Mondo International Academy

LL.M – Master of Law

 

LL.M – Master of Law

LL.M je skratka z Latinského Magister Legum, pričom tento titul v angličtine znamená “Master of Law”, v pluráli (teda “LL”). LL.M štúdium patrí do kategórie „zahraničných štúdií“ bez ohľadu na to, či štúdium absolvujete na Slovensku, alebo inde v zahraničí. LL.M (Master of Laws) je medzinárodne uznávaný titul. Študenti a odborníci získavajú tento titul z dôvodu rozšírenia svojich odborných vedomostí v špecializovanej oblasti práva, napr. v oblasti daňového práva alebo medzinárodného práva.

Mnohé právnické spoločnosti uprednostňujú kandidátov s LL.M titulom, pretože je to dôkaz, že získali pokročilé, špecializované právne vzdelanie a sú dostatočne kvalifikovaní na prácu v medzinárodnom právnom prostredí.

Mondo International Academy využíva moderné formy učenia v spojení s praxou. Praktická časť sa uskutočňuje vo forme improvizovaných súdnych sporov, ktoré sa konajú priamo na akadémii. Na základe týchto súdnych konaní sa prispôsobuje ďalší proces výuky a domácich úloh.

Online Forma LL.M štúdia:

Všetky naše študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Vstupné požiadavky:

  • Absolvovaný bakalársky titul z vysokoškolského štúdia alebo ukončené stredoškolské štúdium (+ minimálne 3-5 rokov praxe) alebo porovnateľné štúdium.
  • Študenti musia mať absolvované bakalárske štúdium v ​​študijnom odbore právo predtým, než sa uchádzajú o štúdium na LLM.

Výhody LL.M štúdia:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
  • špecializácia v určitom odbore práva,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Dalšie formy LL.M štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh LL.M štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z odboru MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

LL.M

LL.M PROGRAMY

LL.M Trestné právo

Criminal Law - LL.M Master of Law - LL.M Trestné právo

LL.M Občianske právo

LL.M Master of Law - LL.M Občianské právo

LL.M Obchodné právo

Business Law - LL.M Master of Law - Obchodné právo

LL.M Rodinné právo

LL.M Family Law - Master of Law - Rodinné právo

LL.M Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law - LL.M Medzinárodne právo

LL.M Finančné a daňové právo

LL.M Master of Law Financial & Tax Law - LL.M LL.M Finančné a daňové právo

LL.M Ochrana životného prostredia

LL.M Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety - LL.M. LL.M Ochrana životného prostredia

LL.M Právo duševného vlastníctva

LL.M Intellectual property law - Master of Law - LL.M Právo duševného vlastníctva