Mondo International Academy

MA Podniková ekonomika 

MA Podniková ekonomika – študijný program ponúka študentom možnosť pochopiť organizačné a riadiace procesy v spoločnostiach a iných organizáciách. Študenti získajú znalosti z mikroekonómie, makroekonómie a znalosti o  daňových a finančných aspektoch trhu.

Cieľom tohto študijného programu MA Podniková ekonomika, je  pochopenie ekonomických, organizačných, informačných a riadiacich procesov, ktoré v podniku prebiehajú a vzájomne súvisia.

Dvojročný študijný program poskytne dôkladný pohľad na správu financií spoločnosti, čo si vyžaduje komplexnú súhru znalostí podnikových financií, finančnej analýzy a investícií, kontroly, účtovníctva a ďalších.

Absolventi sa oboznámia so základnými finančnými a účtovnými operáciami.

Program MA Podniková ekonomika  sa zameriava na širšie problémy, ktoré sa týkajú jednotlivcov, vlád, národných, ako aj medzinárodných ekonomík. Je to veda, ktorá skúma, ako trhy fungujú, ako sa podniky a spotrebitelia správajú a ako legislatívne a regulačné zmeny ovplyvňujú podniky a spotrebiteľov. Podniková ekonomika pokrýva ekonomické problémy v spoločnostiach a ako ich riešiť.

Po úspešnom zložení tohto programu získate akreditované magisterské štúdium v ​​oblasti Business Economics a titul Master (MA).

Forma štúdia

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

MA – Master studies - Mondo International Academy

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu.

Štúdium je zamerané na zručnosti, ktoré zahŕňajú:

 • kvantitatívne metódy
 • analýza rizika krajiny
 • riadenie
 • zručnosti a techniky
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi

Študenti štúdiom získajú:

 • Vedomosti v rámci všeobecnej ekonomickej teórii,
 • Schopnosti aplikovať ekonomickú teóriu a analyzovať problémy,
 • Identifikovať problémy,
 • Zhromažďovať a analyzovať relevantné údaje,
 • Identifikovať a vyhodnocovať zhromaždené údaje,
 • Identifikovať etické otázky zahŕňajúce potenciálne zneužitie údajov.

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný bakalársky študijný program

Dĺžka štúdie je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety programu MA Podniková ekonomika

I. ročník:

 1. Mikroekonómia
 2. Makroekonómia
 3. Dynamika Makroekonomiky a matematika
 4. Dane
 5. Účtovníctvo
 6. Daňové právo
 7. Strategický manažment
 8. Daňové systémy
 9. Analýza finančných trhov
 10. Finančno−ekonomická analýza
 11. Teória ekonomického rastu a rovnováhy
 12. Vývin teórií trhovej ekonomiky a komparácie Hospodárskych sústav

II. ročník:

 1. Mikroekonómia II.
 2. Makroekonómia II.
 3. Dynamika Makroekonomiky a matematika II.
 4. Ekonómia menovej integrácie
 5. Stratégia sociálno−ekonomického rozvoja
 6. Ceny a cenová stratégia
 7. Hospodárska politika európskej únie
 8. Makroekonomická analýza
 9. Ekonomika a kvalita života
 10. Medzinárodná komparácia sociálnych politík
 11. Sociálna teória a politika
 12. Metodika a metodológia vedeckej práce

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MA PROGRAMY

MA Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation

Prejsť na: Trvalo udržateľný rozvoj

Translate: MA Trvalo udržateľný rozvoj - Sustainable Development Master program

Prejsť na: Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy