Mondo International Academy

MBA Podniková ekonomika

MBA podniková ekonomika poskytuje študentom vedomosti z manažérskych, obchodných a ekonomických znalostí. Program je zostavený tak, aby ponúkal silný základ v ekonomických a podnikateľských princípoch riadenia podniku. Podniková ekonomika sa zameriava na ekonomické otázky a problémy súvisiace s organizáciou, riadením a stratégiou podnikania. Štúdium sa zameriava na vysvetlenie, prečo sa obchodné spoločnosti objavujú a existujú a prečo expandujú. Program sa dalej venuje úlohám podnikateľov a podnikania; významu organizačnej štruktúry; vzťahom firiem so zamestnancami, poskytovateľmi kapitálu, zákazníkmi a vládou; a interakcie medzi firmami a podnikateľským prostredím.

Študenti sa dalej budú oboznamovať so základnými pojmami ekonómie ako:

  • Formy bohatstva.
  • Individuálne bohatstvo.
  • Sociálne bohatstvo.
  • Národné alebo skutočné bohatstvo.
  • Medzinárodné bohatstvo.

Tento program je určený najmä pre manažérov v rozhodovacích pozíciách, vlastníkov podnikov ako aj poradcov v oblasti podnikania a súvisiacich pozíciách.  Študenti môžu kombinovať tento študijný program so špecializáciou ako napr. : Medzinárodné podnikania, Medzinárodný obchod a ďalšie.

Forma štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Dalšie info na: Forma a dlžka štúdia

Výber modulov a špecializácia

Výhodou štúdia je, špecializácia programu.  Špecializáciu (focus) si študent určuje nahradím 3 modulov z  iného študjného programu napr. z LL.M.

MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Štúdijný program

Moduly štúdijného programu:

 

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

4. Ekonomika a manažment podniku

5. Podnik a podnikanie

6. Firemné plánovanie

7. Podnikové financie

8. Daňové povinnosti podnikateľa

9. Diplomový seminár

MBA Business economy - MBA Podniková ekonomika

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

MBA PROGRAMY

Prejsť na: MBA - EOaP

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Prejsť na: MBA - MM

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Prejsť na: MBA - MO

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Prejsť na: MBA - MĽZaRT

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Prejsť na: MBA - PM

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Prejsť na: MBA - MP

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Prejsť na: MBA-MV

Translate: MBA Medzinárodné vzťahy - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-ŠSaS

MBA Štátna správa a samospráva - Mondo International Academy

Prejsť na: MBA-VP

MBA Verejná politika - Mondo International Academy