Mondo International Academy

MSc Zmena klímy, rozvoj a politika

Študijný program MSc Zmena klímy, rozvoj a politika je študijný program dvojakej výzvy a to:  prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a prispôsobenie sa zmene klímy a ako tieto prechody ovplyvňujú globálny a regionálny rozvoj. Tento program  (pre ne-špecialistov v oblasti klímy) skúma viaceré a vzájomne prepojené dimenzie vedy a techniky a ekonomiku a politiku zmeny klímy. Dôraz sa kladie na pochopenie dôsledkov klimatických zmien a klimatických politík na rovnosť medzi krajinami a v rámci nich. Študenti získajú odborné znalosti o systéme zeme a klimatických vplyvoch, napríklad v súvislosti s vodou, potravinami a ekosystémovými službami.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Klimatických zmien.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Výhody MSc štúdia:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Ďalšie formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh a špecializácia štúdia:

Každý študijný program obsahuje informácie o povinných moduloch a možnostiach, v rámci ktorých si môžete vytvoriť vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vašim vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom.

Študijný program umožňuje, aby si študenti prispôsobili študijný program záujmom a kariérnym ambíciám prostredníctvom výberu 3 modulov (napr. programov MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Moduly štúdijného programu:

 

1. Zmena klímy a energetická politika

2. Inovácie a hospodársky rozvoj

3. Energetická politika a udržateľnosť

4. Procesy

5. Projektový manažment

6. Myšlienky a koncepty v oblasti klímy, rozvoja, ekonómie a politiky

7. Environmentálny marketing

8. Veda o klimatických zmenách

9. Zmena klímy a energetická politika

10. Zmena klímy: vplyvy a adaptácia

11. Odolnosť voči klimatickým zmenám

12. Vývoj uhlíka s nízkym obsahom

13. Výskumné metódy

MSc Zmena klímy, rozvoj a politika - MSc Climate Change - Master of Science

Štúdijné povinnosti účastníka programu

 

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.

Ísť na MSc SRI

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategické riadenie inovácií - MSc Strategic Innovation Management - Master of Science - MSc Strategické riadenie inovácií