Mondo International Academy

BBA Podniková ekonomika  

 

BBA Podniková ekonomika je štvorročný študijný program, ktorý  rozvíja profesionálne a intelektuálne schopnosti účastníkov programu.

Čo získajú študenti

BBA Podniková ekonomika spája ekonomiku s celým radom obchodných a finančných tém, ktoré študentom pomôžu rozvíjať vedomosti v podnikateľskom a finančnom prostredí, ako aj o súčasných obchodných záležitostiach. Študenti získajú zručnosti, ako aj komunikačné schopnosti a vedomosti ako aplikovať naučené v praxi.

Študenti získajú rozsiahly základ znalostí a zručností v oblasti ekonomiky, finančného riadenia, efektívnej analýzy, medzinárodných financií, finančných trhov, environmentálnej ekonomiky, manažérskej ekonomiky a ďalších.

Študijný program Business Economics otvára širokú škálu kariérnych príležitostí a pripravuje absolventov na ktorúkoľvek cestu v rámci ekonómie a podnikania,

Informácie o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

BBA Podniková ekonomika Mondo International Academy

Predmety programu BBA

I. ročník

Povinné moduly:

 1. Základy národnej ekonomiky
 2. Podniková ekonomika
 3. Ekonomická sociológia
 4. Kontroling
 5. Základy občianskeho práva
 6. Základy ekonomickej matematiky
 7. Vedenie ľudí
 8. Základy ekonomickej štatistiky
 9. Výber jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština)

Voliteľné moduly:

 • Úvod do psychológie rozhodovania
 • Dejiny ekonómie
 • Logistika
 • Hospodárska história
 • Úvod do importno-exportnej ekonomiky
 • Úvod do fungovania poisťovne
 • Úvod do organizácie a fungovania EÚ
 • Ekológia

II. ročník

Povinné moduly:

 1. Teória racionálneho rozhodovania (mikroekonómia)
 2. Základy finančného riadenia
 3. Základy svetovej ekonomiky
 4. Základy podnikového riadenia
 5. Makroekonomika
 6. Mikroekonomika
 7. Základy účtovníctva, medzinárodné vykazovanie a dane
 8. Marketing, reklama a trh
 9. Výber jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština)

Voliteľné moduly:

 • Projektový manažment
 • Ekológia
 • Online manažment
 • Úvod do importno-exportnej ekonomiky
 • Strategický manažment
 • Riadenie inovácií
 • Perspektívy rozvoja transformujúcich sa krajín
 • História hospodárstva
 • Základy informačných technológií

III. ročník

Povinné moduly:

 1. Behaviorálna a evolučná ekonómia
 2. Ekonomika inovácií a podnikania
 3. Ekonomika práce
 4. Produktivita a efektívna analýza
 5. Aplikovaná ekonometria v mikroekonómii
 6. Priemyselná ekonomika
 7. Manažérska ekonomika
 8. Politika hospodárskej súťaže a regulácia
 9. Cudzí jazyk 1 – možnosť (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština)

Voliteľné moduly:

 • Budúcnosť Európy: politika, spoločnosť a hospodárstvo
 • Komparácia ekonomicých systémov
 • Podnikanie
 • Financie
 • Environmentálna politika: Znečistenie, udržateľnosť a zmena podnebia
 • Virálny marketing
 • Úvod do auditu
 • Daňové trestné právo

Štvrtý ročník

1. Povinné

Výskumné metódy:

práca s hypotézami, teóriami a modelmi

Konzultácie s mentormi

2.Povinné 

  Obhajoba diplomovej práce


3 *. Voliteľné:

13-týždňová prax v partnerských spoločnostiach, alebo MSP

– analýza trhu / výskum

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava bakalárskej práce v rozsahu 40 strán.