Mondo International Academy

MBA Marketing manažment

MBA Marketing manažment ponúka študentom možnosť pochopiť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú trhy a poskytuje im vedomosti potrebné na formulovanie obchodných stratégií, ktoré spĺňajú marketingové požiadavky.

Tento študijný program MBA Marketing manažment ponúka dve možnosti zamerania: marketing alebo manažment podnikania.

V rámci zamerania na marketing si študent môže vybrať moduly, ktoré súvisia s marketingom ako napr.: Ekonomika a manažment reklamy, Psychológia v reklame, Mediálne a autorské právo, Komunikácia s verejnosťou, Marketingová komunikácia, Marketingové stratégie, Online marketing a Virálny marketing. Alebo sa zameria na manažment podnikania, kam môžeme zaradiť moduly: Strategické riadenie podniku, Trhová pozícia podniku, ekonomika a manažment reklamy a pod.  Samozrejme výber modulov je ponechaný na individuálnom rozhodnutí, každého študenta.

Študenti zaradení do tohto programu majú možnosť širokého výberu modulov s výberom špecializácie, ako napríklad Právo duševného vlastníctva, Podnikanie a manažment alebo Elektronický obchod a elektronické podnikanie a iné.

Výhody MBA štúdia:

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
  • špecializácia v určitom odbore práva,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Ďalšie formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh a špecializácia MBA štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov LL.M.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdiný program

Moduly štúdijného programu:

 

1. Ekonomika a manažment reklamy

2. Psychológia v reklame

3. Mediálne a autorské právo

4. Komunikácia s verejnosťou

5. Strategické riadenie podniku

6. Marketingová stratégia

7. Trhová pozícia podniku

8. Vzťahy so zákazníkmi

9. Online marketing a virálny marketing

10. Marketingová komunikácia

11. Správanie spotrebiteľa

12. Výskumné metódy

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA ROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA - PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy