Mondo International Academy

LL.M Rodinné právo

LL.M Rodinné právo ponúka študentom príležitosť nadobudnúť znalosti v oblastiach, z ktorých mnohé rezonujú v spoločnosti a javia sa ako konfliktné,  pričom nie vždy je tomu tak.

V tomto študijnom programe študent získa zriedkavý pohľad na rôzne aspekty vyživovacích povinností, syndrómu zavrhnutého dieťaťa, riešenia konfliktov, striedavej starostlivosti a rodičovských práv a povinností. Všetky tieto aspekty sú vždy demonštrované aj na praktických prípadoch, čím si študent obohatí svoje doterajšie znalosti.

Cieľom programu je, aby rodinné právo bolo vnímané v širšom spoločenskom kontexte a aby študenti čerpali aj iných materiálov ako tradičných, zákonných a dokázali sa orientovať v problematike aj prakticky.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze študovať princípy, ktoré sú základom moderného rodinného práva.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Špecializácia LL.M štúdia:

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Študent má možnosť vytvoriť si vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom. Špecializáciu si vytvára nahradením 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Výhody LL.M štúdia:

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Ďalšie formy LL.M štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma
Translate: LLM Family Law - Master of Law

Predmety RP

I.ročník:

 1. Rodinné právo
 2. Ústavné právo
 3. Medzinárodne právo
 4. Mediátor a riešenie konfliktov
 5. Inštitút manželstva v modernej spoločnosti a morálka
 6. Rodičovské práva a povinnosti
 7. Syndróm zavrhnutého dieťaťa
 8. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

II. ročník

 1. Rodinné právo II.
 2. Ústavné právo II.
 3. Deti a náhradná rodinná starostlivosť
 4. Zánik manželstva rozvodom a jeho právne následky
 5. Zánik manželstva s medzinárodným prvkom
 6. Právne Aspekty vyživovacích povinností
 7. Vybrané otázky výživného
 8. Vyživovacia povinnosť v judikatúre
 9. Rôzne podoby náhradnej rodinnej starostlivosti
 10. Diplomový seminár

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

LL.M PROGRAMY

Prejsť na: LL.M - TP

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - Obč.P

LL.M. - Občianské právo - Mondo International Academy

Prejsť na: LL.M - Obch.P

Translate: Business Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - PDV

Translate: LLM Intellectual property law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - MP

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na: LL.M - FaDaňP

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo

Prejsť na: LL.M - OŽP

Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,