LL.M. Medzinárodne právo Mondo International Academy

Mondo International Academy

Medzinárodné právo | LL.M.

Prekoho je štúdium LL.M. určené? 

Štúdium LL.M. Medzinárodné právo je určené pre všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti v mnohých smeroch napr.: v znalostiach v Európskom práve obchodných spoločností, Medzinárodnej arbitráži v medzinárodnom obchodnom styku, v riešení sporov v medzinárodnom práve, Európskom práve obchodných spoločností.

Prečo študovať LL.M. u nás?

Celé štúdium LL.M. Medzinárodné právo je založené na jednoduchom systéme a flexibilite. Študent má možnosť špecializácie smerovania programu buď nahradením 3 modulov voliteľnými modulmi, alebo nahradením 3 modulov z  iného študijného programu napr. z programov MBA.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • Medzinárodné právo,
 • Európské právo,
 • Procesy a rozhodnutia,
 • Arbitrážne konania

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

Štúdium LL.M. Medzinárodné právo sa dotýka všetkých aspektov života, takmer na všetko existuje zákon. Od problémov týkajúcich sa obchodu, ekonomiky, osobných financií, zdravia, životného prostredia, politiky, ľudských práv, medzinárodných vzťahov a mnohých ďalších.

Okrem získavania informácií poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na pozíciách ako Head of legal, právny poradca, konzultant.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v organizáciách  a zariadeniach obchodných spoločností, zariadeniach zdravotnej starostlivosti, medzinárodných organizáciách a dodávateľskom sektore, ako aj na pozíciách konzultantov a poradcov.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.
 • Podmienkou na prijatie na štúdium je, ukončené bakalárske štúdium v odbore práva alebo porovnatelné štúdium.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit štúdia

LL.M. Master of Law, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti práva. Benefitom štúdia je možnosť špecializácie, doplnenie už získaných vedomostí, zvýšenie potenciálu na trhu práce, cestovanie, práca v cudzom jazyku ako aj možnosť zmeny kariérneho postupu.  

Povinné predmety

 1. Právne aspekty financovania spoločnosti
 2. Medzinárodné riadenie spoločnosti
 3. Medzinárodné bankové právo a regulácia
 4. Duševné vlastníctvo 
 5. Zákon o digitálných a sociálnych médiách
 6. Mierové urovnanie medzinárodných sporov
 7. Vyjednávanie: teória, súvislosti a prax
 8. Porovnávacia obchodná arbitráž: právo a prax
 9. Mediácia: koncepty, evolúcia a prax
 10. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Otázky spoločenskej zodpovednosti v obchode a práve
 2. Medzinárodné ekonomické právo
 3. Medzinárodné daňové právo
 4. Právne aspekty elektronického obchodu
 5. Nadácie v medzinárodnom obchodnom práve
 6. Medzinárodné právo a rozvoj
 7. Medzinárodný zákon o energii a zmene klímy
 8. Medzinárodné humanitárne právo
 9. Právo OSN
 10. Medzinárodné právo ľudských práv
 11. Medzinárodné a európske právo utečencov
Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content