Mondo International Academy

MBA Verejná politika

MBA Verejná politika, štúdijný program ponúka študentom možnosť získať vedomosti v oblasti  politických procesov a rozvíja vedomosti študentov, ktorí sa chcú zdokonaliť v tvorbe a riadení verejnej politiky s cieľom zapájať sa do politických procesov a presadzovať v nich nové a inovatívne politiky.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Kybernetická bezpečnosť, Verejná a hospodárska politika, Decentralizácia vám tento študijný program MBA Verejná politika umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: vo Vytváraní hospodárskej politiky, v otázkach etiky, Demokracii, alebo vo Verejných financiách a rozpočtovaní a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore štátnej správy a samosprávy alebo medzinárodných vzťahoch.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Verejnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

Odporúčaná Forma MBA štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

MBA Verejná politika - Mondo International Academy
Translate: MBA Studies - Master of Business Administration - MBA štúdium

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. LL.M.,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Odporúčanie akadémie:

Mondo International Academy odporúča popri absolvovaní MBA programov, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute / Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

Štúdijný program

Povinné predmety:

1. Cybersecurity

2. Verejná a hospodárska politika

3. Decentralizácia

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Nastavenie agendy a verejná politika
 2. Demokracia a zodpovednosť
 3. Demokracia, občianstvo a ústava
 4. Demokratické politické inštitúcie
 5. Vytváranie hospodárskej politiky
 6. Politika životného prostredia
 7. Rovnosť, spravodlivosť a diverzita
 8. Teoretické základy ľudských práv
 9. Teórie a aktéri politického procesu
 10. Voliči, účasť na verejnej mienke
 11. Metódy hodnotenia vplyvu
 12. Právna veda a právna teória
 13. Zákon a nariadenie
 14. Vytváranie politiky práce
 15. Etika chudoby
 16. Význam slobody: Aplikované metódy v politických teóriách
 17. Normatívne metódy, právna analýza a výskumné zručnosti
 18. Parlament, politické strany a tvorba politík

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA-EOaP

Translate: MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MM

Translate: MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MO

Translate: International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný obchod

Prejsť na: MBA-MĽZaRT

Translate: MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

Pejsť na: MBA-PaM

Translate: MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy) - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MP

Translate: International Business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy