Mondo International Academy

MBA Medzinárodné podnikanie

MBA Medzinárodné podnikanie ponúka príležitosť na rozšírenie manažérskych zručností. Študent sa zameriava na aktualizáciu a zvyšovanie všeobecných manažérskych vedomostí v oblasti podnikania a obohacuje ich o znalosti v oblasti Medzinárodnej prepravy a logistiky, Interkulturálneho manažmentu, Svetovej ekonomiky alebo Manažmentu medzinárodného podnikania a ďalších.

Program je určený pre rozvoj dôležitých analytických zručnosti pri posudzovaní globálneho prostredia pre podnikanie. Ďalej je  zameraný na identifikáciu nových medzinárodných obchodných príležitostí a analýzy medzinárodných trhov a odvetví, riešenia medzinárodných problémov a to systematickým ako aj tvorivým spôsobom.

Online Forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody MBA štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Ďalšie formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh MBA štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z odboru LL.M).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdijný program

MBA Povinné predmety:

 1. Vedenie podniku
 2. HR manažment
 3. Strategický manažment

Voliteľné predmety:

 1. Manažment medzinárodného podnikania
 2. Medzinárodné hospodárske vzťahy
 3. Ekonómia a Ekonomika Európskej únie
 4. Svetová ekonomika
 5. Medzinárodná logistika a preprava
 6. Formy medzinárodného podnikania

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Medzinárodná ekonómia
 2. Interkulturálny manažment
 3. Aspekty rozširovania podnikateľskej činnosti
 4. Finančné operácie v medzinárodnom obchode

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy