Mondo International Academy

LL.M Ochrana životného prostredia

LL.M Ochrana životného prostredia, je určený pre študentov, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti životného prostredia, využívania pôdy a energetického práva.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch. Program pripraví jednotlivcov na prácu pre domáce aj medzinárodné organizácie alebo mimovládne organizácie. Presadzuje interdisciplinárnu odbornú prípravu v oblasti právnych predpisov a politiky v oblasti životného prostredia, energetiky a zdrojov. Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Cieľom tohto špecializovaného programu je poskytnúť  právnikom právne a analytické znalosti potrebné na riešenie otázok znečistenia, toxických látok, zmeny klímy, energie, ochrany živých druhov na súši aj v oceánoch, využívania pôdy a ochrany životného prostredia.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Výhody LL.M štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.
Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Online Forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Ďalšie formy LL.M štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh LL.M štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr.z odboru MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety OŽP

Povinné predmety:

 1. Správne právo
 2. Ústavné právo
 3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety:

 1. Medzinárodná ochrana životného prostredia
 2. Medzinárodné environmentálne právo
 3. Trestnoprávne aspekty ochrany životného prostredia
 4. Európske právo životného prostredia
 5. Otázky životného prostredia, medzinárodné dohovory a protokoly
 6. Montevidejský program pre rozvoj a periodické revízie environmentálneho práva

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 2. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
 3. Ochrana vôd a prírody
 4. Odpady a odpadové hospodárstvo
 5. Energetika a životné prostredie
 6. Zdravie a životné prostredie
 7. Ochrana pôdy
 8. Medzinárodné organizácie na ochranu životného prostredia a prírody

LL.M PROGRAMY

Prejsť na: LL.M - TP

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Obč.P

Translate: LLM Master of Law Civil Law

Prejsť na: LL.M - OP

Translate: Business Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Rod.P

Translate: LLM Family Law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - PDV

Translate: LLM Intellectual property law - Master of Law

Prejsť na:

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na - LL.M FaDan.P

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo