Mondo International Academy

LL.M Občianske právo

LL.M Občianske právo je zamerané na prehĺbenie znalostí z oblasti Občianskeho práva. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať  v mnohých smeroch. Študenti nadobudnú znalosti z nového občianskeho zákonníka. Tento program ponúka študentom možnosť zúžiť svoje zameranie a vybrať si špecializáciu napr.: Právo duševného vlastníctva, Rodinné právo, Obchodné právo a podobne.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Výhody štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Caecus autem Iustitiae.

LL.M. - Občianské právo - Mondo International Academy
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly a výberové moduly.  Špecializáciu (focus) si študent určuje buď nahradím 3 modulov z príslušného programu, alebo z  iného študjného programu napr. z programov MBA.

Predmety Obč.P.

Povinné predmety:

 1. Občianske právo
 2. Ústavné právo
 3. Zastúpenie a zástupca v občianskom práve
 4. Zmluvy a zmluvné vzťahy v občianskom práve
 5. Preskúmanie rozhodnutí a opravné prostriedky
 6. Exekúcie výkon cudzích exekučných titulov
 7. Konanie o dedičstve a nadobudnutie dedičstva
 8. Cezhraničné dedenie
 9. Právne následky elektronického uzatvárania zmlúv
 10. Diplomový seminár

Výberové predmety:

 

 1. Vybrané otázky disciplinárneho súdnictva
 2. Ochrana práv spotrebiteľa
 3. Orgány ochrany práv spotrebiteľa
 4. Medzinárodná spolupráca pri vymáhaní pohľadávok
 5. Dôkazné prostriedky v civilnom sporovom poriadku
 6. Náhrada škody a jej uplatnenie v súdnom konaní

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

LL.M PROGRAMY

Prejsť na LL.M - TP

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Obch.P

Translate: Business Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Rod.P

Translate: LLM Family Law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - PDV

Translate: LLM Intellectual property law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - MP

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na: LL.M - FaDaňP

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo

Prejsť na: OŽP

Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,