MBA v cestovnom ruchu

MBA | v cestovnom ruchu

Pre koho je štúdium MBA v cestovnom ruchu určené? 

 

Profesijné štúdium MBA v cestovnom ruchu je zamerané na rozvoj manažérskych zručností a strategického myslenia a kľúčových kompetencií a zároveň rozvíja chápanie potrieb medzinárodného a interkultúrneho manažmentu.

Prečo turizmus?

Cestovný ruch je najrýchlejšie rastúcim odvetvím v dnešnom svete. Spoločnosti naďalej potrebujú akademicky kvalifikovaných manažérov. Získajte konkurenčnú výhodu v tomto odvetví a  preskúmajte  obchodné modely, ktoré tvoria odvetvie cestovného ruchu.

Študijný program zahŕňa znalosti a zručnosti potrebné pre kariéru v pohostinstve a cestovnom ruchu; sektor, ktorý zahŕňa mnoho hlavných pododvetví a špecializácií. Zahŕňa tiež všetky formy krátkodobých ubytovacích služieb, ako sú dovolenkové strediská, kempingy, hotely, hostely, apartmány a motely.

V širšom meradle zahŕňa aj činnosti na podporu cestovného ruchu, ako sú služby riadenia cestovania/turizmu, palubný personál leteckých spoločností a cestovné kancelárie.

Pridanou hodnotou štúdia MBA v cestovnom ruchu je, schopnosť spojiť teoretické vedomosti so skúsenosťami z praxe, čo poskytuje absolventom konkurenčnú výhodu v dynamickom a konkurencieschopnom odvetví cestovného ruchu.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu I.stupňa (alebo porovnatelné).
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium
Diplom: v anglickom jazyku. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS: 60 Absolvent získa titul MBA uvádzané za menom
Trvanie: 2 Semestre Akreditované štúdium.
Začiatok štúdia: Každý október a marec, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Štúdium je ukončené odovzdaním projektovej práce.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Ako to bude prebiehať?

Program je navrhnutý tak, aby ponúkal študentom flexibilitu a možnosť prispôsobenia si svojho štúdia svojmu individuálnemu rozvrhu a pracovnému zaťaženiu.

Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“.

Dĺžka štúdia sú 2 semestre s možnostou predľženia o jeden další semester. 

Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom online prednášok, webinárov, alebo na požiadanie, je možnosť si zarezervovať individuálné konzultačné hodiny (individuálne konzultácie – nie sú zahrnuté v cene štúdia).

Štúdium MBA v cestovnom ruchu je zamerané na strategické myslenie a rozvoj kľúčových kompetencií potrebných pre medzinárodný a interkultúrny manažment v tomto odvetví.

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

               MODULY                                                                                 ECTS

 • Riadenie ľudí                                                                                  10
 • Riadenie komunikácie                                                                  10
 • Turistické destinácie                                                                     10
 • Cestovné a turistické organizácie v globálnom kontexte       10
 • Vznikajúce problémy v odvetví cestovného ruchu                  10
 • Marketingové stratégie pre hotelierstvo a cestovný ruch      10     

           Spolu                                                                                               60

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Skip to content