Mondo International Academy

LL.M Občianske právo

LL.M Občianske právo je zamerané na prehĺbenie znalostí z oblasti Občianskeho práva. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať  v mnohých smeroch. Študenti nadobudnú znalosti z nového občianskeho zákonníka. Tento program ponúka študentom možnosť zúžiť svoje zameranie a vybrať si špecializáciu napr.: Právo duševného vlastníctva, Rodinné právo, Obchodné právo a podobne.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Online Forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Caecus autem Iustitiae.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody LL.M štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Ďalšie formy LL.M štúdia:

 • prezenčná forma,
 • konzultačná forma,
 • individuálna forma.

Priebeh LL.M štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr.z odboru MBA).

Štúdium nie je založené na semestrálnom systéme, sami si určujete dĺžku a intenzitu štúdia.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

90 US  Hours = 150 ECTS

Translate: LLM Master of Law Civil Law

Predmety Obč.P.

Povinné predmety:

 1. Správne právo
 2. Ústavné právo
 3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety:

 1. Zastúpenie a zástupca v občianskom práve
 2. Zmluvy a zmluvné vzťahy v občianskom práve
 3. Preskúmanie rozhodnutí a opravné prostriedky
 4. Exekúcie výkon cudzích exekučných titulov
 5. Konanie o dedičstve a nadobudnutie dedičstva
 6. Cezhraničné dedenie
 7. Právne následky elektronického uzatvárania zmlúv
 8. Komparácia vybraných zmlúv v občianskom a obchodnom práve

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Ukončenie zmluvných vzťahov
 2. Vybrané otázky disciplinárneho súdnictva
 3. Ochrana práv spotrebiteľa
 4. Orgány ochrany práv spotrebiteľa
 5. Medzinárodná spolupráca pri vymáhaní pohľadávok
 6. Dôkazné prostriedky v civilnom sporovom poriadku
 7. Náhrada škody a jej uplatnenie v súdnom konaní

LL.M PROGRAMY

Prejsť na LL.M - TP

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Obch.P

Translate: Business Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Rod.P

Translate: LLM Family Law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - PDV

Translate: LLM Intellectual property law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - MP

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na: LL.M - FaDaňP

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo

Prejsť na: OŽP

Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,