Mondo International Academy

MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy) pripraví študentov na výzvy založenia a rozvoja podnikania v dnešnom dynamickom prostredí. Pomôže vytvoriť rámec pre nový podnik a poskytne potrebné zručnosti na to, aby sa absolvent stal podnikateľským vodcom.

Tento študijný program ponúka študentom možnosť spoznať potreby kvalitného vedenia podniku a stať sa inovatívnym podnikateľom prostredníctvom Manažmentu kvality a certifikácie manažérskych systémov a Manažmentu inovácií.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

 Výhody MBA štúdia:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu.  Špecializáciu (focus) si študent určuje nahradím 3 modulov z  iného študjného programu napr. z LL.M.

Vstupné požiadavky:

Absolvované bakalárské štúdium, alebo porovnateľné štúdium.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Štúdijný program

Moduly štúdijného programu:

 

1. Vedenie podniku

2. Marketing manažment – Psychológia v reklame

3. Strategický manažment

4. Manažment výroby

5. Vedenie ľudí – Podniková kultúra

6. Manažment inovácií

7. Podnikanie v malých a stredných podnikoch

8. Manažment kvality a certifikácia manažérskych systémov

9. Diplomový seminár

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - PE

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

MBA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy