Mondo International Academy

MATURITA

Maturita je v dnešnej dobe nevyhnutnou štartovacou čiarou pre každého kto uvažuje o dalšom štúdiu. Mondo Interntaional Academy v kooperácií s americkým partnerom Madison International Institute & Business School poskytuje možnosť absolvovať úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) s maturitou. Štúdium je určené pre tých, ktorí v minulosti z rôznych dôvodov nemali možnosť ukončiť, alebo ani začať vzdelávanie, ktorého výstupom je maturitné vysvedčenie.

Vzdelávací program je vyučovaný na základe amerického systému, pričom predmety sú doplnené alebo nahradené predmetmi, ktoré sa vyžadujú na Slovensku a sú obsiahnuté v „Zákone č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Absolventi maturitnej skúšky obdržia „High School Diploma“ a vysvedčenie o absolvovanej maturitnej skúške.

Vzdelávací program prebieha konzultačnou formou a  online formou. Záverečná skúška prebieha písomnou formou.

Maturitné skúšky:

Maturitné skúšky sa uskutočnujú v rozložení niekoľkých dní v jednom z konkrétnych regionálnych centier. Maturitné vzdelávanie je stredoškolským vzdelaním rozvíjajúce základné vedomosti a zručnosti získané predchádzajúcim vzdelávaním. Maturita je zároveň aj prípravou na vysokoškolské vzdelávanie alebo pracovný život. Po absolvovaní študent má možnosť pokračovať v BA BACHELOR (bakalár) štúdiu pod vedením Mondo International Academy, alebo na VŠ vlastného výberu.

Úroveň K12 (US norma) = ISCED 3 (EU norma)

Maturita
MATURITA - US High school Diploma

Povinné predmety:

 • Americká história
 • Americká vláda a ekonomika
 • Ľudské vzťahy
 • Svetová história a geografia
 • Právo
 • Filozofia
 • Algebra
 • Algebra 2 / Trigometria
 • Geometria
 • Kreatívne písanie
 • Technika a rozvíjanie nápadov
 • Vizuálne techniky
 • Kultúra a kontext
 • Veda a ich aplikácia v spoločnosti
 • Lingvistika
 • Podniková ekonomika
 • Obchodné účtovníctvo
 • Marketing a komunikácia
 • Počítačová veda a technológie
 • Angličtina

Voliteľné jazyky:

 • Francúzky jazyk
 • Nemecký jazyk