MBA štúdium Mondo International Academy

MBA|Master of Business Administration

Pre koho je štúdium MBA určené? 

Profesijné štúdium MBA – Master of Business Administration štúdium je, online, flexibilné štúdium,  orientované na prax. Poskytuje komplexné vzdelanie v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, podnikania, Public Relations, Social Media alebo Brand Management a psychológiu manažmentu. Tento dvojsemestrálny program umožňuje študentom získanie kvalifikácie v oblasti podnikového manažmentu prostredníctvom štúdia na diaľku.

Študenti sa počas štúdia zameriavajú na kľúčové oblasti manažmentu, vrátane manažmentu ľudských zdrojov, podnikania, medzinárodných vzťahov, inovácií a psychológie manažmentu.

Absolvovaním tohto MBA programu majú študenti možnosť získať uznávanú kvalifikáciu, ktorá ich pripraví na výzvy a príležitosti v rýchlo meniacej sa podnikateľskej a manažérskej oblasti.

Celé štúdium je navrhnuté tak, aby umožnilo študentom spojiť teoretické vedomosti so skúsenosťami z praxe, rozvíjať ich manažérske schopnosti a využívať kritické myslenie.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • manažment,
 • organizačné správanie,
 • strategické riadenie,
 • inovácie,
 • vedenie a koučing
 • nové trendy v oblasti manažmentu.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • politiky medzinárodného manažmentu,
 • riadenia tímov, projektov a inovácií
 • vízií a smerovania organizácie,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii,
 • firemnej kultúry, plánovania a presadzovania zmien,
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
 • riadenia projektov.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu I.stupňa (alebo porovnatelné).
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Velký výber špecializácii
Online štúdium: Inovatívna online vzdelávacia platforma. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS: 60 Absolvent získa titul MBA uvádzané za menom
Trvanie: 2 Semestre Akreditované štúdium.
Začiatok štúdia: Jar a jeseň. Štúdium je ukončené odovzdaním diplomovej práce a jej obhajobou.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Ako to bude prebiehať?

Program je navrhnutý tak, aby ponúkal študentom flexibilitu a možnosť prispôsobenia si svojho štúdia svojmu individuálnemu rozvrhu a pracovnému zaťaženiu.

Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“.

Dĺžka štúdia sú 2 semestre s možnostou predľženia o jeden další semester. 

Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom online prednášok, webinárov, alebo na požiadanie, je možnosť si zarezervovať individuálné konzultačné hodiny (individuálne konzultácie – nie sú zahrnuté v cene štúdia).

Master štúdium MBA - Master of Business Administration

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU   

       MODULY                                                                                                       ECTS

 1. Marketing                                                                                                          4
 2. Správa majetku štátu                                                                                      4
 3. Corporate governance                                                                                    4                 
 4. Strategický manažment                                                                                  5            
 5. Manažment zmien                                                                                           4
 6. Projektový manažment                                                                                   4                 
 7. Riadenie talentov a ľudských zdrojov                                                           4
 8. Public Relations, sociálne médiá a Brand management                           4
 9. Podnikateľská etika                                                                                         3                            
 10. Manažérska ekonomika                                                                                 4             
 11. Vedenie a koučovanie                                                                                     3
 12. Živnostenský zákon                                                                                         3   
 13. Právna zodpovednosť generálnych riaditeľov,                                                                          finančných riaditeľov a členov predstavenstva                                         4     
 14. Psychológia manažmentu a manažérskych rozhodnutí                           3
 15. Vyjednávanie a komunikácia v obchode                                                     4
 16. Obchodný protokol a savoir vivre                                                                3    

                 SPOLU                                                                                                       60

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content