Mondo International Academy

BA, BBA, BSc štúdium

BA, BBA, BSc štúdium – Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár), je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Študijný program Bachelor of Science, Bachelor of Art, alebo Bachlor of Business Administration trvá 27 mesiacov. V závislosti od programu sú udelené akademické tituly Bachelor, Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (BSc) alebo BBA – Bachelor of Business Administration. Absolventi s BSc, BA, alebo BBA titulom sú kvalifikovaní pokračovať ďalej v štúdiu na II. stupni vzdelávania MA – Master (na Slovensku známe pod skratkou Mgr. – Magister).

Forma BA, BBA, BSc štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študent má možnosť vytvoriť si vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom. Špecializáciu si vytvára nahradením 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Vstupné požiadavky:  

Dokončené buď úplne stredoškolské alebo úplne stredné odborné vzdelanie s osvedčením o ukončení strednej školy (Vysvedčenie o maturitnej skúške).

Pre prijatie na BSc, BA, alebo BBA štúdium platia všeobecné vstupné požiadavky. Uznávanie predmetov a  ročníkov predchádzajúcich štúdií  je možné.

Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa študenti obdržia medzinárodný absolventský diplom s titulom BA – Bachelor of Art, BSc – Bachelor of Science, alebo BBA – Bachelor of Business Administration od nášho garanta Madison International Institute of Business School USA.

Titul BSc – Bachelor of Science získajú študenti medzinárodný absolventský diplom od nášho garanta ANOBS – Alfred Nobel Open University.

Ďalšími Bachelor titulmi sú:

  • LL.B. – Bachelor of Law (právo)
  • B.Tech – Technické zameranie

a ďalších cca 30 možností Bachelor štúdií. 

V prípade záujmu o ďalšie špecializované Bachelor programy je potrebná osobná konzultácia, kde sa určí smerovanie Bachelor štúdia (špecializácia) a ďalšie nevyhnutné kroky k dosiahnutiu úspešného ukončenia štúdia.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

BSc & BA & BBA PROGRAMY

Prejsť na: BA - Management turizmu

BA Hospitality Management - Bachelor Studies

Prejsť na: BBA - Podniková ekonomika

BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BA - Medzinárodný obchod

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy

Prejsť na: BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve