Mondo International Academy

MSc Strategické riadenie inovácií

Študijný program MSc Strategické riadenie inovácií ponúka študentom vedomosti a zručnosti dôležité pre vedenie a riadenie inovácií na operačnej a strategickej úrovni. Program je zameraný na vývoj nových produktov a služieb vo väčších organizáciách, v súkromnom a verejnom sektore a rozvíja integrujúci prístup, ktorý spája riadenie trhu, technologické a organizačné zmeny a zároveň učí, ako vytvárať hodnotu z inovácií.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Zmena klímy a energetická politika, Inovácie a hospodársky rozvoj, Energetická politika a udržateľnosť vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v Projekte manažmentu inovácií, v Dizajne, tvorivosti a inovácií, Infraštruktúre, Inovácií a udržateľnosti, Správe inovácií, Novej stratégií vývoja produktov a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Zmeny klímy, rozvoja a politiky alebo Trvalo udržateľného rozvoja.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Strategického riadenia inovácií.

Výhody MSc štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.
MSc Strategické riadenie inovácií - MSc Strategic Innovation Management - Master of Science - MSc Strategické riadenie inovácií

MSc program is designed for graduates who have already gained bachelor degrees at least.

 

Online Forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Ďalšie formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh MSc štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z programov MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety:

1. Zmena klímy a energetická politika

2. Inovácie a hospodársky rozvoj

3. Energetická politika a udržateľnosť

Voliteľné predmety:

 1. Projekt manažmentu inovácií
 2. Dizajn, tvorivosť a inovácie
 3. Infraštruktúra, inovácia a udržateľnosť
 4. Správa inovácií
 5. Nová stratégia vývoja produktov
 6. Perspektívy, metódy a zručnosti pre manažment
 7. Veda, technika a inovácie: trhy, firmy a politiky
 8. Energetika a rozvoj

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Energetická politika a udržateľnosť
 2. Riadenie a využívanie technológií pre rozvoj
 3. Riadiace energetické prechody
 4. Inovácia pre udržateľnosť
 5. Inovácia v kreatívnej ekonomike
 6. Interkultúrna podniková komunikácia
 7. Úvod do metód štatistického výskumu
 8. Riadenie rizika
 9. Riadenie, inovácia a organizačné výkony

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Správa komplexných projektov, produktov a systémov
 2. Správa duševného vlastníctva
 3. Správa virtuálnych projektov
 4. Sieťová analýza a infografika
 5. Vytvorenie nového podniku a simulácia
 6. Kvantitatívne metódy pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 7. Strategické riadenie (Business & Management)

Ísť na MSc ZKRaP

Zmena klímy, rozvoj a politika

MSc Zmena klímy, rozvoj a politika - MSc Climate Change - Master of Science