Mondo International Academy

LL.B. Bachelor of Law 

Odbor Právo

 

LL.B. Bachelor of Law je študijný program určený pre študentov, ktorí majú záujem získať vedomosti zo základov práva. Program obsahuje predmety z medzinárodného ako aj slovenského práva. Ktorého konkrétneho právneho systému sa bude štúdium týkať  sa rozhodne na úvodnom pohovore so študentom. Na základe pohovoru a výberu požadovaného smerovania štúdia sa študentom pripraví rozvrh a obsah predmetov.

Študenti získajú rozsiahly základ znalostí a vedomostí v oblasti trestného, občianskeho, rímskeho, ústavného práva a iných. Z dôvodu, že garant je nositeľom americkej ako aj britskej akreditácie, sa predmety dotýkajú právneho systému oboch kontinentov, pričom britská časť je obsiahnutá v Európskom práve.  Pre študentov, ktorí sa chcú zamerať na vnútroštátnu legislatívu je možnosť širokého výberu predmetov týkajúcich sa Slovenského práva.

Dalšou úrovňou štúdia je program LL.M – Master of Law.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Predmety programu LL.B.

Prvý ročník

Povinné moduly:

 1. Dejiny práva I.
 2. Právo EÚ I.
 3. Rímske právo I.
 4. Teória práva I.
 5. Ľudské práva I.
 6. Medzinárodné právo I.
 7. Medzinárodné obchodné právo I.
 8. Latinčina
 9. Cudzí jazyk 1 – možnosť (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština)

Voliteľné moduly:

 • Dejiny americkej ústavy I.
 • Korupcia
 • Penológia
 • Kriminalita I.
 • Právna informatika
 • Politológia
 • Cirkevný a kánonický zákon

Druhý ročník

Povinné moduly:

 1. Dejiny práva II.
 2. Právo EÚ II.
 3. Rímske právo II.
 4. Právna angličtina I.
 5. Teória práva II.
 6. Právna angličtina II.
 7. Medzinárodné právo II.
 8. Medzinárodné obchodné právo II.
 9. Cudzí jazyk 1 – možnosť (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština)

Voliteľné moduly:

 • Kriminalistika
 • Dejiny amerického ústavného práva II.
 • Zdravotníctvo a právo
 • Šport a právo
 • Právna politika
 • Európske právo duševného vlastníctva
 • Filozofia práva

Tretí ročník

Povinné moduly:

 1. Ľudské práva II
 2. Právo EÚ III.
 3. Rímske právo III.
 4. Právna angličtina III.
 5. Zmluvy a právne predpisy EÚ.
 6. Právna angličtina IV.
 7. Medzinárodné trestné súdnictvo (Medzinárodná arbitráž)
 8. Medzinárodné obchodné právo III.
 9. Cudzí jazyk 1 – možnosť (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština)

Povinné moduly:

 • Právne komparácie
 • Diplomatický protokol
 • Informačné systémy pre vrstvy
 • Bankové právo.
 • Diplomacia
 • Štylistika a rétorika.
 • Psychológia pre právnikov
 • Psychológia páchateľa

Štvrtý ročník

1. Povinné

Výskumné metódy:

práca s hypotézami, teóriami a modelmi

Konzultácie s mentormi

2.Povinné 

  Obhajoba diplomovej práce


3 *. Voliteľné:

13-týždňová prax v partnerských spoločnostiach, alebo MSP

– analýza trhu / výskum

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie semestrálnych prác formou „Open Book Exam“

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 40 strán.