Mondo International Academy

Európske skúškové centrum

Európske skúškové centrum

Členské štáty Európskej únie vyžadujú, aby zahraničné inštitúcie v rámci diaľkového alebo online vzdelávania zriadili lokálne skúšobné stredisko.

Na základe exkluzívnej Bilaterálnej zmluvy s našim partnerom Madison International Institute & Business School (MIIBS), registrované vo Veľkej Británií pod Reg. číslom 11100070, ako autorizovaná vzdelávacia spoločnosť pod SIC číslom: 85422 a akreditačným číslom UKPRN: 10067971. Okrem toho je členom EU Transparency Register (Registra transparentnosti EÚ),  bolo  zriadené skúšobné stredisko označené „EUROPE“ v Bratislave.

Európske skúškové centrum bolo zriadené za účelom zabezpečenia a vykonávania dohľadu nad skúškami.

Veľkou výhodou tohto skúšobného centra „Europe“ je, že absolventi majú možnosť podať žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní na akreditovaných univerzitách, alebo vysokých školách na Slovensku. 

Koordinácia skúšok prebieha v anglickom, francúzskom, nemeckom a v slovenskom jazyku.

Aký je priebeh skúšok?
Študenti ktorý sa vzdelávajú on-line, alebo konzultačnou formou sa v určený termín  dostavia do skúšobného centra, aby pod dohľadom odovzdali svoju kontrolnú prácu a tiež preukázali svoje vedomosti formou skúšky. Študenti sa zapisujú do prezenčnej listiny a z toho dôvodu musia mať so sebou platný identifikačný preukaz.

Ďalšie výukové centrá kooperačného partnera MIIBS

Výukové centrá Kooperačného partnera - MIIBS

Ktorých programov sa táto forma skúšok týka?

Týka sa to všetkých programov.

Pri doktorandskom štúdiu sa koordinácia (školenie) dizertačných prác zabezpečuje on-line formou. Konzultácie ako aj skúšky k jednotlivým predmetom, z ktorých študent je povinný absolvovať skúšku, sa konajú v štúdijnom centre Mondo International Academy. Záverečné hodnotenie dizertačnej práce prebieha osobnou účastou študenta pred komisiou v štúdijnom centre Mondo International Academy.

Ako presne skúšky prebiehajú?

– pre študentov profesných študijných programov ako, MBA, MScMPH. LL.M:  je pripravený test vo forme písomnej práce na stanovenú tému – trvanie 4 hod z každého predmetu

– pre študentov doktorandského štúdia Ph.D. DBA, sú pripravené testy v písomnej forme – trvanie 6 hodin z každého predmetu.

– pre študentov MA– Master (magisterských) a BA (bakalárských) študijných programov – formu skúšok určuje lektor počas semetrov (ústna, alebo písomná forma).

Vyhodnotenia výskumných prác (diplomových a dizertačných prác) vedú u každého študenta k spísaniu tzv. formulára TREAF (Thesis/Research Esssay Assessement Form – Formulár na vyhodnotenie dizertačnej/výskumnej písomnej práce).

Diplomy a Diploma Supplement vydáva Madison International Institute & Business School (MIIBS)

Aké sú poplatky za skúšku v EUROPE centre?

 – poplatky sú v cene štúdia

Náš inštitút je zodpovedný za organizačné náklady, ale študenti si musia zaplatiť individuálne cestovné výdavky a prípadné ubytovanie v Bratislave.

MONDO INTERNATIONAL ACADEMY zaisťuje organizáciu a riadny priebeh skúšok a tiež dohliada na odovzdávanie záverečných prác.