Mondo International Academy

MSc Strategické riadenie inovácií

Študijný program MSc Strategické riadenie inovácií ponúka študentom vedomosti a zručnosti dôležité pre vedenie a riadenie inovácií na operačnej a strategickej úrovni. Program je zameraný na vývoj nových produktov a služieb vo väčších organizáciách, v súkromnom a verejnom sektore a rozvíja integrujúci prístup, ktorý spája riadenie trhu, technologické a organizačné zmeny a zároveň učí, ako vytvárať hodnotu z inovácií.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Strategického riadenia inovácií. Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Ďalšie formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Výhody MSc štúdia:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Priebeh a špecializácia MSc štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov (napr. z programov MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Moduly štúdijného programu:

 

1. Dizajn, tvorivosť a inovácie

2. Infraštruktúra, inovácia a udržateľnosť

3. Správa inovácií

4. Inovačný manažment

5. Nová stratégia vývoja produktov

6. Veda, technika a inovácie: trhy, firmy a politiky

7. Inovácia pre udržateľnosť

8. Inovácia v kreatívnej ekonomike

9. Riadenie, inovácia a organizačné výkony

10. Vytvorenie nového podniku a simulácia

11. Kvantitatívne metódy pre vedecké, technologické a inovačné štúdie

12. Výskumné metódy

MSc Strategické riadenie inovácií - MSc Strategic Innovation Management - Master of Science - MSc Strategické riadenie inovácií

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

Ísť na MSc ZKRaP

Zmena klímy, rozvoj a politika

MSc Zmena klímy, rozvoj a politika - MSc Climate Change - Master of Science