Mondo International Academy

MBA Medzinárodne vzťahy

MBA Medzinárodne vzťahy rozvíja vedomosti študentov v oblasti medzinárodných vzťahov, ktorí rozumejú komplexným, nadnárodným otázkam a dokážu riadiť medzinárodné organizácie. Študenti získajú kvalitatívne a kvantitatívne analytické zručnosti a praktické manažérske zručnosti požadované vedúcimi predstaviteľmi v hlavných oblastiach medzinárodných vzťahov.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Kybernetická bezpečnosť, Verejná a hospodárska politika, Decentralizácia vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v Ústavnom a inštitucionálnom práve Európskej únie, Globalizácií a bezpečnosti, v Medzinárodnom práve zahŕňajúcom Medzinárodné právo a obchodnú politiku, Národnej bezpečnosti a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Verejnej politiky alebo Štátnej správy a samosprávy.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Verejnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

ODPORÚČANIA AKADÉMIE:

Mondo International Academy odporúča popri absolvovaní MPA programov, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute / Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

MBA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration
Translate: MBA Studies - Master of Business Administration - MBA štúdium

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdiný program

Povinné predmety:

 1. Cybersecurity
 2. Verejná a hospodárska politika
 3. Decentralizácia

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Britská vláda a politika
 2. Americká vláda a politika
 3. Riešenie konfliktov a rozvoj po skončení vojny
 4. Ústavné a inštitucionálne právo Európskej únie
 5. Analýza zahraničnej politiky
 6. Teórie medzinárodných vzťahov
 7. Vojna, mier, ľudské práva a medzinárodné právo
 8. Európska únia: inštitúcie a politika
 9. Geopolitika a globalizácia
 10. Globálna etika
 11. Globálna verejná politika
 12. Globalizácia

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA-EOaP

Translate: MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MM

Translate: MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MO

Translate: International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný obchod

Prejsť na: MBA-MĽZaRT

Translate: MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

Pejsť na: MBA-PaM

Translate: MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy) - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MP

Translate: International Business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy