Mondo International Academy

MA Medzinárodné podnikanie

 

MA Medzinárodné podnikanie

V súlade so základnými znalosťami študijného odboru cieľom vzdelávacieho procesu je,  aby absolvent bol schopný ekonomicky rozmýšľať, analyzovať podnikateľské prostredie v kontexte regiónu, ale aj so zreteľom na materiálne a personálne zdroje získané za účelom zisku.

Študent sa sústreďuje na upevňovanie vedomostí v oblasti národných ekonomických štúdií, na základe ktorých sa podrobnejšie rozpracúva európska spotrebiteľská politika a politika medzinárodného obchodu. Študent sa zaoberá problematikou podnikového manažmentu medzinárodne aktívneho podniku a podrobne skúma finančné a marketingové aspekty medzinárodného podnikania. Následne študent rieši ďalší problém týkajúci sa krajín s transformáciou, ktoré podľa mnohých odborníkov predstavujú silný potenciál pre založenie medzinárodného obchodu.

V záverečnom ročníku štúdia študent študent má možnosť počas 13-týždňovej stáže* si overiť nadobudnuté vedomosti a prepojiť teóriu s praxou.

Absolvent takto získa kontakty a vedomosti potrebné pre svoje postavenia na trhu práce, alebo pre svoje podnikanie.

Svoje získané vedomosti vyjadrí v diplomovej práci a navyše si osvojí jazykové zručnosti. Študent sa naučí pracovať s vedeckými textami, ktoré pretaví do praktickej podoby a v budúcnosti ich implementuje v praxi.

Forma štúdia

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Po úspešnom absolvovaní programu študenti získajú titul Master (MA) v oblasti Medzinárodného podnikania.

Dĺžka štúdie je 2,5 až 3 roky.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

1 Ročník

Povinné predmety:

 1. Európska spotrebiteľská politika
 2. Medzinárodná obchodná politika
 3. Základy národnej ekonomiky
 4. Všeobecná hospodárska geografia
 5. Cudzí jazyk – výber jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 6. Diplomatické vzťahy
 7. Medzinárodný obchodný manažment
 8. Medzinárodné obchodné politiky
 9. Medzinárodný marketing

Voliteľné predmety:

 • Podnikateľská etika
 • Ekonomika a kvalita života
 • Sociálna teória a politika
 • Politika zamestnanosti
 • Firemná kultúra
 • Teória hospodárskeho rastu a rovnováhy
 • Teória hry
 • Ekonomika menovej integrácie

2.Ročník

Povinné predmety:

 1. Medzinárodné finančné trhy a finančné riadenie
 2. Hospodárska politika transformujúcich sa krajín
 3. Medzinárodná preprava a Ekonomické väzby na inštitúcie svetového hospodárstva
 4. Cudzí jazyk – výber cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština)
 5. Vznik moderného trhu
 6. Európske obchodné právo
 7. Medzinárodný personálny manažment
 8. Hospodárska história Európy
 9. Hospodárska a regionálna politika EÚ

Voliteľné predmety:

 • Kontroling
 • Ceny a cenová stratégia
 • Medzinárodná obchodná a riadiaca prax
 • Inovatívne princípy riadenia
 • Problémy vedeckého riadenia
 • Mis Management
 • Projektový manažment
 • Kvalita a hodnotenie operácií

3. Ročník

1. Povinné

Výskumné metódy:

práca s hypotézami, teóriami a modelmi

Konzultácie s mentormi

2.Povinné

  Obhajoba diplomovej práce


3 *. Voliteľné:

13-týždňová prax v partnerských spoločnostiach, alebo MSP

– analýza trhu / výskum

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie semestrálnych prác formou „Open Book Exam“

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 70 strán.