O Nás - Mondo International Academy

Mondo International Academy

O Nás | Mondo International Academy

O NÁS – Mondo International Academy

Základným poslaním Mondo International Academy je, rozvíjať a šíriť vzdelanosť a  tvorivým vedeckým výskumom otvárať nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní. 

Akadémia: O Nás

 • sa venuje vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu; svoje vzdelávanie realizuje nezávisle. Samostatne si vyberá ciele a orientáciu vo výučbe, pričom na svojej pôde realizuje vzdelávanie  vo viacerých vedných a študijných odboroch a programoch;
 • zakladá svoju výučbu na modernejinovatívnej metodike, na čerpaní z najlepších svetových zdrojov vedeckého poznania a na interdisciplinárnom prístupe k riešeniu problémov. Vedecké poznatky sprostredkúva nielen svojim študentom, ale šíri ich aj  mimo akadémie;
 • z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce bez obmedzení využívajú slobody a práva pri výkone svojho povolania;
 • má ambíciu stať sa poprednou európskou súkromnou akadémiou, trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vzdelávacej ustanovizne  na medzinárodnej úrovni;
 • vytvárať vynikajúce podmienky na vzdelávanie v širokom spektre študijných programov;
 • pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu;
 • zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a jej hospodársku prosperitu. O Nás

Mondo International Academy a Jazyková variabilita

Jazykovú variabilitu štúdia vytvárame z dôvodu odbúravania komunikačných, medziľudských a administratívnych bariér. Výhodou študijných programov je, že programy, ktoré sa nevyučujú v materinskom jazyku študenta, ale napr.: v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku môžu byť absolvované v slovenskom jazyku a opačne.

Pridanou hodnotu Mondo International Academy nie je len flexibilný spôsob štúdia a jeho jazyková variabilita, ale aj úspora finančných prostriedkov, ktoré by študent za bežných okolností musel vynaložiť na svoje štúdium (cestovné, preklady atď.).

Naši študenti majú možnosť užšej špecializácie, kombinácie jednotlivých odborov navzájom a sami si tak vyberajú cestu, ktorou sa vo svojej kariére chcú uberať.

Cieľom Akadémie  je byť inštitúciou, ktorej meno bude  vnímané ako záruka kvality vzdelávania, inštitúciou, ktorej absolventi budú považovaní za schopných účinne, pružne a tvorivo riešiť problémy v náročnom a neustále sa meniacom, aj medzinárodnom prostredí.

Vybudovať si postavenie  prestížnej súkromnej  akadémie s nadregionálnym celoštátnym i medzinárodným významom.

Aktivity k naplneniu naších cieľov:

 • Motivovať čo najväčší počet maturantov, aby sa uchádzali o štúdium na MIA.
 • Dbať na permanentnú implementáciu najnovších vedeckých, metodologických a metodických poznatkov do pedagogického procesu a na úzke skĺbenie vedeckej a pedagogickej činnosti vyučujúcich pracovísk.
 • Naďalej rozširovať možnosti študentov MIA absolvovať časť študijného programu na iných vysokých školách v zahraničí v rámci programov rôznych výmenných programov.  
 • V súlade so súčasnými vzdelávacími trendmi vo vzdelávaní, vede a podľa potrieb spoločnosti inovovať existujúce a zavádzať nové študijné programy, vrátane využívania synergie fakúlt na rozvoj spoločných programov viacerých fakúlt.  Zlaďovať študijné programy s predpokladaným vývojom v praxi tak, aby absolventi akadémie boli pripravení reflektovať impulzy z prostredia svojej činnosti a presadzovať odborný a etický charakter svojej profesie.
 • Cieľom je, ponúkať výučbu predmetov a študijných programov v španielčine, prípadne iných jazykoch, obsahovo ekvivalentnú predmetom a programom vyučovaným v slovenčine.
 •  Získavať zahraničných študentov pre štúdium na akadémii. 
 • Účinne využívať inštitúty spoločného a dvojitého diplomu s poprednými vysokými školami a Univerzitami v zahraničí .
 • Vytvárať širší priestor pre kvalitné voliteľné a povinne voliteľné predmety.
 • Vytvoriť koncepciu študijnej záťaže študenta, ktorá by nahradila doteraz používaný systém počtu hodín priamej výučby.
 • Podporovať programy sociálnej inklúzie a kohézie (napr.  programy pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva – zrakovo postihnutých obyvateľov, kompletizovať bezbariérové riešenie priestorov, zabezpečiť sociálne spravodlivý prístup k vzdelaniu aj pre študentov z ekonomicky slabšieho prostredia a pod. ( sociálny podporný program).
 • Podporovať a rozširovať  oblasť ďalšieho a celoživotného vzdelávania občanov na akadémii.

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Naši partneri
ANOBS, Mondo International Academy, MPH, MA, BSc., MBA, LL.M., DBA, Studium, Gesundheitswesen, Recht, International Business, Management, Wirtschaft, Diplom, Studien, Unternehmensführung, Wirtschaft, Management, Logistik, MA, Internationaler Handel, Zoll, Logistik, Studenten, Studium, Studiengang, Strategisches Management, Planung, Prozess, Analyse, Umsetzung, Unternehmensvision, Disziplin, Gesundheitswesen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie, BSc. Bachelor Studiengang, Gesundheitspolitik, Unternehmertum, Marketing, Management, Logistik, Transport, Weltwirtschaft, Business, MPH, MA, DBA, Grundlagen des Managements, Medizinische Prozesse, Grundlagen des Gesundheitswesens, Pflegerische Prozesse, Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswesens, Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsökonomie, Public Health, BSc., BSc. Business Management, Unternehmensführung, Marketing, Rechnungswesen, Unternehmensstrategie, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, E-Business, E-Commerce, Recht, Human Resource Management, Projektmanagement, Studenten, MA, Handel, Wirtschaft, Studiengang, Logistik, Finanzen, BSc., Internationaler, Handel, Studium, Karriere, Management, Führung, Unternehmensführung, Handelsabkommen, Technologie, Risikomanagement, Verhandlungen, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, MBA, Internationale, Beziehungen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Medizin, Gesundheitsökonomie,

Ďalšie informácie nájdete na: Akademické informácie