Mondo International Academy

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve

BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve poskytuje postgraduálnu akademickú cestu pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať na bakalárskej úrovni alebo prehĺbiť svoju kvalifikáciu.

Požiadavky na prijatie:

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Bez maturity je možné prijať študenta, ktorý obsolvoval AD. – Associate’s Degree.

Študenti absolvujú všetky štyri okruhy, ktoré sú otvoreného charakteru.

Hodnotenie: 8 seminárnych prác a na záver Bakalárska práca v rozsahu 40 strán

Hodnota kreditu: 120 ECTS

Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár) štúdium je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Študijný program Bachelor of Science trvá 27 mesiacov. Absolventi programu BSc v cestovnom ruchu a pohostinstve majú možnosť pokračovať ďalej v štúdiu na II. stupni vzdelávania MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve (Master úroveň – na Slovensku známe pod skratkou Mgr. – Magister).

Tematické okruhy programu:

  1. Strategický dopad podnikateľského prostredia
  2. Podnikateľská stratégia pre pohostinstvo a cestovný ruch
  3. Riadenie podujatí pre pohostinstvá a cestovný ruch
  4. Manažment kvality pre pohostinstvá a cestovný ruch

Obsah tematických okruhov:

  1. Strategický dopad podnikateľského prostredia:

Makro prostredie, globalizácia, ekonomika, reakcia na zmeny a konkurenčná výhoda.

 2. Podnikateľská stratégia pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Podniková analýza, modely plánovania, stratégie rastu, vízia, poslanie, kultúra a implementácia stratégie.

3. Riadenie podujatí pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Typy podujatí, problémy, manažment podujatí  pred, v reálnom čase  a po podujatí.

4. Manažment kvality pre pohostinstvo a cestovný ruch:

Dôležitosť manažmentu kvality, opatrenia na zlepšenie kvality, prieskum zákazníkov a spätná väzba.

Online forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 12 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava bakalárskej práce v rozsahu 40 strán.

Prejsť na: BBA Podniková ekonomika

Translate: BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BA Medzinárodný obchod

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy

Prejsť na: BA Management turizmu

Translate: BA – Hospitality Management - Bachelor Studies