Mondo International Academy

LL.M Obchodné právo

LL.M Obchodné právo štúdijný program je zamerané na prehĺbenie znalostí v Obchodnom práve. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr. Bankového práva, Zmluvného práva, Zabezpečenia záväzkov alebo v Medzinárodných zmluvách o preprave a ďalších. Navyše je tento študijný program možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napr. v odboroch: Právo duševného vlastníctva, Medzinárodné právo a podobne.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Translate: Business Law - LLM Master of Law
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Špecializácia LL.M štúdia:

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Študent má možnosť vytvoriť si vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom. Špecializáciu si vytvára nahradením 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Ďalšie formy LL.M štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Výhody LL.M štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Predmety OP

I. ročník:

 1. Obchodné právo
 2. Ústavné právo
 3. Medzinárodne obchodné právo
 4. Bankové právo
 5. Bankovníctvo
 6. Konkurz a reštrukturalizácia
 7. Reklamácia a záruka na tovar v praxi
 8. Nekalá súťaž
 9. Ochrana proti nekalej súťaži
 10. Právo neziskových organizácií

II. ročník:

 1. Obchodné právo II.
 2. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
 3. Osobitná právna úprava Obchodného zákonníka pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
 4. Zabezpečenie záväzkov, zabezpečovacie inštitúty používané v obchodno-právnych vzťahoch
 5. Uzatváranie zmlúv
 6. Obchodno-záväzkové vzťahy a ich právna povaha
 7. Zmluvy v obchodnom práve.
 8. Právo medzinárodných organizácií
 9. Medzinárodné zmluvy o preprave
 10. Diplomový seminár

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

LL.M PROGRAMY

Prejsť na: LL.M - TP

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Obč.P

LL.M. - Občianské právo - Mondo International Academy

Prejsť na: LL.M - Rod.P

Translate: LLM Family Law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - PDuš.V

Translate: LLM Intellectual property law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - MP

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na: LL.M - FaDaňP

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo

Prejsť na: LL.M - OŽP

Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,