Štúdium LL.M. Trestné právo Mondo International Academy

Trestné právo | LL.M.

Prekoho je LL.M. štúdium určené? 

Štúdium LL.M. Trestné právo je určené pre všetkých, ktorí chcú mať prehľad v hmotnom aj procesom trestnom práve v kontexte kriminality ako voľby sociálneho správania, o osobnosti páchateľa trestného činu a priestupku, prevencie a recidívy v trestnom práve ako aj psychológie, kriminológie a Investigatívnej psychológie, pričom každý študent si môže vybrať moduly so zameraním aj na daňovú kriminalitu alebo korupciu v súčasnej spoločnosti v medzinárodnom kontexte. Štúdium LL.M. Trestné právo je skvelou voľbou pre absolventov alebo študentov min. 3. ročníka právnickej fakulty. 

Prečo študovať LL.M. u nás?

Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite. Študent má možnosť špecializácie smerovania programu buď nahradením 3 modulov voliteľnými modulmi, alebo nahradením 3 modulov z  iného študijného programu napr. z programov MBA.

Obsahová náplň štúdijného programu spočíva v:

 • obohatení vedomostí študenta o súčasnom stave korupcie, 
 • forenznej vede,
 • informáciách o rôznych aspektoch trestného práva.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • aktuálných problémov a súčasných diskusii v trestnom práve a trestnom súdnictve;
 • zásad trestného práva hmotného a procesného;
 • kriminalizácie;
 • medzinárodného, nadnárodného a európskeho trestného práva;
 • globálnej kriminality a neistoty;
 • trestného procesu;

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na pozíciách ako právny poradca, konzultant, mediátor. 

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v medzinárodných organizáciách, ako aj na pozíciách konzultantov.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium LL.M. u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.
 • Podmienkou na prijatie na štúdium je, ukončené bakalárske štúdium v odbore práva alebo porovnatelné štúdium.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit štúdia

LL.M. Master of Law, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti práva. Benefitom štúdia je možnosť špecializácie, doplnenie už získaných vedomostí, zvýšenie potenciálu na trhu práce, cestovanie, práca v cudzom jazyku ako aj možnosť zmeny kariérneho postupu.  

 

Povinné predmety

 1. Trestné právo
 2. Medzinárodne právo
 3. Kriminalita ako voľba sociálneho konania
 4. Viktimológia – pomoc poškodeným
 5. Prevencia recidívy trestnej činnosti
 6. Európske trestné právo
 7. Kriminologická psychológia
 8. Daňová kriminalita
 9. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Korupcia v súčasnej spoločnosti
 2. Vojenské trestné právo
 3. Spôsoby dokazovania v trestnom konaní
 4. Aspekty dohody o vine a treste
 5. Opravné prostriedky v trestnom konaní
 6. Medzinárodná spolupráca v trestných veciach
 7. Trestnoprávne aspekty porušovania práv duševného vlastníctva.


Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie

Skip to content