Mondo International Academy

MA Podniková ekonomika 

MA Podniková ekonomika – študijný program ponúka študentom možnosť pochopiť organizačné a riadiace procesy v spoločnostiach a iných organizáciách. Študenti získajú znalosti z mikroekonómie, makroekonómie a znalosti o  daňových a finančných aspektoch trhu.

Cieľom tohto študijného programu MA Podniková ekonomika, je  pochopenie ekonomických, organizačných, informačných a riadiacich procesov, ktoré v podniku prebiehajú a vzájomne súvisia.

Dvojročný študijný program poskytne dôkladný pohľad na správu financií spoločnosti, čo si vyžaduje komplexnú súhru znalostí podnikových financií, finančnej analýzy a investícií, kontroly, účtovníctva a ďalších.

Absolventi sa oboznámia so základnými finančnými a účtovnými operáciami.

Program MA Podniková ekonomika  sa zameriava na širšie problémy, ktoré sa týkajú jednotlivcov, vlád, národných, ako aj medzinárodných ekonomík. Je to veda, ktorá skúma, ako trhy fungujú, ako sa podniky a spotrebitelia správajú a ako legislatívne a regulačné zmeny ovplyvňujú podniky a spotrebiteľov. Podniková ekonomika pokrýva ekonomické problémy v spoločnostiach a ako ich riešiť.

Po úspešnom zložení tohto programu získate akreditované magisterské štúdium v ​​oblasti Business Economics a titul Master (MA).

MA Master degree offers high-potential graduates an exceptional learning opportunity

Prednášky sú zamerané na zručnosti a zahŕňajú:

 • kvantitatívne metódy
 • analýza rizika krajiny
 • riadenie
 • zručnosti a techniky
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi

Študenti štúdiom získajú:

 • Vedomosti v rámci všeobecnej ekonomickej teórii,
 • Schopnosti aplikovať ekonomickú teóriu a analyzovať problémy,
 • Identifikovať problémy,
 • Zhromažďovať a analyzovať relevantné údaje,
 • Identifikovať a vyhodnocovať zhromaždené údaje,
 • Identifikovať etické otázky zahŕňajúce potenciálne zneužitie údajov.

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný bakalársky študijný program

Dĺžka štúdie je 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Predmety programu MA Podniková ekonomika

I. ročník:

Povinné predmety:

 1. Mikroekonómia
 2. Makroekonómia
 3. Teória hry a informačná ekonomika
 4. Dynamika Makroekonomiky a matematika

Voliteľné predmety (5 predmetov):

 • Dane
 • Účtovníctvo
 • Daňové právo
 • Strategický manažment
 • Controlling
 • Daňové systémy
 • Analýza finančných trhov
 • Finančné investície
 • Finančno−ekonomická analýza
 • Finančné inžinierstvo
 • Teória ekonomického rastu a rovnováhy
 • Vývin teórií trhovej ekonomiky a komparácie Hospodárskych sústav
 • Teórie peňazí
 • Sociálna teória a politika
 • Logistika
 • Projektový manažment

II. ročník:

Povinné predmety:

 1. Mikroekonómia
 2. Makroekonómia
 3. Teória hry a informačná ekonomika
 4. Dynamika Makroekonomiky a matematika

Povinne voliteľné predmety (5 predmetov):

 • Ekonómia menovej integrácie
 • Stratégia sociálno−ekonomického rozvoja
 • Ceny a cenová stratégia
 • Hospodárska politika európskej únie
 • Makroekonomická analýza
 • Vedno−technická politika v ekonomike
 • Ekonomika a kvalita života
 • Medzinárodná komparácia sociálnych politík
 • Sociálna teória a politika
 • Sociálne poistenie
 • Politika zamestnanosti
 • Rozvoj ľudských zdrojov
 • Teória ekonomického rastu a rovnováhy
 • Vývin teórií trhovej ekonomiky a komparácie hospodárskych sústav
 • Teórie peňazí
 • Metodika a metodológia vedeckej práce

MA PROGRAMY

MA Medzinárodný obchod

MA Medzinárodný obchod na Mondo International Academy - úroveň magister

Prejsť na: E-FKaRLZ

MA Ekonomika – Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov - Perfect HR Relation

Prejsť na: MA-TUR

Translate: MA Trvalo udržateľný rozvoj - Sustainable Development Master program

Prejsť na: E-FÚMaA

MA Ekonomika – Financie, účtovníctvo, manažment a audit - Mondo International Academy