MBA Strategický manažment Mondo International Academy

Mondo International Academy

MBA Strategický manažment

MBA Strategický manažment

MBA Strategický manažment je zložením toho najpodstnejšieho zo študijného programu MA Strategický manažment a  je určený pre študentov, ktorí už majú skúsenosti s vedením podniku.

Strategické riadenie znamená využitie kľúčových vedomostí, zručností, techník a nástrojov na dosiahnutie cieľov organizácie.

Organizácie, ktoré dosahujú najlepšie výsledky, majú zvyčajne prepracované procesy strategického plánovania a školený manažment.

Strategické riadenie zahŕňa procesy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie fázy strategického plánovania. Zaisťuje, aby manažment mal najlepšie informácie na vypracovanie strategického plánu, ktorý má najväčšiu pravdepodobnosť úspechu. Riadenie rizík, dynamické plánovanie, riadenie zmien, merania míľnikov, akčné plány, preskúmanie medzier atď. sú len niektoré dôležité aspekty, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave strategického plánu.

Cieľom programu je nabádať študentov k strategickému mysleniu, kritickým analýzam, širšiemu rozhľadu a obchodnému dôvtipu.

Kľúčová výhoda štúdia na Mondo International Academy:

 • Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní, alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.
 • Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby a  hodnotenia tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Forma štúdia:

 • Kombinovaná forma (Blended learning) a
 • externá forma štúdia.

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií. Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Externá forma štúdia zahŕňa osobnú účasť na vzdelávacom procese priamo na akadémií. Počet dní, je závislý od predmetu študijného programu (informujte sa priamo na akadémii).

Skúšky:

Skúšky prebiehajú  formou „Open Book Exam“ 

Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.

Ďalšie informácie o štúdiu nájdete tu

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je špecializácia programu.  Špecializáciu si študent určuje nahradením 3 modulov z  iného študijného programu napr.: z LL.M.

Predmety študijného programu

 1. Strategické plánovanie
 2. Financie pre strategických manažérov
 3. Organizačné správanie
 4. Osobný rozvoj pre vedenie a strategické riadenie
 5. Strategický marketing
 6. Medzinárodný marketing
 7. Rozvíjanie organizačnej vízie a strategického smerovania
 8. Podnikové komunikačné stratégie
 9. Výskumný projekt

Celkový čas kvalifikácie, zahŕňa:

 • Príprava na vyučovanie
 • Nezávislý výskum / vzdelávanie bez dozoru
 • Príprava zadaní
 • E-learning bez dozoru
 • Pozeranie vopred nahratých podcastov alebo webinárov
 • Akákoľvek iná forma učenia, vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorá nie je pod priamym dohľadom tútora / učiteľa, lektora, supervízora, školiteľa.
 • Konzultácie
 • Skúšky – Open Book Exam je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.
 • prezentácie
 • Obhajoby
MBA štúdium – Master of Business Administration (MBA)