Mondo International Academy

LL.M Trestné právo

LL.M Trestné právo ponúka študentom široký prehľad v hmotnom aj procesom trestnom práve v kontexte kriminality ako voľby sociálneho správania, Osobnosti páchateľa trestného činu a priestupku, Prevencie recidívy v trestnom práve ako aj psychológie v oblasti školstva, kriminológie a Investigatívnej psychológie, pričom každý študent si môže vybrať moduly so zameraním aj na Daňové úniky a daňovú kriminalitu alebo Korupciu v súčasnej spoločnosti. Študenti môžu získať znalosti z nadnárodnej a medzinárodnej kriminality.

Tento študijný program je možné kombinovať so špecializáciou napr v odboroch: Právo duševného vlastníctva, Medzinárodné právo a podobne.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Výhody LL.M štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Translate: Criminal Law - LLM Master of Law

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly a výberové moduly.  Špecializáciu (focus) si študent určuje buď nahradím 3 modulov z príslušného programu, alebo z  iného študjného programu napr. z programov MBA.

Caecus autem Iustitiae.

Predmety TP

Povinné predmety:

 1. Trestné právo
 2. Ústavné právo
 3. Medzinárodne právo
 4. Kriminalita ako voľba sociálneho konania
 5. Viktimológia – pomoc poškodeným
 6. Prevencia recidívy trestnej činnosti
 7. Európske trestné právo
 8. Školská psychológia
 9. Kriminologická psychológia
 10. Daňové úniky a daňová kriminalita

Výberové predmety:

 1. Korupcia v súčasnej spoločnosti
 2. Vojenské trestné právo
 3. Spôsoby dokazovania v trestnom konaní
 4. Aspekty dohody o vine a treste
 5. Opravné prostriedky v trestnom konaní
 6. Medzinárodná spolupráca v trestných veciach
 7. Trestnoprávne aspekty porušovania práv duševného vlastníctva.

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

LL.M PROGRAMY

Prejsť na: LL.M - OP

LL.M. - Občianské právo - Mondo International Academy

Prejsť na: LL.M - Obch.P

Translate: Business Law - LLM Master of Law

Prejsť na: LL.M - RP

Translate: LLM Family Law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - PDV

Translate: LLM Intellectual property law - Master of Law

Prejsť na: LL.M - MP

Translate: LLM Master of Law International Law

Prejsť na: LL.M - FaDaňP

Translate: LLM Master of Law Financial & Tax Law - LL.M Finančné a Daňové Právo

Prejsť na: LL.M - OŽP

Translate: LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,