Mondo International Academy

MBA Medzinárodný obchod

MBA Medzinárodný obchod pripravuje študentov na integráciu medzinárodných obchodných operácií spoločností nachádzajúcich sa v rôznych krajinách.  Študijný program zahŕňa transakciu produktov a služieb medzi dvoma a viacerými nadnárodnými obchodnými stranami.

Študenti sa špecializujú sa na témy týkajúce sa medzinárodného obchodu, medzinárodnej obchodnej politiky, medzinárodných inštitúcií a medzinárodných financií. Môžu si vybrať, či sa chcú viac sústrediť na  medzinárodný obchod alebo medzinárodnú obchodnú politiku alebo ekonomiku rozvojových krajín.

Online forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody MBA štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Ďalšie formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh MBA štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z odboru LL.M).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdijný program

MBA Povinné predmety

 1. Vedenie podniku
 2. HR manažment
 3. Strategický manažment

Voliteľné predmety:

 1. Medzinárodné hospodárske právo
 2. Medzinárodný obchod
 3. Medzinárodné organizácie svetového obchodu
 4. Hospodárska diplomacia
 5. Obchod a rozvoj
 6. Ekonomika rozvojových krajín
 7. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Medzinárodná obchodná politika
 2. Medzinárodné financie
 3. Medzinárodné podnikanie
 4. Politicko-ekonomické zoskupenia
 5. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
 6. Medzinárodná migrácia pracovných síl
 7. Medzinárodné menové inštitúcie
 8. Menová politika a jej nástroje

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA -PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA -MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy