MBA štúdium Mondo International Academy

Mondo International Academy

Master of Business Administration|MBA

Prekoho je štúdium určené? 

Štúdium Master of Business Administration MBA, je určený nielen pre vrcholových manažérov, vlastníkov firiem a vedúcich pracovníkov, ale aj pre tích, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti v oblasti manažmentu ľudských zdrojovpodnikania, medzinárodných vzťahov, inovácií a stratégie.

Prečo študovať u nás?

Vzdelávací program MBA sa zameriava na vedenie, stratégiu a organizačné správanie, riešenie konfliktov, vplyv globalizácie v spoločnostiach ako aj vo verejnej správe. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • manažment,
 • organizačné správanie,
 • strategické riadenie,
 • inovácie,
 • medzinárodné politiky
 • nové trendy v oblasti manažmentu.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • politiky medzinárodného manažmentu,
 • riadenia tímov, projektov a inovácií
 • vízií a smerovania organizácie,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie),
 • firemnej kultúry, plánovania a presadzovania zmien,
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
 • riadenia projektov na báze metodiky PRINCE2.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v spoločnostiach alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v organizáciách a vo sfére poisťovníctva a dodávateľskom sektore, ako aj na pozíciách konzultantov.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.
FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Priebeh štúdia

MBA Master of Business Administration, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti obchodu a služieb alebo verejnej správy. Úlohou programu je rozvoj manažérov, ktorí zabezpečia vedenie inštitúcií a organizácií na základe pevného záväzku k etike, integrite a kvalite poskytovaných služieb.
Naši partneri
URH-Université de la Renaissance d´Haïti cooperation partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie