BSc. Manažment zdravotníctva Mondo International Academy

Mondo International Academy

Manažment zdravotníctva | BSc.

Pre koho je štúdium určené? 

Štúdium BSc. Manažment zdravotníctva je určené pre všetkých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť, prijímať rozhodnutia, získať vedomosti v oblasti ochrany zdravia a poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Skvelou voľbou je pre absolventov stredných škôl s maturitou, zamestnancov zdravotníckych zariadení alebo verejnej správy, zdravotníkov, zdravotných sestier ako aj pracovníkov sociálnych zariadení. 

Prečo študovať u nás?

Vzdelávací program BSc. Manažment zdravotníctva sa zameriava na manažment, riadenie, osobný rozvoj a porovnávanie politík zdravotných starostlivosti, aby absolvent na záver štúdia získal schopnosť myslenia za horizontom už poznaného. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • Stratégiu riadenia,
 • Všetko nové čo sa učebniciach nenachádza,
 • Riadenie rizík a projektov
 • inovácie,
 • nové trendy v oblasti zdravotníctva.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • politík medzinárodného manažmentu zdravotníctva,
 • riadenia projektov a inovácií,
 • administratívneho riadenia,  
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma, FMEA, HFMEA a ďalšie),
 • strategického riadenia a osobného rozvoja.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás študenti budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na pozíciách stredného manažmentu v zdravotníctve alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 180 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 36 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu MPH.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia maturitného vysvedčenia,
 • overená kópia OP

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit

BSc. Manažment zdravotníctva, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa už v praxi venujú zdravotníctvu,  alebo plánujú kariéru v oblasti zdravotníckych služieb.
Úlohou programu je dosiahnúť u študentov schopnosť myslieť nad rámec a vždy sa pozerať aj za roh “rubikovej kocky”.   

Prvý ročník predmety (povinné)

 1. Strategický manažment
 2. Dynamika vedenia
 3. Manažérske informačné systémy pre podnikanie
 4. Financie pre riadiacích pracovníkov
 5. Marketingový manažment v podnikaní
 6. Zameranie na zákazníka pre strategickú výhodu

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Strategické riadenie zdrojov
 3. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 4. Projektový manažment
 5. Stakeholder Manažment

Druhý ročník predmety (povinné)

 1. Vodcovské schopnosti
 2. Riadenie rizika v podnikaní
 3. Organizačné Správanie
 4. Politika Medzinárodnej zdravotnej starostlivosti
 5. Správa financií vo verejnom sektore

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov II.
 2. Strategické riadenie zdrojov
 3. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 4. Projektový manažment PRINCE2
 5. Stakeholder Manažment

Tretí ročník predmety (povinné)

 1. Riadenie sústavného rozvoja organizácie
 2. Tvorba organizačnej vízie a strategického smerovania
 3. Manažment rizík
 4. Súčasné problémy v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
 5. Právne aspekty v zdravotníctve
 6. Diplomový seminár

Záverečná práca (6. semester s možnosťou predľženia na 8 semestrov)

Záverečná projektová práca je demonštráciou študenta získaných vedomostí a  schopností. Študenti sú zodpovední za výber témy po dohode s vedúcim programu a vedúcim záverečnej práce. Nakoniec študent predloží a obháji prácu pred komisiou.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content