Mondo International Academy

MBA Podniková ekonomika

MBA podniková ekonomika poskytuje študentom vedomosti z manažérskych, obchodných a ekonomických znalostí. Program je zostavený tak, aby ponúkal silný základ v ekonomických a podnikateľských princípoch riadenia podniku.

Tento program je určený najmä pre manažérov v rozhodovacích pozíciách, vlastníkov podnikov ako aj poradcov v oblasti podnikania a súvisiacich pozíciách.  Študenti môžu kombinovať tento študijný program so špecializáciou ako napr. : Medzinárodné podnikania, Medzinárodný obchod a ďalšie.

Online Forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

MBA Business economy - MBA Podniková ekonomika
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody MBA štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Ďalšie formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh MBA štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z odboru LL.M).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdijný program

MBA Povinné predmety:

 1. Vedenie podniku
 2. HR manažment
 3. Strategický manažment

Voliteľné predmety:

 1. Ekonomika a manažment podniku
 2. Podnik a podnikanie
 3. Podnikové riadenie
 4. Firemné plánovanie
 5. Podnikové financie
 6. Daňové povinnosti podnikateľa

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Cenové rozhodovanie
 2. Informačné systémy podniku
 3. Podnik s medzinárodnou účasťou
 4. Obchodný majetok spoločností

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy