Mondo International Academy

LL.M Právo duševného vlastníctva

LL.M Právo duševného vlastníctva. Štúdijný program sa zaoberá právami týkajúcimi sa ochrany vynálezov, návrhov, literárnych, hudobných a umeleckých diel a podobne.

LL.M Právo duševného vlastníctva poskytuje špecializáciu, ktorá dopĺňa existujúce právnické vzdelávanie. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch, napr. v znalostiach v Legislatíve, falšovaní výrobkov a autorskom pirátstve, Vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a znalostiach súvisiacich s Medzinárodnými ochrannými známkami. Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Absolventi získajú odborné znalosti na poskytovanie kvalifikovaného poradenstva vo veciach obchodných tajomstiev, patentov, ochranných známok, autorských práv a ich vymožiteľnosti a ochrany.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Výhody LL.M štúdia:

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly a výberové moduly.  Špecializáciu (focus) si študent určuje buď nahradím 3 modulov z príslušného programu, alebo z  iného študjného programu napr. z programov MBA.

LL.M Intellectual property law - Master of Law - LL.M Právo duševného vlastníctva

Predmety PDV

Povinné predmety:

 1. Právo duševného vlastníctva
 2. Autorské práva a licencie
 3. Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva
 4. Tvorivá duševná činnosť autora
 5. Osobnostné autorské práva
 6. Majetkové autorské práva
 7. Autorskoprávna ochrana
 8. Používanie diela chránené autorským právom
 9. Patenty a úžitkové vzory a výluky z patentovania
 10. Diplomový seminár

 Výberové predmety:

 1. Ochranné známky a práva majiteľa ochrannej známky
 2. Zabezpečenie ochrany dizajnov
 3. Medzinárodné ochranné známky
 4. Legislatíva, falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo
 5. Medzinárodné úrady a organizácie na ochranu práv duševného vlastníctva

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

LL.M PROGRAMY

Pejsť na: LL.M - TP

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Obč.P

LL.M. - Občianské právo - Mondo International Academy

Prejsť na: LL.M - Obch.P

Translate: Business Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Rod.P

Translate: LLM Family Law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - MP

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na: LL.M - FaDaňP

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo

Prejsť na: LL.M - OŽP

Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,