Mondo International Academy

Európske skúškové centrum

Európske skúškové centrum  

Na základe exkluzívnej Bilaterálnej zmluvy s našim partnerom Madison International Institute & Business School (MIIBS), registrované vo Veľkej Británií pod Reg. číslom 11100070, ako autorizovaná vzdelávacia spoločnosť pod SIC číslom: 85422 a akreditačným číslom UKPRN: 10067971 a ANOBS – Alfred Nobel Open University sme zriadili Európske skúškové centrum.

Madison International Inst. a Business School Ltd a Institut MIIBS-Maroc Privé na základe podpisu dvojstranného dohovorou udeluje akreditovaný a legalizovaný diplom s Univerzitou URH-ISAG. Medzinárodným kampusom MIIBS v Karibiku sa nachádza v priestoroch Univerzity URH-ISAG. URH-ISAG je akreditovaný ministerstvom Národného školstva a odbornej prípravy – MENPF. https://www.enic-naric.net.

URH – ISAG je, Inštitucionálny člen CORPUHA https://corpuha.edu.ht.

ICC centrum bolo zriadené za účelom zabezpečenia a vykonávania dohľadu nad skúškami a obhajobami študentov z krajín EU a Ruska.

Koordinácia skúšok prebieha v anglickom, francúzskom, nemeckom a v slovenskom jazyku.

Aký je priebeh skúšok?
Študenti ktorý sa vzdelávajú on-line, alebo konzultačnou formou sa v určený termín  dostavia do centra, aby pod dohľadom vypracovali svoje skúšky. Trvanie skúšok je v rozsahu 4 až 6 hodín formou „Open Book Exam“. Študenti sa zapisujú do prezenčnej listiny a z toho dôvodu musia mať so sebou platný identifikačný preukaz.

Ktorých programov sa táto forma skúšok týka?

Týka sa to všetkých programov.

Pri doktorandskom štúdiu sa koordinácia (školenie) dizertačných prác zabezpečuje on-line formou. Konzultácie ako aj skúšky k jednotlivým predmetom, z ktorých študent je povinný absolvovať skúšku, sa konajú v centre Mondo International Academy. Záverečné hodnotenie dizertačnej práce prebieha osobnou účastou študenta pred komisiou v centre Mondo International Academy.

Ako presne skúšky prebiehajú?

– pre študentov profesijných študijných programov ako, MBA, MScMPH. LL.M:  je pripravený test vo forme písomnej práce na stanovenú tému – trvanie skúšky z každého predmetu sú 4 hod.

– pre študentov doktorandského štúdia Ph.D. DBA, sú pripravené testy v písomnej forme – trvanie 6 hodin z každého predmetu.

– pre študentov MA– Master (magisterských) a BA (bakalárských) študijných programov – formu skúšok určuje lektor počas semetrov (ústna, alebo písomná forma).

Vyhodnotenia výskumných prác (diplomových a dizertačných prác) vedú u každého študenta k spísaniu tzv. formulára TREAF (Thesis/Research Esssay Assessement Form – Formulár na vyhodnotenie dizertačnej/výskumnej písomnej práce).

Diplomy vydáva Madison International Institute & Business School (MIIBS) a URH-ISAG University.

Aké sú poplatky za skúšku v ICC centre?

 – poplatky sú v cene štúdia

Náš inštitút je zodpovedný za organizačné náklady, pričom študenti si musia zaplatiť individuálne cestovné výdavky a prípadné ubytovanie v Bratislave.

MONDO INTERNATIONAL ACADEMY zaisťuje organizáciu a riadny priebeh skúšok a tiež dohliada na odovzdávanie záverečných prác.