Mondo International Academy

MBA Štúdium

MBA štúdium –  Master of Business Administration (MBA) je manažérsky vzdelávací program, ktorý je určený nielen pre stredných a vrcholových manažérov, vlastníkov firiem a vedúcich pracovníkov, ale aj pre všetkých ďalších záujemcov, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na poli praktického využitia.

MBA pôvodne vzniklo pre inžinierov a pracovníkov s technickým zameraním, ktorí sa dostali do riadiacich pozícií a potrebovali ovládať riadiť spoločnosť a zamestnancov. Priemyselný rozvoj v USA ovplyvnil aj vzdelávanie a zvyšovanie nárokov na pracovníkov na riadiacich pozíciách, čím sa začali diverzifikovať obsahové stránky MBA programov  s rôznym zameraním.

MBA Master of Business Administration štúdium čerpá z anglo-amerického systému vzdelávania, čo znamená, kombináciu praktického vzdelávacieho systému s online vyučovacím systémom anglosaskej pedagogiky. Anglosaský systém školstva je tradične viac zameraný na rozvoj zručností študenta a ich praktickú demonštráciu. Študenti si tak vďaka absolvovaniu MBA programov bližšie osvoja rôzne komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní ich osobnej aj profesionálnej dráhy.

Forma MBA štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Vstupné požiadavky:

Absolvovaný bakalársky titul z vysokoškolského štúdia alebo ukončené stredoškolské štúdium (+ minimálne 3-5 rokov praxe) alebo porovnateľné štúdium.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Výhody štúdia MBA:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MSc.,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • stadium nie je postavené na semestrálnom systéme,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Dalšie formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Výber modulov a špecializácia

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov LL.M.

Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

MBA PROGRAMY

MBA E@Obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

MBA Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

MBA Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Podniková ekonomika

MBA Business economy - MBA Podniková ekonomika

MBA Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

MBA Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

MBA Medzinárodne vzťahy

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

MBA Štátna správa a samospráva

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

MBA Verejná politika

MBA Verejná politika - Mondo International Academy