Mondo International Academy

MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy) pripraví študentov na výzvy založenia a rozvoja podnikania v dnešnom dynamickom prostredí. Pomôže vytvoriť rámec pre nový podnik a poskytne potrebné zručnosti na to, aby sa absolvent stal podnikateľským vodcom.

Tento študijný program ponúka študentom možnosť spoznať potreby kvalitného vedenia podniku a stať sa inovatívnym podnikateľom prostredníctvom Manažmentu kvality a certifikácie manažérskych systémov a Manažmentu inovácií.

Online forma MBA štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody MBA štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Ďalšie formy MBA štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh MBA štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z odboru LL.M).

Štúdium MBA nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdijný program

MBA Povinné predmety

 1. Vedenie podniku
 2. HR manažment
 3. Strategický manažment

Voliteľné predmety:

 1. Manažment
 2. Manažment výroby
 3. Podnikanie v malých a stredných podnikoch
 4. Podniková kultúra
 5. Manažment inovácií

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Strategický manažment
 2. Manažment rizika
 3. Manažment kvality a certifikácia manažérskych systémov

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

MBA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy