Mondo International Academy

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve,  je určený pre študentov a záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoje doterajšie znalosti získané na bakalárskej úrovni alebo zvýšiť svoj potenciál pre kariérny rast.

Požiadavky na prijatie:

Ukončený I. Stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Priebeh štúdia:

  • Študenti absolvujú všetky okruhy.
  • Hodnotenie: 2 seminárne práce.
  • Hodnota kreditu: 120 ECTS

MBA štúdium nadväzuje na program, BSc v cestovom ruchu a pohostinstve.

Ciele programu:

  • Pochopiť vzájomné vzťahy medzi sektormi pohostinstva a cestovného ruchu.
  • Preskúmať skôr strategické otázky rozvoja podnikania ako otázky prevádzkovej úrovne.

Online forma štúdia:

Štúdium prebieha čisto elektronickou formou. Osobná konzultácia nie je nutná. Počas štúdia študenti obdržia zadania ku skúškam, ktoré následne vypracujú a posielajú na vyhodnotenie. Voláme to „OPEN BOOK EXAM“, kde študenti majú možnosť využiť všetku dostupnú literatúru, ako aj internet na vypracovanie.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Predmety a ich obsah:

  1. Strategický manažment:

Kľúčové poznatky z teórie strategického riadenia podniku, formulovanie a implementovanie stratégie. Rozvoj strategických schopností a hodnotenia strategických možností a variantov.

2. Finančný manažment:

Kľúčové účtovné a finančné postupy, hodnotenie a súvisiace nástroje rozhodovania.

3. Operatívny manažmet prevádzky v pohostinstve a cestovnom ruchu

Kladie dôraz na obchodné povedomie, proaktívne a logické myslenie, výskum a kritickú analýzu pre správne taktické a strategické rozhodovanie v oblasti riadenia.

4. Marketing a riadenie vzťahov so zákazníkmi:

Nasledovanie cesty zákazníka od počiatočného prieskumu až po správanie zákazníka po kúpe.

5. Globálne stratégie riadenia ľudských zdrojov:

Skúma teóriu a dôkazy o riadení pracovnej sily vrátane metrík ľudského kapitálu, talentový manažment, kompenzácie a vodcovstvo.

6. Destinačný manažment:

Strategická analýza rozvoja destinácie, udržateľnosti a plánovania.

7. Podujatia a projektový manažment:

Dôležitosť efektívneho riadenia projektov, projektový manažment znalostných systémov, kľúčových metodík a nástrojov alebo techník na iniciáciu, plánovanie, implementáciu a hodnotenie.

8. Metódy výskumu v oblasti pohostinstva a cestovného ruchu:

Zručnosti potrebné na zabezpečenie rozhodnovania.

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.