MA Medzinárodný obchod Mondo International Academy

Mondo International Academy

Medzinárodný obchod | MA

Prekoho je štúdium určené? 

Štúdium MA Medzinárodný obchod je určené pre všetkých, ktorí chcú ovládať zákonitosti medzinárodného obchodu, mať prehľad o clách, logistike a byť pripravený na riziká, kontrolovať a riadiť ich v prospech spoločnosti. Štúdium MA Medzinárodný obchod je skvelou voľbou pre absolventov 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia podobných odborov, manažérov a vedúcich pracovníkov spoločností obchodujúci na medzinárodných trhoch.

Prečo študovať MA u nás?

Vzdelávací program MA Medzinárodný obchod sa zameriava na dopravu, clá, logistiku ako aj na  finančné operácie medzi jednotlivými krajinami a podnikateľskými subjektmi. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • dopravu, logistiku a clá
 • riadenie dodávateľských reťazcov,
 • inovácie,
 • nové trendy v oblasti medzinárodného obchodu.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • stratégii medzinárodného obchodu,
 • procesov medzinárodného obchodu,
 • politík medzinárodného obchodu v EU a v dalších krajinách sveta, 
 • nástrojov zlepšenia kvality poskytovaných služieb v rámci obchodu.organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie), ale aj
 • organizácie práce formou projektového riadenia, formou: PRINCE 2.
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v logistike, doprave, colných úradov alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v spoločnostiach podnikajúcich v oblasti logistiky, financií, ako aj na pozíciách konzultantov v sektore dopravy.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit

Štúdium medzinárodného obchodu ponúka študentom široké spektrum inovatívnych riešení, ktoré sú určené na získanie znalostí a schopností identifikovať riziko, podporiť rast medzinárodného obchodu, orientácie v clách, logistike, v medzinárodných obchodných zmlúv a ďalších.

Prvý ročník predmety (povinné)

 1. Medzinárodný obchod
 2. Medzinárodné financie – Medzinárodný platobný systém
 3. Mikroekonómia – Makroekonómia
 4. Medzinárodné ekonomické vzťahy
 5. Politika zahraničného obchodu Európskej únie 
 6. Projektový manažment
 7. Stratégia v medzinárodnom obchode
 8. Manažment rizík v MO
 9. Riadenie sústavného rozvoja organizácie
 10. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min. 2 predmetov)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Strategické riadenie zdrojov
 3. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 4. Stakeholder Manažment
 5. Strategický marketing
 6. Medzinárodný marketing
 7. Podnikové komunikačné stratégie
 
 
 

Druhý ročník predmety (povinné)

 1. Medzinárodný obchod II.,
 2. Finančné operácie v medzinárodnom obchode, 
 3. Medzinárodná logistika,
 4. Obchodné operácie,
 5. Mikroekonómia – Makroekonómia II.,
 6. Zodpovednosť za škodu v Medzinárodnom obchodnom práve,
 7. Hospodárska a obchodná politika rozvojových krajín.

Diplomová práca (4. semester s možnosťou predľženia na 6 semestrov)

Diplomová práca je akademickou prácou, empirickou alebo koncepčnou, ktorá demonštruje schopnosť študentov samostatne zvládnuť tému pomocou metód akademického výskumu. Študenti sú zodpovední za výber témy po dohode s vedúcim programu a vedúcim diplomovej práce. Nakoniec študent predloží a obháji prácu pred komisiou.

Naši partneri
ANOBS-Alfred Nobel Open Business School partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie