Mondo International Academy

MBA Štátna správa a samospráva

MBA Štátna správa a samospráva je štúdium určené pre študentov, ktorí hľadajú kariéru v štátnej správe, samospráve. Program pripraví študenta na rolu manažéra v štátnej správe alebo samospráve. Rozvíja zručnosti a techniky používané manažérmi na implementáciu politík, projektov a programov, ktoré riešia dôležité problémy štátnej správy a samosprávy.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Kybernetická bezpečnosť, Verejná a hospodárska politika, Decentralizácia vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v Ekonomike verejnej správy a verejného sektora, Manažmente Europrojektov, v Možnostiach financovania vidieckeho rozvoja z fondov EÚ, v Organizácií volieb SR, v oblastiach týkajúcich sa štátneho rozpočtu a rozpočtové zásady a pravidlá pri zostavovaní verejného rozpočtu, Sociálnej politike, Územnej samosprávy alebo Verejných financiách  a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore verejná politika a medzinárodné vzťahy.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Štátnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy
Translate: MBA Studies - Master of Business Administration - MBA štúdium

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. LL.M,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Odporúčanie akadémie:

Mondo International Academy odporúča popri absolvovaní MBA programov, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute / Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

Študijný program

Povinné predmety:

1. Kybernetická bezpečnosť

2. Verejná a hospodárska politika

3. Decentralizácia

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Ciele a inštitúcie fiškálnej politiky
 2. Činnosti verejnej správy
 3. Decentralizácia
 4. Efektívnosť verejného sektora
 5. Ekonomika verejnej správy a verejného sektora
 6. Externality (pozitívne a negatívne) a opcie štátu pri ich riešení
 7. Faktory neefektívnych  intervencií štátu do verejnej ekonomiky
 8. Fakultatívne orgány územnej samosprávy
 9. Financie a granty
 10. Kontrola vo verejnej správe
 11. Manažérska ekonomika
 12. Manažment Europrojektov

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA-EOaP

Translate: MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MM

Translate: MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MO

Translate: International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný obchod

Prejsť na: MBA-MĽZaRT

Translate: MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

Pejsť na: MBA-PaM

Translate: MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy) - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MP

Translate: International Business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA-MV

MBA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy