Mondo International Academy

MSc Trvalo udržateľný rozvoj

Študijný program MSc Trvalo udržateľný rozvoj zahŕňa témy týkajúce sa životného prostredia a prírodných zdrojov, zlepšenia trvalej udržateľnosti na miestnej a globálnej úrovni, technológií v oblasti životného prostredia, využívania prírodných zdrojov, vzťahov medzi systémami a spôsoby, akými možno použiť pokročilé metodológie na identifikáciu a riešenie problémov. Na záver sú absolventi uvedení do problematiky využitia moderného výskumu a metód na zlepšenie trvalo udržateľného rozvoja.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Zmena klímy a energetická politika, Inovácie a hospodársky rozvoj, Energetická politika a udržateľnosť vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr.: v Eco-manažérskej ekonomike, Energetike a rozvoji, Energetickej politike a udržateľnosti, Riadiacich energetických prechodoch alebo Inováciách v kreatívnej ekonomike a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Strategického riadenia inovácií alebo Zmeny klímy, rozvoja a politiky.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Trvalo udržateľného rozvoja.

MSc Sustainable Development - Master of Science

MSc program is designed for graduates who have already gained bachelor degrees at least.

 

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety:

1. Zmena klímy a energetická politika

2. Inovácie a hospodársky rozvoj

3. Energetická politika a udržateľnosť

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Energetika a rozvoj
 2. Energetická politika a udržateľnosť
 3. Riadiace energetické prechody
 4. Infraštruktúra, inovácia a udržateľnosť
 5. Inovácia pre udržateľnosť
 6. Inovácia v kreatívnej ekonomike
 7. Úvod do metód štatistického výskumu
 8. Sieťová analýza a infografika

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Kvantitatívne metódy pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 2. Riadenie rizika
 3. Riadenie a využívanie technológií pre rozvoj
 4. Inovácie a hospodársky rozvoj
 5. Perspektívy, metódy a zručnosti pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 6. Tvorba politík a analýza politík
 7. Veda, technika a inovácie: trhy, firmy a politiky

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Svetové ozdravenie & OSN
 2. Eco-manažérska ekonomika
 3. Manažment organizácií a Ekologické podniky
 4. Obnoviteľné zdroje I., II. a III.
 5. Udržateľný rozvoj ekonomiky I. & II.
 6. Projekt a financovanie rozvoja, mikro financovanie pre Eco projekty
 7. Projekt manažment ozdravovanie
 8. Trvalo udržateľný rozvoj: perspektívy, prax, politiky
 9. Verejná správa a manažment výkonu vôd

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration MBA Elektronický obchod a podnikanie

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration - MBA Marketing manažment

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration - MBA Medzinárodný orchid

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market - MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh (riadenie ľudí)

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration - MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration - MBA Medzinárodné podnikanie

Podniková ekonomika

MBA Business Economy - MBA - Podniková ekonomika

Trestné právo

Criminal Law - LL.M Master of Law - LL.M Trestné právo

Občianske právo

LL.M Master of Law - LL.M Občianské právo

Obchodné právo

Business Law - LL.M Master of Law - Obchodné právo

Rodinné právo

LL.M Family Law - Master of Law - Rodinné právo

Právo duševného vlastníctva

LL.M Intellectual property law - Master of Law - LL.M Právo duševného vlastníctva

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law - LL.M Medzinárodne právo

Finančné a daňové právo

LL.M Master of Law Financial & Tax Law - LL.M LL.M Finančné a daňové právo

Ochrana životného prostredia

LL.M Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety - LL.M. LL.M Ochrana životného prostredia

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Administration

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

MSc Zmena klímy, rozvoj a politika - MSc Climate Change - Master of Science

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategické riadenie inovácií - MSc Strategic Innovation Management - Master of Science - MSc Strategické riadenie inovácií

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MBA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration