BSc. Medzinárodný obchod - Mondo International Academy

Mondo International Academy

Medzinárodný obchod | BSc.

Pre koho je štúdium BSc. určené? 

Štúdium BSc. Medzinárodný obchod je určené pre všetkých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť, prijímať rozhodnutia, získať vedomosti v oblasti logistiky. medzinárodných obchodných operácií, svetovej ekonomike. Skvelou voľbou je pre absolventov stredných škôl s maturitou, zamestnancov obchodných spoločností, logistických spoločností a pre tích, ktorí majú záujem o podnikanie v oblasti medzinárodného obchodu. 

Prečo študovať BSc. u nás?

Vzdelávací program BSc. Medzinárodný obchod sa zameriava na riadeniezahraničný obchod, daňe a clá. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • Stratégiu riadenia,
 • Všetko nové čo sa učebniciach nenachádza,
 • finančné operácie,
 • manažment logistiky,
 • nové trendy a výzvy v oblasti medzinárodného obchodu.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • medzinárodnom obchodnom prostredí,
 • medzinárodných obchodných operáci,
 • daní a cla,  
 • obchodných stratégii.
 • logistiky
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás študenti budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na pozíciách stredného manažmentu v obchodných spoločnostiach.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia maturitného vysvedčenia,
 • overená kópia OP
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 180 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 36 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu MBA.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit

BSc. Medzinárodný obchod, je študijný program určený pre študentov, ktorí  chcú rozpoznať výzvy a príležitosti na zahraničných trhoch s využitím a porozumením charakteristík vysoko výkonných organizácií na základe štyroch procesov, ktoré sú prepojené v rámci cyklu riadenia: plánovanie; organizovanie; vedenie; a kontrola.
Úlohou programu je dosiahnuť u študentov schopnosť myslieť nad rámec a vždy sa pozerať aj za roh “Rubikovej kocky”.   

Prvý ročník predmety (povinné)

 1. Medzinárodný obchod
 2. Makroekonomika – Mikroekonomika
 3. Riadenie ľudských zdrojov
 4. Zásady podnikania
 5. Účtovníctvo
 6. Obchodné právo
 7. Projektový manažment
 8. Finančné koncepty
 9. Manažérske účtovníctvo

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Strategické riadenie zdrojov
 2. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 3. Stakeholder Manažment
 4. Strategický marketing
 5. Medzinárodný marketing
 6. Podnikové komunikačné stratégie
 7. Manažment rizík
 8. Marketing

Druhý ročník predmety (povinné)

 • Medzinárodný obchod II.
 • Účtovníctvo II.
 • Makroekonomika – Mikroekonomika II.
 • Audit
 • Podnikové financie
 • Riadenie ľudských zdrojov II
 • Organizačná zmena
 • Finančný manažment 

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 2. Medzinárodná obchodná komunikácia
 3. Štatistika
 4. Medzinárodný marketing
 5. Organizačné zásady správania
 6. Medzinárodné obchodné praktiky
 7. Právne a etické prostredie podnikania

Tretí ročník predmety (povinné)

 • Medzinárodný obchod III. 
 • Makroekonomika – Mikroekonomika III.
 • Audit II.
 • Obchodná stratégia
 • Finančný manažment II.
 • Investície
 • Diplomový seminár

Záverečná práca (6. semester s možnosťou predľženia na 8 semestrov)

Záverečná projektová práca je demonštráciou študenta získaných vedomostí a  schopností. Študenti sú zodpovední za výber témy po dohode s vedúcim programu a vedúcim záverečnej práce. Nakoniec študent predloží a obháji prácu pred komisiou.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content