Mondo International Academy

Medzinárodná spolupráca

 

Medzinárodná spolupráca

Bezhraničná budúcnosť znalostnej spoločnosti rastie spoločne so zvyšujúcou sa spoluprácou krajín a regiónov. Dôsledkom je koncept vzdelávania a vedy bez hraníc ktorý sa mení od vízie k realite. Práve pre tieto dôvody sa Mondo International Academy zapája do projektu rozvoja Znalostnej Európy a to formou spolupráce a zbližovania inštitúcií a ich študentov.

Mondo International Academy v rámci medzinárodnej spolupráce a ako výhradný sprostredkovateľ Ph.DDBAMABBABA,  a postgraduálnych štúdií na Slovensku a v zahraničí ponúka kvalitné študijné programy a kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré odráža požiadavky študentov, ich predošlé dosiahnuté študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Mondo International Academy je skúšobným centrom, poradcom pre študentov, koordinátorom štúdia.

Predchádzame komunikačným, technickým ako aj administratívnym bariéram a vďaka našim partnerstvám vieme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia.. Výhodou našich študijných programov je, že programy, ktoré sa nevyučujú v materinskom jazyku študenta, ale v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku môžu byť absolvované v slovenskom jazyku a opačne.

Pridanou hodnotu štúdia na Mondo International Academy je rozmanitosť študijných programov ich flexibilita a variabilita.

Naši študenti majú možnosť užšej špecializácie, kombinácie jednotlivých odborov navzájom a sami si tak vyberajú cestu, ktorou sa vo svojej kariére chcú uberať.

Pre kvalitné štúdium potrebujete kvalitné programy a kvalitných partnerov.

Mondo International Academy-MIA & Madison International Institute & Business School-MIIBS - Kooperačný partner
kliknutím zistite viac

Naším hlavným partnerom je MIIBS – Madison International Institute of Business School

V rámci medzinárodnej spolupráce sme vytvorili kooperácie, ktoré dopĺňajú ponuku postgraduálnych programov a programy ďalšieho vzdelávania. Naše rozhodnutie, ísť touto cestou bolo podmienené tým, že na Slovenskej republike je dostatočné zastúpenie Univerzít a Vysokých škôl s ponukou tradičných titulov a preto sme chceli, aby mali študenti možnosť hlbšie rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli štúdiom na vysokých školách, odborne rásť, špecializovať sa v odbore, ktorý si vybrali na svojej kariérnej ceste a poskytnúť im príležitosť ďalej študovať na medzinárodných inštitúciách.

Naši kooperační partneri neustále inovujú procesy, obsahovú časť a počet poskytovaných programov. Zjednodušujú časovú náročnosť štúdia, pričom dbajú na kvalitu výstupov. Zbytočne nezahlcujú nepotrebnými informáciami a ak študenti mali v predchádzajúcom štúdiu predmety, ktoré sa zhodujú  s tými, ktoré poskytujú kooperační parteri – uznajú ich, na základe našich odporúčaní.

Pre študentov vytvárajú naše partnerstvá nové možnosti a príležitosti získať prestížne vzdelávanie na Medzinárodnej úrovni.

Programy MIIBS môžu naši študenti absolvovať v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, alebo v maďarskom jazyku. Využívame aj online formu vzdelávania.

INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM

Individuálne štúdium obmedzí všetky negatíva klasickej formy štúdia. Študenti už nie sú viazaní časom, miestom, postupnosťou absolvovaných predmetov, vyučovacím jazykom a ďalšími povinnosťami alebo obmedzeniami, ktoré s takouto formou štúdia súvisia.

V portfóliu programov sa nachádza Ekonomika, Právo, Sociálna práca, Zdravotníctvo, Manažment, Politické vedy, Diplomacia, Trvalo udržateľný rozvoj ako aj programy Car Design, Fashion – módny priemysel, Výtvarné umenie a ďalšie tematicky individuálne programy.

Vzdelávanie je na vysokej odbornej úrovni, určené pre absolventov stredných a vysokých škôl. Vzdelávanie je určené aj pre tých, ktorí hľadajú alebo sú zamestnancami v medzinárodných korporáciách a spoločnostiach, alebo v štátnej správe alebo v oblastiach, kde využijú poznatky z oboru zdravotníctva, práva a ekonómie. Manažérske a odborné vedomosti získané na medzinárodnej úrovni sú dnes vysoko cenené a žiadané.

V rámci študijného programu Ph.D sme vytvorili možnosť kombinácie jednotlivých odborov, čo vytvára jedinečnú príležitosť pre špecifikáciu v danom odbore a možnosť získať vedomosti v konkrétnej oblasti, ktorej sa študent profesne venuje.

Absolvovaním študijných programov študent získa výstup s pridanou hodnotou. Po úspešnom ukončení štúdia získa diplom (nie certifikát alebo osvedčenie)