Mondo International Academy

MBA Štátna správa a samospráva

MBA Štátna správa a samospráva je štúdium určené pre študentov, ktorí hľadajú kariéru v štátnej správe, samospráve. Program pripraví študenta na rolu manažéra v štátnej správe alebo samospráve. Rozvíja zručnosti a techniky používané manažérmi na implementáciu politík, projektov a programov, ktoré riešia dôležité problémy štátnej správy a samosprávy.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Štátnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou

Ďalšie formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma
Translate: MBA Studies - Master of Business Administration - MBA štúdium

Výhody:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. LL.M,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Priebeh a špecializácia MBA štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov LL.M.

Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Pre študentov, ktorý absolvujú program sa odporúča, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute / Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

Študijný program

Moduly štúdijného programu:

 

1. Verejná a hospodárska politika

2. Decentralizácia

3. Činnosti verejnej správy

4. Efektívnosť verejného sektora

5. Ekonomika verejnej správy a verejného sektora

6. Vedenie ľudí

7. Financie a granty

8. Kontrola vo verejnej správe

9. Manažérska ekonomika

10. Manažment Europrojektov

11. Výskumné metódy

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA-EOaP

Translate: MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MM

Translate: MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-MO

Translate: International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný obchod

Prejsť na: MBA-MĽZaRT

Translate: MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

Pejsť na: MBA-PaM

Translate: MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy) - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-MP

Translate: International Business - Master of Business Administration

Prejsť na: MBA-PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA-MV

MBA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy