Mondo International Academy

LL.M Finančné a daňové právo

LL.M Finančné a daňové právo poskytuje komplexné štúdium v daňovom práve so silným medzinárodným ako aj domácim zameraním. Medzinárodné zdanenie sa v posledných rokoch stalo významným a preto bol program LL.M navrhnutý tak, aby poskytoval študentom dôkladnú základňu v hmotnoprávnych finančných, daňových pravidlách a daňovej politike.

LL.M Finančné a daňové právo poskytuje špecializáciu, ktorá dopĺňa existujúce právnické vzdelávanie. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch, napr. v Investičnom manažmente, Finančnom manažmente, Investičnom Bankovníctve, Finančných derivátoch, Medzinárodnej ochrane investícií, Priamych zahraničných investíciách alebo v Daňovom práve, Medzinárodnom zdaňovaní, Zdaňovaní príjmov, podielov na zisku obchodných spoločností, dividend a Uplatňovaní daní v medzinárodnej preprave.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Program Finančné a daňové právo pripraví študentov na budúcu prax, či majú v úmysle vstúpiť do súkromnej sféry, zamestnania alebo štátnej správy.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Výhody LL.M štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.
 • Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Ďalšie formy LL.M štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Špecializácia LL.M štúdia:

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Študent má možnosť vytvoriť si vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom. Špecializáciu si vytvára nahradením 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Možnosť kombinácie štúdia s ADIT – CIOT proramom.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo

Predmety FaDP

I. ročník:

 1. Finančné právo
 2. Investičný manažment
 3. Finančný manažment
 4. Investičné bankovníctvo
 5. Medzinárodné obchodné financovanie
 6. Uplatňovanie daní v medzinárodnej preprave
 7. Finančné deriváty
 8. Medzinárodné financie
 9. Risk management v bankovníctve

II. ročník:

 1. Regulácia finančného trhu
 2. Private equity
 3. Medzinárodná ochrana investícií
 4. Priame zahraničné investície
 5. Daňové právo
 6. Medzinárodné zdaňovanie
 7. Zdaňovanie príjmov
 8. Zdaňovanie podielov na zisku obchodných spoločností
 9. Zdaňovanie dividend
 10. Diplomový seminár

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

LLM PROGRAMY

Prejsť na: LL.M - TP

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Obč.P

LL.M. - Občianské právo - Mondo International Academy

Prejsť na: LL.M - Obch.P

Translate: Business Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Rod.P

Translate: LLM Family Law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - PDV

Translate: LLM Intellectual property law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - MP

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na: LL.M - OŽP

Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,