Mondo International Academy

MSc – Master of Science

MSc – Master of Science ponúka študentom rozšírenie ich doterajších teoretických vedomostí z predchádzajúceho štúdia. Študenti nie sú povinní mať žiadne predchádzajúce pracovné skúsenosti. Počas štúdia sa budú venovať hlbšej teórií v obore, ktorý si vybrali.

Štúdium umožňuje študentom rozvíjať svoje vedomosti v konkrétnej oblasti podnikania. Osnovy sa zameriavajú na vývoj analytických a technických zručností. Študenti počas štúdia využívajú rôzne vedecké a výskumné metódy, hľadajú odpovede na hypotézy, potvrdzujú a vyvracajú stanovené hypotézy.

Dĺžka štúdia je od 12 do 24 mesiacov.

Manažérske štúdium MSc ocenia predovšetkým študenti, ktorí sa chcú venovať vedeckej a teoreticko-vedeckej činnosti a chcú hľadať odpovede na všeobecné otázky daného oboru. Tento program je vhodný pre študentov, ktorí hľadajú odpovede na širšiu problematiku trhu, alebo spoločnosti prostredníctvom teoreticko-výskumných a vedeckých metód a stanovujú si rôzne hypotézy, ktoré v priebehu teoreticko-vedeckého výskumu  a bádania chcú potvrdzovať alebo vyvrátiť. MSc je určené pre študentov, ktorí sa chcú zaoberať širšími otázkami danej problematiky.

Program je určený pre čerstvých absolventov vysokých škôl bez manažérskej praxe. Absolvovaním programu získajú konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Vstupné požiadavky:

  • Absolvované bakalárské štúdium alebo porovnateľné štúdium.

Výhody MSc štúdia:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.
MSc – Master of Science - Mondo International Academy

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Ďalšie formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh a špecializácia MSc štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov napr. zo študijných programov MBA.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

MSc. PROGRAMY

MSc. Zmena klímy, rozvoj a politika

MSc Zmena klímy, rozvoj a politika - MSc Climate Change - Master of Science

MSc. Strategické riadenie inovácií

MSc Strategické riadenie inovácií - MSc Strategic Innovation Management - Master of Science - MSc Strategické riadenie inovácií