Mondo International Academy

MBA Verejná politika

MBA Verejná politika, štúdijný program ponúka študentom možnosť získať vedomosti v oblasti  politických procesov a rozvíja vedomosti študentov, ktorí sa chcú zdokonaliť v tvorbe a riadení verejnej politiky s cieľom zapájať sa do politických procesov a presadzovať v nich nové a inovatívne politiky.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore štátnej správy a samosprávy alebo medzinárodných vzťahoch.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Verejnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

Forma MBA štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Študentom sa odporúča popri absolvovaní MBA programu, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute / Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

Translate: MBA Studies - Master of Business Administration - MBA štúdium

Výhody:

 

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. LL.M.,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Ďalšie formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh a špecializácia štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov LL.M.

Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdijný program

Moduly štúdijného programu:

 

1. Demokracia a zodpovednosť

2. Politické inštitúcie

3. Tvorba hospodárskej politiky

4. Politika životného prostredia

5. Rovnosť, spravodlivosť a diverzita

6. Teoretické základy ľudských práv

7. Teórie a aktéri politického procesu

8. Lobing

9. Právna veda a právna teória

10. Chudoba

11. Parlament, politické strany a tvorba politík

12. Výskumné metódy

MBA Verejná politika - Mondo International Academy

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA-EOaP

Translate: MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MM

Translate: MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MO

Translate: International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný obchod

Prejsť na: MBA-MĽZaRT

Translate: MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

Pejsť na: MBA-PaM

Translate: MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy) - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MP

Translate: International Business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy