Mondo International Academy

MBA Verejná politika

MBA Verejná politika, štúdijný program ponúka študentom možnosť získať vedomosti v oblasti  politických procesov a rozvíja vedomosti študentov, ktorí sa chcú zdokonaliť v tvorbe a riadení verejnej politiky s cieľom zapájať sa do politických procesov a presadzovať v nich nové a inovatívne politiky.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore štátnej správy a samosprávy alebo medzinárodných vzťahoch.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Verejnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

Forma MBA štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Študentom sa odporúča popri absolvovaní MBA programu, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute / Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

Výhody:

 

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. LL.M.,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu.  Špecializáciu (focus) si študent určuje nahradím 3 modulov z  iného študjného programu napr. z LL.M.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Verejnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Translate: MBA Studies - Master of Business Administration - MBA štúdium

Štúdijný program

Moduly štúdijného programu:

 

1. Demokracia a zodpovednosť

2. Chudoba

3. Tvorba hospodárskej politiky

4. Politika životného prostredia

5. Rovnosť, spravodlivosť a diverzita

6. Teoretické základy ľudských práv

7. Lobing

8. Právo

9. Diplomový seminár

MBA Verejná politika - Mondo International Academy

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA-EOaP

Translate: MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MM

Translate: MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MO

Translate: International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný obchod

Prejsť na: MBA-MĽZaRT

Translate: MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

Pejsť na: MBA-PaM

Translate: MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy) - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MP

Translate: International Business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy