Mondo International Academy

LL.B. Bachelor of Law 

Odbor Právo

 

LL.B. Bachelor of Law je študijný program určený pre študentov, ktorí majú záujem získať vedomosti zo základov práva. Program obsahuje predmety z medzinárodného ako aj slovenského práva. Ktorého konkrétneho právneho systému sa bude štúdium týkať  sa rozhodne na úvodnom pohovore so študentom. Na základe pohovoru a výberu požadovaného smerovania štúdia sa študentom pripraví rozvrh a obsah predmetov.

Dalšou úrovňou štúdia je program LL.M – Master of Law.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Študenti získajú rozsiahly základ znalostí a vedomostí v oblasti trestného, občianskeho, rímskeho, ústavného práva a iných. Z dôvodu, že garant je nositeľom americkej ako aj britskej akreditácie, sa predmety dotýkajú právneho systému oboch kontinentov, pričom britská časť je obsiahnutá v Európskom práve.  Pre študentov, ktorí sa chcú zamerať na vnútroštátnu legislatívu je možnosť širokého výberu predmetov týkajúcich sa Slovenského práva.

Predmety programu LL.B.

I. ročník

 • História práva I.
 • Svetová právna história
 • Teória práva I.
 • Rímske právo I.
 • Ústavné právo USA I.
 • Rodinné právo I.
 • Obchodné právo I.
 • Trestné právo I.
 • Správne právo I.
 • Právo Európskej únie I.
 • Kriminológia I.
 • latinčina
 • Politika
 • Verejná správa

II. Ročník

 • Kriminológia I.
 • Verejná správa
 • Správne právo I.
 • História práva II.
 • Teória práva II.
 • Rímske právo II.
 • Ústavné právo USA II.
 • Rodinné právo II.
 • Obchodné právo II.
 • Trestné právo II.
 • Správne právo II/a.
 • Právo Európskej únie II.

III. Ročník

 • Anglická právna terminológia
 • Majetkové právo
 • Kriminológia II.
 • Správne právo II/b.

Po splnení všetkých povinnosti a odovzdaní prác, študenti obdržia:

 • Diplom
 • Komplexné hodnotenie štúdia
 • Diploma Supplement