Mondo International Academy

MA Medzinárodný obchod

 

MA Medzinárodný obchod sa dotkne najpodstatnejších činiteľov, ktoré ovplyvňujú obchodovanie na medzinárodnej ako aj domácej úrovni. Obchodovanie sa môže veľmi líšiť od jednej krajiny k druhej. Ekonomika krajín môže byť industrializovaná (rozvinutá), rozvíjajúca sa (novo industrializovaná) alebo menej rozvinutá (tretí svet). Okrem toho v rámci každej z týchto ekonomík existuje obrovské množstvo variantov, ktoré majú veľký vplyv na všetko od vzdelávania a infraštruktúry až po technológiu a zdravotnú starostlivosť.

Dôležitosť medzinárodného obchodu je väčšia ako kedykoľvek predtým, keď sa spoločnosti na celom svete prepájajú.

Čínska, japonská a indická ekonomika patria medzi desať najsilnejších na svete, čo odráža skutočnosť, že väčšina hrubého domáceho produktu (HDP) sa teraz vytvára mimo USA a Európy. Tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, pričom sa očakáva, že Indonézia a Rusko sa do roku 2050 pripoja k prvej desiatke. Porozumenie medzinárodným obchodným operáciám je preto pre dnešných podnikateľov čoraz dôležitejšie, a preto sú veľmi užitočné.

Forma štúdia

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

MA – Master studies - Mondo International Academy

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu.

Práca v rôznych krajinách je dnes pre väčšinu ľudí nevyhnutnosťou. Preto rastie potreba absolventov podnikových a manažérskych odvetví s medzinárodnou perspektívou, ktorí sú schopní efektívne fungovať v globalizovanom svete. Týka sa to nielen vedúcich pracovníkov, ale aj zamestnancov na všetkých úrovniach, ktorí musia komunikovať s medzinárodnými zákazníkmi a dodávateľmi, partnermi alebo medzinárodnými kolegami.

Študenti nadobudnú schopnosti:

 • Porovnávať modely ponuky a dopytu na základe analýz teórie medzinárodného obchodu.
 • Vzájomne prepojiť teóriu obchodu s hospodárskym rozvojom.
 • Vysvetliť výhody liberalizácií svetového obchodu.
 • Analyzovať teóriu ekonomickej integrácie.
 • Vysvetliť Európsku úniu, ďalšie hospodárske integrácie a vzťahy krajín s Európskou úniou a ostatné hospodárske integrácie.

Po úspešnom absolvovaní programu študenti získajú titul Master (MA) v oblasti International Trade.

Dĺžka štúdie je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety MA Medzinárodný obchod

I Ročník

 • Medzinárodný platobný systém
 • Mikroekonómia 1 a 2
 • Makroekonomika 1 a 2
 • Operácie v zahraničnom obchode
 • Medzinárodné financie
 • Medzinárodné právo verejného a právo EÚ
 • zahraničná obchodná politika Európskej únie 1 a 2
 • Medzinárodné hospodárske vzťahy
 • Celosvetová ekonomika

II. Ročník

 • Finančné operácie v medzinárodnom obchode 1 a 2
 • Technika zahraničného obchodu
 • Obchodné operácie 1 a 2
 • Zákon v medzinárodnom obchode
 • Medzinárodný obchod
 • Rozvojová ekonomika
 • Hospodárska a obchodná politika rozvojových krajín
 • Štatistiky aplikované na medzinárodné hospodárstvo
 • Medzinárodná logistika

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MA Programy

Prejsť na: MA-Podniková ekonomika

MA Business Economics - Master Studies

Prejsť na: Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation

Prejsť na: Trvalo udržateľný rozvoj

Translate: MA Trvalo udržateľný rozvoj - Sustainable Development Master program

Prejsť na: Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy