LL.M Trestné právo - Mondo International Academy

Mondo International Academy

LL.M Trestné právo

LL.M Trestné právo ponúka študentom široký prehľad v hmotnom aj procesom trestnom práve v kontexte kriminality ako voľby sociálneho správania, Osobnosti páchateľa trestného činu a priestupku, Prevencie recidívy v trestnom práve ako aj psychológie, kriminológie a Investigatívnej psychológie, pričom každý študent si môže vybrať moduly so zameraním aj na daňovú kriminalitu alebo Korupciu v súčasnej spoločnosti v medzinárodnom kontexte.

Tento študijný program je možné kombinovať so špecializáciou napr v odboroch: Právo duševného vlastníctva, Medzinárodné právo a podobne.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Kľúčová výhoda štúdia na Mondo International Academy:

 • Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní, alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.
 • Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby a  hodnotenia tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Ďalšie výhody LL.M štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní, alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Forma štúdia:

 • Kombinovaná forma (Blended learning) a
 • externá forma štúdia.

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií. Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Externá forma štúdia zahŕňa osobnú účasť na vzdelávacom procese priamo na akadémií. Počet dní, je závislý od predmetu študijného programu (informujte sa priamo na akadémii).

Skúšky:

Skúšky prebiehajú  formou „Open Book Exam“

Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.

Ďalšie informácie o štúdiu nájdete tu

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly a výberové moduly.  Špecializáciu si študent určuje buď nahradením 3 modulov z príslušného programu, alebo z  iného študijného programu napr. z programov MBA.

Povinné predmety študijného programu

 1. Trestné právo
 2. Medzinárodne právo
 3. Kriminalita ako voľba sociálneho konania
 4. Viktimológia – pomoc poškodeným
 5. Prevencia recidívy trestnej činnosti
 6. Európske trestné právo
 7. Školská psychológia
 8. Kriminologická psychológia
 9. Daňová kriminalita

Voliteľné predmety študijného programu

 1. Korupcia v súčasnej spoločnosti
 2. Vojenské trestné právo
 3. Spôsoby dokazovania v trestnom konaní
 4. Aspekty dohody o vine a treste
 5. Opravné prostriedky v trestnom konaní
 6. Medzinárodná spolupráca v trestných veciach
 7. Trestnoprávne aspekty porušovania práv duševného vlastníctva.

Celkový čas kvalifikácie, zahŕňa:

 • Príprava na vyučovanie
 • Nezávislý výskum / vzdelávanie bez dozoru
 • Príprava zadaní
 • E-learning bez dozoru
 • Pozeranie vopred nahratých podcastov alebo webinárov
 • Akákoľvek iná forma učenia, vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorá nie je pod priamym dohľadom tútora / učiteľa, lektora, supervízora, školiteľa.
 • Konzultácie
 • Skúšky – Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.
 • prezentácie
 • Obhajoby