Mondo International Academy

BA, BBA štúdium

Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár) štúdium je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Študijný program Bachelor of Art, alebo Bachlor of Business Administration trvá 27 mesiacov. V závislosti od programu sú udelené akademické tituly Bachelor, Bachelor of Arts (B.A.) alebo BBA – Bachelor of Business Administration. Absolventi s BA, alebo BBA titulom sú kvalifikovaní pokračovať ďalej v štúdiu na II. stupni vzdelávania MA – Master (na Slovensku známe pod skratkou Mgr. – Magister).

Bachelor programy sú obsahovo tvorené tak, aby sa tematické okruhy týkali aj domáceho trhu, keďže mnohí absolventi budú chcieť využiť svoje vedomosti a získané kompetencie na domcom trhu.

Študenti majú možnosť od prvého ročníka Bachelor štúdia zamerať svoje predmety (špecializovať) na konkrétnu oblasť v ktorej chcú po úspešnom absolvovaní Bachelor štúdia pokračovať. Napríklad: BA štúdium s dôrazom na zdravotníctvo znamená že, pokračovaním po úspešnom absolvovaní I. stupňa štúdia je, štúdium MA., alebo MPH .

Forma štúdia:

Všetky naše študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

 

BA, BBA štúdium

Vstupné požiadavky:  

Dokončené buď úplne stredoškolské alebo úplne stredné odborné vzdelanie s osvedčením o ukončení strednej školy (Vysvedčenie o maturitnej skúške).

Pre prijatie na BA, alebo BBA štúdium platia všeobecné vstupné požiadavky. Uznávanie predmetov a  ročníkov predchádzajúcich štúdií  je možné.

Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa študenti obdržia medzinárodný absolventský diplom s titulom BA – Bachelor of Art, alebo BBA – Bachelor of Business Administration od nášho garanta Madison International Institute of Business School USA.

Ďalšími BA titulmi sú:

  • LL.B. – Bachelor of Law (právo)
  • B.Sc. – Bachelor of Science (napr. Kriminológia)
  • B.Tech – Technické zameranie

a ďalších cca 30 možností Bachelor štúdií. 

Uvedené programy BA a BBA sú oblasti, ktorým sme dali vizuálnu podobu. V prípade záujmu o ďalšie špecializované Bachelor programy je potrebná osobná konzultácia, kde sa určí smerovanie Bachelor štúdia (špecializácia) a ďalšie nevyhnutné kroky k dosiahnutiu úspešného ukončenia štúdia.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

BA & BBA PROGRAMY

Prejsť na: BA - CR

BA Hospitality Management - Bachelor Studies

Prejsť na: BBA - PE

BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BA - MO

BA Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy