MBA Medzinárodné podnikanie Mondo International Academy

Mondo International Academy

Medzinárodné podnikanie | MBA

Prekoho je štúdium určené? 

MBA Medzinárodné podnikanie je štúdium určené pre všetkých, ktorí chcú porozumieť funkciám riadenia podniku a podnikateľskému prostrediu. Štúdium je skvelou voľbou pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia ekonomického zamerania, manažérov ako aj vedúcich pracovníkov obchodných spoločností.

Prečo študovať u nás?

MBA Medzinárodné podnikanie štúdium sa zameriava na podnikanie, riadenie a finančné riadenie v spoločnostiach. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • vedenie ľudí,
 • podnik a podnikanie,
 • strategické riadenie,
 • inovácie,
 • nové trendy v oblasti obchodu.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • riadenia tímov, projektov a inovácií
 • manažérskej ekonomike a účtovníctve,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie),
 • marketingovej komunikácii,
 • strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
 • riadenia projektov na báze metodiky PRINCE2.
 

Okrem získavania informácií a poznatkov si študenti u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v spoločnostiach alebo verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v organizáciách  a zariadeniach zdravotnej starostlivosti, v sfére zdravotného poisťovníctva a dodávateľskom sektore, ako aj na pozíciách konzultantov.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Priebeh štúdia

MBA Master of Business Administration Medzinárodné podnikanie, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti obchodu, účtovníctva a ekonómie.
Úlohou programu je rozvoj manažérov podnikov, ktorí zabezpečia vedenie inštitúcií a organizácií z pohľadu financii a kvalite poskytovaných služieb.

Povinné predmety

 1. Podnik a podnikanie,
 2. Medzinárodný obchod,
 3. Manažérská ekonomika,
 4. Strategic manažment,
 5. Digitalizácia obchodu, 
 6. Medzinárodný marketing,
 7. Účtovníctvo,
 8. Dane a clá,
 9. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min. 2.)

 1. Riadenie ľudských zdrojov
 2. Strategické riadenie zdrojov
 3. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 4. Riadenie sústavného rozvoja organizácie
 5. Tvorba organizačnej vízie a strategického smerovania
 6. Projektový manažment
 7. Manažment rizík
 8. Stakeholder Manažment

Naši partneri
ANOBS-Alfred Nobel Open Business School partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie