Mondo International Academy

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve

MBA v cestovnom ruchu a pohostinstve,  je určený pre študentov a záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoje doterajšie znalosti získané na bakalárskej úrovni alebo zvýšiť svoj potenciál pre kariérny rast.

Požiadavky na prijatie:

Ukončený I. Stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Ciele programu:

  • Pochopiť vzájomné vzťahy medzi sektormi pohostinstva a cestovného ruchu.
  • Preskúmať skôr strategické otázky rozvoja podnikania ako otázky prevádzkovej úrovne.

Online forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Predmety a ich obsah:

  1. Strategický manažment:

Kľúčové poznatky z teórie strategického riadenia podniku, formulovanie a implementovanie stratégie. Rozvoj strategických schopností a hodnotenia strategických možností a variantov.

2. Finančný manažment:

Kľúčové účtovné a finančné postupy, hodnotenie a súvisiace nástroje rozhodovania.

3. Operatívny manažmet prevádzky v pohostinstve a cestovnom ruchu

Kladie dôraz na obchodné povedomie, proaktívne a logické myslenie, výskum a kritickú analýzu pre správne taktické a strategické rozhodovanie v oblasti riadenia.

4. Marketing a riadenie vzťahov so zákazníkmi:

Nasledovanie cesty zákazníka od počiatočného prieskumu až po správanie zákazníka po kúpe.

5. Globálne stratégie riadenia ľudských zdrojov:

Skúma teóriu a dôkazy o riadení pracovnej sily vrátane metrík ľudského kapitálu, talentový manažment, kompenzácie a vodcovstvo.

6. Destinačný manažment:

Strategická analýza rozvoja destinácie, udržateľnosti a plánovania.

7. Podujatia a projektový manažment:

Dôležitosť efektívneho riadenia projektov, projektový manažment znalostných systémov, kľúčových metodík a nástrojov alebo techník na iniciáciu, plánovanie, implementáciu a hodnotenie.

8. Metódy výskumu v oblasti pohostinstva a cestovného ruchu:

Zručnosti potrebné na zabezpečenie rozhodnovania.

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.