzdávané odborníkmi z oblasti logistiky, spracovania poľnohospodárskych plodín a potravinárskych produktov (rastlinného a živočíšneho pôvodu). Okrem toho študenti získajú vedomosti o právnych predpisoch, normách, ktoré zaisťujú kvalitu a bezpečnosť produktov vo všetkých fázach dodávateľského reťazca – od poľnohospodárskeho produktu až po hotový produkt. Študijný program kombinuje manažérske princípy s hlbokým porozumením potrieb a výziev, ktoré sú jedinečné pre agrosektor.

Perspektívy pre absolventov MBA

Program je navrhnutý tak, aby kombinoval teoretické znalosti s praxou a umožňuje študentom aplikovať svoje vedomosti  na reálnych agropotravinárskych scenároch.

Absolventi budú pripravení prebrať zodpovednosť a zastávať vedúce pozície v agropotravinárskom sektore.

Pridaná hodnota štúdia MBA 

Po  úspešnom ukončení štúdia získate kompetencie v oblasti: :

 • Interného audítora potravinárskeho priemyslu podľa IFS a GMP+
 • Audítora ISO2200 a HACCP
 • Vedúceho skupiny HACCP

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu I.stupňa (alebo porovnatelné).
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdiumi
Diplom: v anglickom jazyku. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS: 60 Absolvent získa titul MBA uvádzané za menom
Trvanie: 2 Semestre Akreditované štúdium.
Začiatok štúdia: Každý október a marec, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Štúdium je ukončené odovzdaním projektovej práce a jej obhajobou.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Ako to bude prebiehať?

Program je navrhnutý tak, aby ponúkal študentom flexibilitu a možnosť prispôsobenia si svojho štúdia svojmu individuálnemu rozvrhu a pracovnému zaťaženiu.

Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“.

Dĺžka štúdia sú 2 semestre s možnostou predľženia o jeden další semester. 

Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom online prednášok, webinárov, alebo na požiadanie, je možnosť si zarezervovať individuálné konzultačné hodiny (individuálne konzultácie – nie sú zahrnuté v cene štúdia).

Obsah vzdelávacieho programu

Modul 1 / 15 ECTS

Manažment a vedenie

 • Strategický manažment
 • Manažment zmien a rizík
 • Manažment talentov a ľudských zdrojov (HR)
 • E-marketing, sociálne siete, brand management a PR
 • Vedenie a koučovanie
 • Vyjednávanie a sprostredkovanie
 • Podnikateľská etika a CSR
 • Psychológia manažmentu a manažérskych rozhodnutí
 • Riadenie dodávateľského reťazca.

Modul 2 /  15 ECTS

Právo

 • Právna zodpovednosť členov predstavenstva a dozornej rady
 • Správa majetku štátu
 • Pracovné právo a GDPR
 • Obchodné právo
 • Poľnohospodárske právo

Modul 3 / 15 ECTS

Agropodnikanie a poľnohospodárska činnosť

 • Poľnohospodárska ekonomika a hospodárska organizácia
 • Agropriemysel a marketing
 • Poľnohospodárske účtovníctvo
 • Informačné systémy v poľnohospodárskej výrobe
 • Riadenie procesov a projektov poľnohospodárskych činností
 • Zdroje EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Výrobné technológie: dobré životné podmienky rastlín, zvierat a zvierat
 • Osivo a moderné trendy v šľachtení rastlín
 • Náuka o poľnohospodárskej pôde a základy hnojenia
 • Poľnohospodárska technika
 • Základy kontroly zdravia zvierat

Modul 4 / 15 ECTS

Zabezpečenie bezpečnosti a kvality pri výrobe potravín

 • Zabezpečenie bezpečnosti a kvality pri výrobe potravín
 • Systém riadenia bezpečnosti a kvality potravín IFS
 • Systém riadenia bezpečnosti a kvality krmív GMP+
 • Systém riadenia lesov a dodávateľského reťazca (PEFC, FSC)
 • Systémy riadenia a bezpečnosti HACCP, ISO22000, EMAS

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Skip to content