Mondo International Academy

MBA Elektronický obchod a podnikanie

 

MBA Elektronický obchod a elektronické podnikanie vám poskytne znalosti, ktoré potrebujete k úspechu v oblasti obchodovania vo virtuálnom prostredí.

V oblasti elektronického obchodu a podnikania spoznáte obchodné transakcie a trendy na elektronickom trhu, účinné stratégie na ovplyvnenie zákazníkov, rôzne metódy na realizáciu technických aspektov elektronického obchodovania a podnikania a ich bezpečnosti. Naučíte sa, že rôzne formy a metódy marketingu vo virtuálnom svete a manažérske nástroje riadenia, ktoré zohrávajú významnú úlohu na elektronickom trhu.

Výhody MBA programu elektronický obchod a elektronické podnikanie sa môžu pohybovať od profesionálnych až po osobné. Študenti získajú vedomosti od digitálneho marketingu, riadenia podniku až po informatiku a bezpečnosť dát, ktoré sú užitočné v mnohých kariérnych smeroch.

Výhody MBA štúdia:

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Dalšie formy MBA štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh a špecializácia MBA štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov LL.M.

Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Študijný program

Moduly štúdijného programu:

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

4. E-business Elektronické podnikanie

5. E-commerce Elektronický obchod

6. Informatika pre manažérov

7. Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia8.

8. E-shop a legislatíva na SR

9. Právna úprava elektronického obchodu

10. Digitálny marketing

11. Customer relationship

12. Change management

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy