Mondo International Academy

MSc Zmena klímy, rozvoj a politika

Študijný program MSc Zmena klímy, rozvoj a politika je študijný program dvojakej výzvy a to:  prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a prispôsobenie sa zmene klímy a ako tieto prechody ovplyvňujú globálny a regionálny rozvoj. Tento program  (pre ne-špecialistov v oblasti klímy) skúma viaceré a vzájomne prepojené dimenzie vedy a techniky a ekonomiku a politiku zmeny klímy. Dôraz sa kladie na pochopenie dôsledkov klimatických zmien a klimatických politík na rovnosť medzi krajinami a v rámci nich. Študenti získajú odborné znalosti o systéme zeme a klimatických vplyvoch, napríklad v súvislosti s vodou, potravinami a ekosystémovými službami.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Zmena klímy a energetická politika, Inovácie a hospodársky rozvoj, Energetická politika a udržateľnosť vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr.: v Procesnom riadení energií a energetickej efektívnosti, Procesnom riadení energií a nasadzovaní obnoviteľných zdrojov energie, v Environmentálnom manažmente a marketingu alebo vo vede o klimatických zmenách a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Strategického riadenia inovácií alebo Trvalo udržateľného rozvoja.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Klimatických zmien.

Výhody MSc štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.
MSc Zmena klímy, rozvoj a politika - MSc Climate Change - Master of Science

MSc program is designed for graduates who have already gained bachelor degrees at least.

Online Forma štúdia:

Všetky naše MA študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou a podnikaním. V súčasnosti naša vzdelávacia inštitúcia ponúka okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Ďalšie formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. programov MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety:

1. Zmena klímy a energetická politika

2. Inovácie a hospodársky rozvoj

3. Energetická politika a udržateľnosť

Voliteľné predmety:

 1. Procesné riadenie produktu so zameraním na hlavný proces.
 2. Procesné riadenie produktu so zameraním na zákazníka.
 3. Procesné riadenie energií a energetická efektívnosť.
 4. Procesné riadenie energií a nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie.
 5. Environmentálny manažment I.
 6. Environmentálny manažment II.

          Ďalšie voliteľné predmety

 1. Projektový manažment.
 2. Myšlienky a koncepty v oblasti klímy, rozvoja, ekonómie a politiky
 3. Výskumné metódy a profesionálne zručnosti
 4. Environmentálny marketing I.
 5. Environmentálny marketing II.
 6. Veda o klimatických zmenách
 7. Zmena klímy a energetická politika
 8. Zmena klímy: vplyvy a adaptácia
 9. Odolnosť voči klimatickým zmenám
 10. Vývoj uhlíka s nízkym obsahom

Ísť na MSc SRI

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategické riadenie inovácií - MSc Strategic Innovation Management - Master of Science - MSc Strategické riadenie inovácií