LL.M Medzinárodne právo Mondo International Academy

Mondo International Academy

LL.M Medzinárodne právo

LL.M Medzinárodne právo je postgraduálny program, ktorý poskytuje komplexné vzdelávanie v medzinárodnom práve. LL.M v medzinárodnom práve poskytuje študentovi odborné vedomosti o aspektoch, ktoré upravujú medzinárodné vzťahy, medzinárodné právo súkromné a verejné, medzinárodné a európske právo, medzinárodné súdne konanie a ďalšie.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základoch práva, vám tento študijný program umožní prehĺbiť svoje znalosti v mnohých smeroch napr.: v znalostiach v Európskom práve obchodných spoločností, Medzinárodnej arbitráži v medzinárodnom obchodnom styku, Riešení sporov v medzinárodnom práve, Európskom práve obchodných spoločností a podobne. Navyše je tento študijný program možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Výhody LL.M štúdia:

Výhodou štúdia je špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly a výberové moduly.  Špecializáciu si študent určuje buď nahradením 3 modulov z príslušného programu alebo z  iného študijného programu napr.: z programov MBA.

 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní, alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Forma štúdia:

 • Kombinovaná forma (Blended learning) a
 • externá forma štúdia.

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií. Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Externá forma štúdia zahŕňa osobnú účasť na vzdelávacom procese priamo na akadémií. Počet dní, je závislý od predmetu študijného programu (informujte sa priamo na akadémii).

Skúšky:

Skúšky prebiehajú  formou „Open Book Exam“ 

Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Ďalšie informácie o štúdiu nájdete tu.

Kľúčová výhoda štúdia na Mondo International Academy:

 • Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní, alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.
 • Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby a  hodnotenia tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Povinné predmety študijného programu

 1. Medzinárodne právo
 2. Ústava EU
 3. Ústava USA
 4. Európske právo obchodných spoločností
 5. Vybrané aspekty medzinárodného práva verejného
 6. Vybrané aspekty medzinárodného práva súkromného
 7. Riešenie sporov v medzinárodnom práve
 8. Medzinárodné súdnictvo
 9. Medzinárodné hospodárske vzťahy
 10. Diplomový seminár

Voliteľné predmety študijného programu

 1. Európske orgány ochrany práva
 2. Medzinárodná arbitráž v medzinárodnom obchodnom styku
 3. Vzťah medzinárodného práva a európskeho práva
 4. Medzinárodné súdne konanie

Celkový čas kvalifikácie, zahŕňa:

 • Príprava na vyučovanie
 • Nezávislý výskum / vzdelávanie bez dozoru
 • Príprava zadaní
 • E-learning bez dozoru
 • Pozeranie vopred nahratých podcastov alebo webinárov
 • Akákoľvek iná forma učenia, vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorá nie je pod priamym dohľadom tútora / učiteľa, lektora, supervízora, školiteľa.
 • Konzultácie
 • Skúšky – Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.
 • prezentácie
 • Obhajoby