MBA Medzinárodné vzťahy Mondo International Academy

Mondo International Academy

Medzinárodné vzťahy | MBA

Prekoho je štúdium určené? 

Štúdium MBA Medzinárodné vzťahy je určené pre všetkých, ktorí chcú do riadiacich procesov v verejnej správe priniesť poriadok, zmysluplné pravidlá a férový systém. Skvelou voľbou je, pre absolventov štúdia verejnej správy, medzinárodných vzťahov alebo podobných odborov. 

Prečo študovať u nás?

Vzdelávací program MBA Medzinárodné vzťahy sa zameriava na politiky, etiku, komparácie, riadenie, právo a organizácie verejnej správy. Celé štúdium je založené na jednoduchom systéme a flexibilite.

Obsahová náplň kladie dôraz na:

 • riadenie,
 • politiky jednotlivých štátov,
 • diplomaciu,
 • medzinárodne právo,
 • nové trendy
 • všetko nové čo sa v učebniciach nenachádza.

Študenti tak získajú prehľad v oblasti:

 • politiky medzinárodných vzťahov,
 • riadenia tímov, projektov,
 • práva a etiky,
 • techník a nástrojov zlepšenia kvality organizácii (TPS,  Six Sigma a ďalšie),
 • strategického rozvoja ľudských zdrojov.
 •  

Okrem získavania informácií a poznatkov si u nás budujú zručnosti, potrebné pre uplatnenie na vedúcich pozíciách v verejnom sektore.

Vďaka  case studies, webinárom, písomným úlohám a prezentáciám študenti pochopia spôsoby, akými možno teóriu integrovať do praxe.

Absolventi sa uplatňujú na vedúcich a riadiacich pozíciách v inštitúciách verejnej správy alebo medzinárodných inštitúciách.

FAKTY O ŠTÚDIU
Jazyk: slovenčina, nemčina, angličtina, maďarčina a iné. Online štúdium alebo Externá forma
Online štúdium: Inovatívna vzdelávacia platforma. Maximálna flexibilita. Flexibilné štúdium z hľadiska miesta a času.
ECTS 120 Online testy a skúšky, ktoré je možné vykonať odkiaľkoľvek.
Trvanie: 12-24 mesiacov Štúdium prostredníctvom online platformy.
Začiatok štúdia: Každý prvý deň v mesiaci, prihlášku je možné podať kedykoľvek. Prispôsobte si štúdium svojím životným podmienkam.

Štúdium u nás má tieto výhody:

 • vysoká miera flexibility v organizácii štúdia,
 • možnosť získavania kvalifikácie aj popri zamestnaní či podnikaní,
 • vzdelávanie pre tých, ktorým nevyhovuje denná forma štúdia,
 • možnosť voľby formy štúdia (kombinované / externé /online)
 • veľký výber voliteľných predmetov,
 • po úspešnom ukončení možnosť pokračovania v štúdiu PhD.

Ako to bude prebiehať?

Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa alebo tútora. Skúšky prebiehajú formou „Open Book Exam“. Dĺžka štúdia je 24 mesiacov. Študenti majú na výber dve formy štúdia: Online štúdium je štúdiom bez pravidelných víkendových prednášok formou samoštúdia. Uskutočňuje sa prostredníctvom webinárov alebo osobných stretnutí s vyučujúcim počas konzultačných hodín. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok. Externá – kombináciou tradičného štúdia vedené lektorom vo vyučovacích miestnostiach a samoštúdia. Externé štúdium prebieha formou samoštúdia a pravidelných prednášok.

Prílohy k prihláške:

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, prípádne ich posudky.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Benefit štúdia

MBA Medzinárodné vzťahy, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacií. Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Povinné predmety

 1. Medzinárodné vzťahy
 2. Digitálne inovácie v sektoroch 
 3. Etika
 4. Správa financií vo verejnom sektore
 5. Riadenie ľudských zdrojov
 6. Medzinárodné vzťahy a diplomacia
 7. Komunikačné stratégie
 8. Medzinárodné právo
 9. Diplomový seminár

Voliteľné predmety (výber min.2.)

 1. Strategické riadenie zdrojov
 2. Vedenie rovnosti a rozmanitosti v spoločnosti
 3. Projektový manažment
 4. Manažment rizík
 5. Stakeholder Manažment
 6. Riadenie sústavného rozvoja organizácieNaši partneri
ANOBS-Alfred Nobel Open Business School partner of Mondo International Academy

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie