Mondo International Academy

MBA Podniková ekonomika

MBA podniková ekonomika poskytuje študentom vedomosti z manažérskych, obchodných a ekonomických znalostí. Program je zostavený tak, aby ponúkal silný základ v ekonomických a podnikateľských princípoch riadenia podniku.

Tento program je určený najmä pre manažérov v rozhodovacích pozíciách, vlastníkov podnikov ako aj poradcov v oblasti podnikania a súvisiacich pozíciách.  Študenti môžu kombinovať tento študijný program so špecializáciou ako napr. : Medzinárodné podnikania, Medzinárodný obchod a ďalšie.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody MBA štúdia:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Ďalšie formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh a špecializácia MBA štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov LL.M.

Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdijný program

Moduly štúdijného programu:

 

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

4. Ekonomika a manažment podniku

5. Podnik a podnikanie

6. Firemné plánovanie

7. Podnikové financie

8. Daňové povinnosti podnikateľa

9. Podnik s medzinárodnou účasťou

10. Obchodný majetok spoločností

11. Výskumné metódy

MBA Business economy - MBA Podniková ekonomika

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy