Mondo International Academy

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti program je navrhnutý tak, aby študenti získali  dôkladnú znalosť najnovších procesov v oblasti zdravotnej starostlivosti a aby im umožnil pracovať v oblasti riadenia informačných systémov, ekonomiky a štatistických databáz. Tento stupeň manažmentu v oblasti zdravotníctva rozvinie vaše pochopenie systému zdravotnej starostlivosti, štruktúru jej organizácií. V rámci tohto programu sa budete venovať tokom informácií medzi zdravotníckymi organizáciami, ich požiadavkami na štatistické vykazovanie a mechanizmy rozhodovania. Okrem toho s využitím výsledkov najnovšieho vedeckého vývoja budú môcť študenti aplikovať aktuálne teórie riadenia a vykonávať, dohliadať a analyzovať funkcie súvisiace s riadením informačných systémov, ekonomickými a finančnými aktivitami.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia: vo Verejnom zdravotníctve, Riadení zdravotníckeho zariadenia, Systému zdravotnej starostlivosti vám študijný program MHA Manažment zdravotníctva umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr.: v nadobudnutí vedomostí v oblasti Bezpečnosti a zdravia na pracovisku zdravotných a sociálnych služieb, Podpory zmeny v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti alebo poznaní Súčasných problémov v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti.

Výhody MHA štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. LL.M.,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore verejné zdravotníctvo.

Štúdium je určené pre manažérov zdravotníckych zariadení, lekárov, zdravotníkov a vedúcich pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach.

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

 

Online forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Ďalšie formy štúdia:

 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh MHA štúdia:

Študijný program obsahuje 3 základné povinné predmety. Obsahom týchto predmetov sú tematické okruhy, ktoré sa navzájom obsahovo dopĺňajú.

Študent má možnosť rozšíriť obsahovú časť  o predmety alebo okruhy z iného odboru (napr. MBA, alebo LL.M.) a týmto spôsobom špecializovať svoje zameranie MPH štúdia.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Hlavné témy modulu sú:

 • Právne aspekty v zdravotníctve
 • Etické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Strategické plánovanie zdravotníckeho zariadenia

Povinný predmety: Verejné zdravotníctvo

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími právnymi konceptmi a pojmami v zdravotníctve, ústavou, diskrimináciou, úlohou Dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, so spôsobmi pri riešení sťažností pacientov a získať prehľad o najnovších zákonoch.
 • Oboznámiť účastníkov s pojmami v oblasti organizačných stratégií, plánovania a implementácie stratégie.
 • Predstaviť typy organizačných stratégií a ich vhodnosť pre oblasť zdravotníctva. Priblížiť metodický a systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie.
 • Konfrontovať účastníkov s otázkami etiky správania sa a rozhodovania, či už pri právnych otázkach, alebo pri tvorbe stratégie zdravotníckeho zariadenia.

Hlavné témy modulu sú:

 • Zdravotná politika
 • Manažment financií vo verejnom sektore
 • Medzinárodné zdravotnícke zásady
 • Svetová zdravotnícka organizácia – politika a zásady

Povinný predmety: Zdravotná politika

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s plánmi opatreniami na dosiahnutie konkrétnych cieľov zdravotnej starostlivosti a
 • definovať vízie do budúcnosti, ktoré pomáhajú stanoviť ciele a referenčné body v krátkodobom a strednodobom horizonte.

Hlavné témy modulu sú:

 • Rovnosť a rozdielnosť v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
 • Súčasné problémy v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
 • Ochrana detí a mládeže
 • Zdravie a sociálna starostlivosť

Povinný predmety: Sociálna starostlivosť

Obsah modulu:

 • Cieľom modulu je získať znalosti, zručnosti v rôznych oblastiach zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
 • Program prijíma interdisciplinárny pohľad na štúdium zdravia, ochorení a chorôb v moderných západných a rozvíjajúcich sa spoločnostiach. Štúdium sa dotýka oblasti sociológie, psychológie, sociálnej politiky a etiky.
 • Modul sa zameriava na rozvíjanie poznatkov o povahe, úlohe a účelu súčasnej starostlivosti o deti a mladých ľudí.

Konzultácie uskutočňuje akademický personál, ktorý sa aktívne venuje výskumu, poradenstvu a internacionalizácii.

Voliteľné predmety:

 • Financie pre manažérov
 • Spoločenská zodpovednosť podnikov
 • Zdravie a bezpečnosť na pracovisku zdravotných a sociálnych služieb
 • Manažment kvality v zdravotných a sociálnych službách
 • Osobný a profesionálny rozvoj
 • Manažment udržateľnosti v organizácii
 • Manažovanie kvality poskytovania služieb
 • Projektový manažment
 • Risk manažment
 • Manažovanie komunikácie
 • Manažment ľudí
 • Osobné vedenie a rozvoj manažmentu
 • Strategické plánovanie
 • Manažovanie partnerov v podnikaní
 • Rozhodovanie vo financiách pre manažérov
 • Vedenie organizačnej rovnosti a rozdielnosti
 • Manažment udržateľnosti v organizácii
 • Vedenie a manažment