Mondo International Academy

MBA Strategický manažment

Stratégia je neoddeliteľnou súčasťou riadenia každého podniku, alebo organizácie. Prostredníctvom implementácie stratégie môžu podniky, alebo organizácie dosiahnuť svoje vízie, poslanie, ciele a zámery.

Strategické riadenie je využitie kľúčových vedomostí, zručností, techník a nástrojov na dosiahnutie cieľov organizácie. Cieľom programu strategického riadenia je študentovi poskytnúť dobre prebádaný a zdokumentovaný plán riadenia a cyklu strategického plánovania.

Organizácie, ktoré dosahujú najlepšie výsledky, majú zvyčajne silné procesy strategického plánovania a manažment je dobre vyškolený.

Strategické riadenie zahŕňa procesy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie fázy strategického plánovania. Zaisťuje, aby manažment mal najlepšie informácie na vypracovanie strategického plánu, ktorý má najväčšiu pravdepodobnosť úspechu. Riadenie rizík, dynamické plánovanie, riadenie zmien, merania míľnikov, akčné plány, preskúmanie medzier atď. Sú niektoré dôležité aspekty, ktoré je potrebné mať na pamäti pri príprave strategického plánu.

Program MBA Strategický manažment bol vyvinutý tak, aby vyhovovala skúseným odborníkom aj novým absolventom, ktorí by chceli získať vedomosti a zručnosti v strategickom manažmente. Cieľom programu je nabádať k strategickému mysleniu, kritickým analýzam, veľkému pohľadu, priamej viditeľnosti a obchodného dôvtipu.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu.  Špecializáciu (focus) si študent určuje nahradím 3 modulov z  iného študjného programu napr. z LL.M.

Vstupné požiadavky:

Absolvované bakalárské štúdium, alebo porovnateľné štúdium.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Štúdiný program

Moduly štúdijného programu:

  1. Strategický manažment
  2. Strategický manažment: aspekty a procesy
  3. Implementácia stratégie
  4. Manažérska ekonomika
  5. Manažérske zručnosti
  6. Vedenie a riadenie ľudského kapitálu
  7. Marketingový manažment
  8. Obchodné právo
  9. Diplomový seminár

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.