Mondo International Academy

LL.M Právo duševného vlastníctva

LL.M Právo duševného vlastníctva. Štúdijný program sa zaoberá právami týkajúcimi sa ochrany vynálezov, návrhov, literárnych, hudobných a umeleckých diel a podobne.

LL.M Právo duševného vlastníctva poskytuje špecializáciu, ktorá dopĺňa existujúce právnické vzdelávanie. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch, napr. v znalostiach v Legislatíve, falšovaní výrobkov a autorskom pirátstve, Vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a znalostiach súvisiacich s Medzinárodnými ochrannými známkami. Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Absolventi získajú odborné znalosti na poskytovanie kvalifikovaného poradenstva vo veciach obchodných tajomstiev, patentov, ochranných známok, autorských práv a ich vymožiteľnosti a ochrany.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Výhody LL.M štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.
LL.M Intellectual property law - Master of Law - LL.M Právo duševného vlastníctva
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Online Forma LL.M štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Ďalšie formy LL.M štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh LL.M štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr.z odboru MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety PDV

Povinné predmety:

 1. Správne právo
 2. Ústavné právo
 3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety:

 1. Tvorivá duševná činnosť autora
 2. Osobnostné autorské práva
 3. Majetkové autorské práva
 4. Autorskoprávna ochrana
 5. Používanie diela chránené autorským právom
 6. Patenty a úžitkové vzory a výluky z patentovania

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Ochranné známky a práva majiteľa ochrannej známky
 2. Zabezpečenie ochrany dizajnov
 3. Autorské práva a licencie
 4. Medzinárodné ochranné známky
 5. Legislatíva, falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo
 6. Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva
 7. Medzinárodné úrady a organizácie na ochranu práv duševného vlastníctva

LL.M PROGRAMY

Pejsť na: LL.M - TP

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Obč.P

Translate: LLM Master of Law Civil Law

Prejsť na: LL.M - Obch.P

Translate: Business Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Rod.P

Translate: LLM Family Law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - MP

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na: LL.M - FaDaňP

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo

Prejsť na: LL.M - OŽP

Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,