Mondo International Academy

Európske skúškové centrum

Európske skúškové centrum

Členské štáty Európskej únie vyžadujú, aby zahraničné inštitúcie v rámci diaľkového alebo online vzdelávania zriadili lokálne skúšobné stredisko.

Na základe exkluzívnej Bilaterálnej zmluvy s našim partnerom Madison International Institute & Business School (MIIBS), registrované vo Veľkej Británií pod Reg. číslom 11100070, ako autorizovaná vzdelávacia spoločnosť pod SIC číslom: 85422 a akreditačným číslom UKPRN: 10067971. Okrem toho je členom EU Transparency Register (Registra transparentnosti EÚ),  bolo  zriadené skúšobné stredisko označené „EUROPE“ v Bratislave.

Európske skúškové centrum bolo zriadené za účelom zabezpečenia a vykonávania dohľadu nad skúškami.

Veľkou výhodou tohto skúšobného centra „Europe“ je, že absolventi majú možnosť podať žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní na akreditovaných univerzitách, alebo vysokých školách na Slovensku. 

Koordinácia skúšok prebieha v anglickom, francúzskom, nemeckom a v slovenskom jazyku.

Aký je priebeh skúšok?
Študenti ktorý sa vzdelávajú on-line, alebo konzultačnou formou sa v určený termín  dostavia do skúšobného centra, aby pod dohľadom odovzdali svoju kontrolnú prácu a tiež preukázali svoje vedomosti formou skúšky. Študenti sa zapisujú do prezenčnej listiny a z toho dôvodu musia mať so sebou platný identifikačný preukaz.

Ktorých programov sa táto forma skúšok týka?

Týka sa to všetkých programov.

Pri doktorandskom štúdiu sa koordinácia (školenie) dizertačných prác zabezpečuje on-line formou. Konzultácie ako aj skúšky k jednotlivým predmetom, z ktorých študent je povinný absolvovať skúšku, sa konajú v štúdijnom centre Mondo International Academy. Záverečné hodnotenie dizertačnej práce prebieha osobnou účastou študenta pred komisiou v štúdijnom centre Mondo International Academy.

Ako presne skúšky prebiehajú?

– pre študentov profesných študijných programov ako, MBA, MScMPH. LL.M:  je pripravený test vo forme písomnej práce na stanovenú tému – trvanie 4 hod z každého predmetu

– pre študentov doktorandského štúdia Ph.D. DBA, sú pripravené testy v písomnej forme – trvanie 6 hodin z každého predmetu.

– pre študentov MA– Master (magisterských) a BA (bakalárských) študijných programov – formu skúšok určuje lektor počas semetrov (ústna, alebo písomná forma).

Vyhodnotenia výskumných prác (diplomových a dizertačných prác) vedú u každého študenta k spísaniu tzv. formulára TREAF (Thesis/Research Esssay Assessement Form – Formulár na vyhodnotenie dizertačnej/výskumnej písomnej práce).

Diplomy a Diploma Supplement vydáva Madison International Institute & Business School (MIIBS)

Aké sú poplatky za skúšku v EUROPE centre?

 – poplatky sú v cene štúdia

Náš inštitút je zodpovedný za organizačné náklady, ale študenti si musia zaplatiť individuálne cestovné výdavky a prípadné ubytovanie v Bratislave.

MONDO INTERNATIONAL ACADEMY zaisťuje organizáciu a riadny priebeh skúšok a tiež dohliada na odovzdávanie záverečných prác.