Mondo International Academy

Medzinárodná spolupráca

 

Medzinárodná spolupráca

Bezhraničná budúcnosť znalostnej spoločnosti rastie spoločne so zvyšujúcou sa spoluprácou krajín a regiónov. Dôsledkom je koncept vzdelávania a vedy bez hraníc, ktorý sa mení od vízie k realite. Práve pre tieto dôvody sa Mondo International Academy zapája do projektu rozvoja Znalostnej Európy a to formou spolupráce a zbližovania inštitúcií a ich študentov.

Mondo International Academy v rámci medzinárodnej spolupráce a ako výhradný partner MIIBS-URH-ISAG*58, pre EU a Rusko ponúka kvalitné študijné programy partnerov a okrem toho poskytuje kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré odráža požiadavky študentov.

Ďalším významným partnerom Mondo International Academy je Alfred Nobel Open Business School so sídlom vo Švajčiarsku. ANOBS  významným spôsobom prispieva k rozvoju znalostnej spoločnosti, čomu je aj dôkazom široké spektrum poskytovaných vzdelávacích programov.

Predchádzame komunikačným, technickým ako aj administratívnym bariéram a vďaka našim partnerstvám vieme vytvoriť jazykovú variabilitu štúdia. Výhodou študijných programov je, že programy, ktoré sa nevyučujú v materinskom jazyku študenta, ale v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku môžu byť absolvované v slovenskom jazyku a opačne.

Pridanou hodnotu využitia Mondo International Academy je, úspora finančných prostriedkov, ktoré by študent za bežných okolností musel vynaložiť na svoje štúdium (cestovné, preklady atď.)

Naši študenti majú možnosť užšej špecializácie, kombinácie jednotlivých odborov navzájom a sami si tak vyberajú cestu, ktorou sa vo svojej kariére chcú uberať.

Pre kvalitné štúdium potrebujete kvalitné programy a kvalitných partnerov.

Naším hlavnými partnermi sú MIIBS-URH-ISAG a ANOBS

V rámci medzinárodnej spolupráce sme vytvorili kooperácie, ktoré dopĺňajú ponuku postgraduálnych programov a programy ďalšieho vzdelávania o akademické programy. Naše rozhodnutie, ísť touto cestou bolo podmienené tým, že v Slovenskej republike je dostatočné zastúpenie Univerzít a Vysokých škôl s ponukou tradičných titulov a obsahu vzdelávania. Chceli sme a neustále zdokonalujeme formu vzdelávania tak, aby študenti mali možnosť hlbšie a samostatne sa zaoberať s danou témou. Príjmame správné, ako aj nesprávne riešenia, negatívne, ako aj pozitívne názory. Prvoradou úlohou študentov je, každej téme sa postaviť kriticky, vyjadriť svoj názor a hľadať nové riešenia. Táto forma hlbšie rozvíja vedomosti a otvára nové možnosti.

Naši kooperační partneri neustále inovujú procesy, obsahovú časť a počet poskytovaných programov. Zjednodušujú časovú náročnosť štúdia, pričom dbajú na kvalitu výstupov. Zbytočne nezahlcujú nepotrebnými informáciami a ak študenti mali v predchádzajúcom štúdiu predmety, ktoré sa zhodujú  s tými, ktoré poskytujú kooperační parteri – uznajú ich, na základe našich odporúčaní.

Pre študentov vytvárajú naše partnerstvá nové možnosti a príležitosti získať prestížne vzdelávanie na Medzinárodnej úrovni.

Programy MIIBS-URH-ISAG a ANOBS môžu naši študenti absolvovať v slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, alebo v maďarskom jazyku. Využívame kombinovanú formau (Blended learning) vzdelávania.

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) obmedzí všetky negatíva klasickej formy štúdia. Študenti už nie sú viazaní časom, miestom, postupnosťou absolvovaných predmetov, vyučovacím jazykom a ďalšími povinnosťami alebo obmedzeniami, ktoré s takouto formou štúdia súvisia.

V portfóliu programov sa nachádza Ekonomika, Právo, Sociálna práca, Zdravotníctvo, Manažment, ako aj Politické vedy.

Vzdelávanie je na vysokej odbornej úrovni, určené pre absolventov stredných a vysokých škôl. Vzdelávanie je určené aj pre tých, ktorí hľadajú alebo sú zamestnancami v medzinárodných korporáciách a spoločnostiach, alebo v štátnej správe alebo v oblastiach, kde využijú poznatky z oboru zdravotníctva, práva a ekonómie. Manažérske a odborné vedomosti získané na medzinárodnej úrovni sú dnes vysoko cenené a žiadané.

Absolvovaním študijných programov študent získa výstup s pridanou hodnotou. Po úspešnom ukončení štúdia získa diplom (nie certifikát alebo osvedčenie)