O NÁS Mondo International Academy - Vzdelávanie bez hraníc

Mondo International Academy

O NÁS

Mondo International Academy – Vzdelávanie bez hraníc

O NÁS – Kľúčovou výhodou štúdia na Mondo International Academy:

  • Získanie kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.
  • Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby a  hodnotenia tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Zmeny, ktoré nás posúvajú vpred

Od januára 2021 Mondo International Academy sa stalo držiteľom vlastných akreditácií ATHE – World Training and Higher Education a WCI – World Certification Institute, stali sme sa členom akreditačnej rady ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programs a podstupujeme akreditačný proces najvyššej Medzinárodnej úrovne založené na Baldridge Education Criteria for Performance Excellence. ACBSP je uznanou inštitúciou CHEA – Council for Higher Education Accreditation.

Vyučovací jazyk

Jazykovú variabilitu štúdia vytvárame prostredníctvom odbúravania komunikačných, technických a administratívnych bariér. Výhodou študijných programov je, že programy, ktoré sa nevyučujú v materinskom jazyku študenta, ale napr.: v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku môžu byť absolvované v slovenskom jazyku a opačne.

Pridanou hodnotu Mondo International Academy nie je len flexibilný spôsob štúdia a jeho jazyková variabilita, ale aj úspora finančných prostriedkov, ktoré by študent za bežných okolností musel vynaložiť na svoje štúdium (cestovné, preklady atď.).

Naši študenti majú možnosť užšej špecializácie, kombinácie jednotlivých odborov navzájom a sami si tak vyberajú cestu, ktorou sa vo svojej kariére chcú uberať.

Portfólio programov

Ph.D., DBA,  (Doktorandské), MA,  Master (Magisterské), Bachelor BSc, BALL.B. (Bakalárske) študijné  programy a profesijné MBAMScMPH, LL.M.

Diplom

Mondo International Academy má právo vydávať na vybrané programy vlastné diplomy, na základe akreditácie WCI – World Certification Institute. Diplomy vydané našou inštitúciou sú medzinárodne uznávané.

Pre našich študentov ponúkame aj možnosť získať diplom od nášho partnera Madison International Institute & Business School a URH-ISAG University, ktorý je rovnako na základe akreditácií medzinárodne uznávaný.

Pre našich najmenších sme pripravili akadémiu mládeže, kde sa deti vzdelávajú na báze hry.

Zároveň poskytujeme kvalifikované poradenstvo pri výbere vhodného štúdia, ktoré vždy odzrkadľuje požiadavky študentov, ich predošlé študijné výsledky a praktické skúsenosti.

Využíva sa kreatívny a inovatívny spôsob štúdia podporujúci osobný rozvoj a podnikateľské myslenie študentov.

Sme otvorení novým názorom, netradičným nápadom a inovatívnemu mysleniu študentov. Podporujeme študentov k logickému úsudku a k inovatívnym riešeniam, ktoré rozvíjajú kreativitu a invenčnosť v rôznych oblastiach. Snažíme sa vytvárať prostredie a ponúkať štúdium, ktoré nebude založené na zaužívaných spôsoboch výuky teórie, ale kladieme dôraz na aplikáciu a pochopenie v praxi.

V rámci štúdia je prvoradou úlohou študentov postaviť sa ku každej téme kriticky, vyjadriť svoj názor a hľadať nové riešenia. Táto forma hlbšie rozvíja vedomosti a otvára nové možnosti.

Viac informácií o štúdiu nájdete tu.

PARTNERI