Mondo International Academy

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

NOVINKY & ČLÁNKY

REFERENCIE

Referencie

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Prihláška na Mondo International Academy

PARTNERI & ČLENSTVÁ

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

O NÁS

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc Mondo International Academy je medzinárodná, moderná a inovatívna akadémia. Ponuka širokej škály študijných programov a individuálnych špecializácií, je umožnená na základe bilaterálnej zmluvy s partnerom Britsko-americkej inštitúcie Madison International Institute & Business School (MIIBS), ktorá je súčasťou URH-ISAG University. Štúdium prebieha bez termínov, bez časovej tiesne a bez určenia miesta.

Pôsobíme ako exkluzívny kooperačný partner Madison International Institute & Business School (MIIBS) – URH-ISAG, a zároveň ako ICC – Information Consultation Centre (Informačno konzultačné centrum).

Portfólio programov obsahuje: Ph.D., DBA,  (Doktorandské), MA,  Master (Magisterské), Bachelor BBABALL.B. (Bakalárske) študijné  programy a profesijné MBAMScMPH, LL.M.

Profesijné tituly nie sú akceptované na Slovensku ako druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Napriek uvedenému nedostatku, v rámci zákona, Mondo International Academy dodržiava predpisy určené MIIBS a URH-ISAG, ktoré sa viažu na podmienky poskytovania uvedených programov, podľa vysokoškolských zákonov krajín, kde obe inštitúcie sídlia.

Diplomy vydané Madison International Institute & Business School a URH-ISAG sú na základe akreditácií medzinárodne uznávané. Akreditácia MIIBS umožňuje sledovať a aplikovať inovatívne trendy vzdelávacích metód.

Pre našich najmenších sme pripravili akadémiu mládeže, kde sa deti vzdelávajú na báze hry.

Zároveň poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Mondo International Academy pôsobí ako poradca pre študentov, ako koordinátor štúdia a zároveň je Informačno-konzultačným centrum (ICC) pre MIIBS a URH-ISAG. Status Mondo International Academy ako ICC – Information Consultation Centre, študentom umožňuje absolvovať skúšky a obhajoby na Slovensku.

Vďaka našej kooperácii s Madison International Institute & Business School a URH-ISAG dokážeme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia, a tak má každý študent možnosť študovať v akomkoľvek svetovom jazyku. Výhodou v tejto súvislosti je, že študijné programy, ktoré nie sú vyučované v materinskom jazyku študenta, ale napr. v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku, je možné študovať v slovenskom jazyku alebo v inom.

Využíva sa kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci osobný rozvoj a podnikateľské myslenie študentov.