Mondo International Academy

MBA Marketing manažment

MBA Marketing manažment ponúka študentom možnosť pochopiť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú trhy a poskytuje im vedomosti potrebné na formulovanie obchodných stratégií, ktoré spĺňajú marketingové požiadavky.

Tento študijný program MBA Marketing manažment ponúka dve možnosti zamerania: marketing alebo manažment podnikania.

V rámci zamerania na marketing si študent môže vybrať moduly, ktoré súvisia s marketingom ako napr.: Ekonomika a manažment reklamy, Psychológia v reklame, Mediálne a autorské právo, Komunikácia s verejnosťou, Marketingová komunikácia, Marketingové stratégie, Online marketing a Virálny marketing. Alebo sa zameria na manažment podnikania, kam môžeme zaradiť moduly: Strategické riadenie podniku, Trhová pozícia podniku, ekonomika a manažment reklamy a pod.  Samozrejme výber modulov je ponechaný na individuálnom rozhodnutí, každého študenta.

Študenti zaradení do tohto programu majú možnosť širokého výberu modulov s výberom špecializácie, ako napríklad Právo duševného vlastníctva, Podnikanie a manažment alebo Elektronický obchod a elektronické podnikanie a iné.

Výhody MBA štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.
MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Online forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Ďalšie formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh MBA štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z odboru LL.M).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdiný program

MBA – Povinné predmety:

 1. Vedenie podniku
 2. HR manažment
 3. Strategický manažment

Voliteľné predmety:

 1. Ekonomika a manažment reklamy
 2. Psychológia v reklame
 3. Mediálne a autorské právo
 4. Komunikácia s verejnosťou
 5. Strategické riadenie podniku
 6. Marketingová stratégia

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Trhová pozícia podniku
 2. Vzťahy so zákazníkmi
 3. Online marketing a virálny marketing
 4. Marketingová komunikácia
 5. Správanie spotrebiteľa

MBA ROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA - PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy