Mondo International Academy

OZNAM:

V súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, v záujme predchádzania šírenia
ochorenia COVID-19, je naša akadémia od 9.3.2020 zatvorená do odvolania.
Prerušili sme výučbu prezenčnou formou na všetkých stupňoch štúdia. Výučba bude
pokračovať online a individuálnou formou.
Pre všetkých našich študentov sme aj naďalej k dispozícii a môžu s nami komunikovať
elektronickou formou alebo telefonicky.
Pre študentov, ktorí študujú online formou zostáva štúdium nezmenené.
Uvedomujeme si vážnosť situácie a rozhodli sme sa, že v prípade potreby si všetci naši
študenti môžu požiadať o individuálny študijný plán alebo o jeho úpravu.

NOTICE:

In the context of the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, in order to prevent the spread of
COVID-19, our academy is closed from 9.3.2020 until further notice.
All in-person courses are suspended at all levels of study. Teaching will continue online and
individually.
We remain available, and all our students can communicate with us electronically or by
telephone.
For students studying online, the study remains unchanged.
We are aware of the seriousness of the situation and have decided that, if necessary, all of our
students can apply for an individual study plan or ask for modification.

NOVINKY & ČLÁNKY

REFERENCIE

Referencie

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Prihláška na Mondo International Academy

PARTNERI & ČLENSTVÁ

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy je medzinárodná, moderná a inovatívna akadémia. Ponúkame širokú škálu študijných programov a individuálnych špecializácií. Štúdium u nás prebieha bez termínov, bez časovej tiesne a bez určenia miesta. Ako exkluzívny kooperačný partner Britsko-americkej inštitúcie Madison International Institute & Business School (MIIBS) ponúkame:

Doktorandské, Magisterské, Bakalárske študijné programy: Ph.D.,DBAMABBABAA.A,, a Postgraduálne programy (Master) MBAMScMPH, LL.M a individuálne kurzy.

Pre tých, ktorí nemali možnosť dokončiť strednú školu, alebo vôbec začať so štúdiom a získať tak maturitné vzdelanie, ponúkame možnosť štúdia online formou. Všetci absolventi získajú “High School Diploma” (na Slovensku uvádzané ako úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne).

Pre našich najmenších sme pripravili akadémiu mládeže, kde sa deti vzdelávajú na báze hry.

Zároveň poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Mondo International Academy pôsobí ako poradca pre študentov a zároveň ako koordinátor štúdia, ktorý navyše pomáha predchádzať technickým, komunikačným alebo administratívnym prekážkam. Vďaka našej kooperácii s Madison International Institute & Business School dokážeme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia, a tak má každý študent možnosť študovať v akomkoľvek svetovom jazyku. Výhodou v tejto súvislosti je, že študijné programy, ktoré nie sú vyučované v materinskom jazyku študenta, ale napr. v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku, je možné študovať v slovenskom jazyku alebo v inom.

Využívame kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci osobný rozvoj a podnikateľské myslenie našich študentov.

Diplomy vydané Madison International Institute & Business School sú medzinárodne uznávané. Akreditácia MIIBS umožňuje sledovať a aplikovať inovatívne trendy vzdelávacích metód.

Medzinárodná spolupráca

Bezhraničná budúcnosť znalostnej spoločnosti rastie spoločne so zvyšujúcou sa spoluprácou krajín a regiónov. Dôsledkom je koncept vzdelávania a vedy bez hraníc ktorý sa mení od vízie k realite. Práve pre tieto dôvody sa Mondo International Academy zapája do projektu rozvoja Znalostnej Európy a to formou spolupráce a zbližovania inštitúcií a ich študentov.

Mondo International Academy v rámci medzinárodnej spolupráce a ako výhradný sprostredkovateľ Ph.DDBAMABBABA,  a postgraduálnych štúdií na Slovensku a v zahraničí ponúka kvalitné študijné programy a kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré odráža požiadavky študentov, ich predošlé dosiahnuté študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Mondo International Academy je skúšobným centrom, poradcom pre študentov, koordinátorom štúdia.

Predchádzame komunikačným, technickým ako aj administratívnym bariéram a vďaka našim partnerstvám vieme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia.. Výhodou našich študijných programov je, že programy, ktoré sa nevyučujú v materinskom jazyku študenta, ale v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku môžu byť absolvované v slovenskom jazyku a opačne.

Pridanou hodnotu štúdia na Mondo International Academy je rozmanitosť študijných programov ich flexibilita a variabilita.

Naši študenti majú možnosť užšej špecializácie, kombinácie jednotlivých odborov navzájom a sami si tak vyberajú cestu, ktorou sa vo svojej kariére chcú uberať.

Pre kvalitné štúdium potrebujete kvalitné programy a kvalitných partnerov.

Naším hlavným partnerom je MIIBS – Madison International Institute of Business School

V rámci medzinárodnej spolupráce sme vytvorili kooperácie, ktoré dopĺňajú ponuku postgraduálnych programov a programy ďalšieho vzdelávania. Naše rozhodnutie, ísť touto cestou bolo podmienené tým, že na Slovenskej republike je dostatočné zastúpenie Univerzít a Vysokých škôl s ponukou tradičných titulov a preto sme chceli, aby mali študenti možnosť hlbšie rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli štúdiom na vysokých školách, odborne rásť, špecializovať sa v odbore, ktorý si vybrali na svojej kariérnej ceste a poskytnúť im príležitosť ďalej študovať na medzinárodných inštitúciách.

Naši kooperační partneri neustále inovujú procesy, obsahovú časť a počet poskytovaných programov. Zjednodušujú časovú náročnosť štúdia, pričom dbajú na kvalitu výstupov. Zbytočne nezahlcujú nepotrebnými informáciami a ak študenti mali v predchádzajúcom štúdiu predmety, ktoré sa zhodujú  s tými, ktoré poskytujú kooperační parteri – uznajú ich, na základe našich odporúčaní.

Pre študentov vytvárajú naše partnerstvá nové možnosti a príležitosti získať prestížne vzdelávanie na Medzinárodnej úrovni.

Programy MIIBS môžu naši študenti absolvovať v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, alebo v maďarskom jazyku. Využívame aj online formu vzdelávania.

INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM

Individuálne štúdium obmedzí všetky negatíva klasickej formy štúdia. Študenti už nie sú viazaní časom, miestom, postupnosťou absolvovaných predmetov, vyučovacím jazykom a ďalšími povinnosťami alebo obmedzeniami, ktoré s takouto formou štúdia súvisia.

V portfóliu programov sa nachádza Ekonomika, Právo, Sociálna práca, Zdravotníctvo, Manažment, Politické vedy, Diplomacia, Trvalo udržateľný rozvoj ako aj programy Car Design, Fashion – módny priemysel, Výtvarné umenie a ďalšie tematicky individuálne programy.

Vzdelávanie je na vysokej odbornej úrovni, určené pre absolventov stredných a vysokých škôl. Vzdelávanie je určené aj pre tých, ktorí hľadajú alebo sú zamestnancami v medzinárodných korporáciách a spoločnostiach, alebo v štátnej správe alebo v oblastiach, kde využijú poznatky z oboru zdravotníctva, práva a ekonómie. Manažérske a odborné vedomosti získané na medzinárodnej úrovni sú dnes vysoko cenené a žiadané.

V rámci študijného programu Ph.D sme vytvorili možnosť kombinácie jednotlivých odborov, čo vytvára jedinečnú príležitosť pre špecifikáciu v danom odbore a možnosť získať vedomosti v konkrétnej oblasti, ktorej sa študent profesne venuje.

Absolvovaním študijných programov študent získa výstup s pridanou hodnotou. Po úspešnom ukončení štúdia získa diplom (nie certifikát alebo osvedčenie)