O Nás - Mondo International Academy

O nás Mondo International Academy

Základným poslaním Mondo International Academy je, rozvíjať a šíriť vzdelanosť.  Otvárať nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní prostredníctvom tvorivých vedeckých výskumov.  

Akadémia: O Nás

 • sa venuje vzdelávaniu postgraduálných štúdijných programov a celoživotnému vzdelávaniu. Samostatne si vyberáme ciele a orientáciu vo výučbe, pričom na svojej pôde realizujeme vzdelávanie  vo viacerých vedných a študijných odboroch a programoch.
 • Výučbu zakladáme na modernej a inovatívnej metodike, pričom čerpáme z najlepších svetových zdrojov vedeckého poznania a na interdisciplinárnom prístupe. Vedecké poznatky sprostredkúvame nielen svojim študentom, ale šírime ich aj  mimo akadémie.
 • Definujeme svoje ciele a priority. ;
 • Máme ambíciu stať sa poprednou európskou súkromnou akadémiou, trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vzdelávacej ustanovizne  na medzinárodnej úrovni.
 • Vytvárať flexibilné podmienky pre vzdelávanie.
 • Pripravujeme absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosť a humanizmus.
 • Neustále zlepšujeme vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti a jej hospodársku prosperitu.

Mondo International Academy a Jazyková variabilita

Jazykovú variabilitu štúdia vytvárame z dôvodu odbúravania komunikačných, medziľudských a administratívnych bariér. Výhodou študijných programov je, že programy, ktoré sa nevyučujú v materinskom jazyku študenta, ale napríklad v maďarskom, nemeckom alebo anglickom jazyku môžu byť absolvované v slovenskom jazyku a opačne.

Pridanou hodnotu Mondo International Academy nie je len flexibilný spôsob štúdia a jeho jazyková variabilita, ale aj úspora finančných prostriedkov, ktoré by študent za bežných okolností musel vynaložiť na štúdium (cestovné, preklady atď.).

Naši študenti majú možnosť užšej špecializácie, kombinácie jednotlivých odborov navzájom a sami si tak vyberajú cestu, ktorou sa vo svojej kariére chcú uberať.

Cieľom Akadémie  je byť inštitúciou, ktorej meno bude  vnímané ako záruka kvality vzdelávania. Byť inštitúciou, ktorej absolventi budú považovaní za schopných účinnepružne a tvorivo riešiť problémy v náročnom a neustále sa meniacom, aj medzinárodnom prostredí.

Vybudovať si postavenie  prestížnej súkromnej  akadémie s nadregionálnym celoštátnymi medzinárodným významom.

Aktivity k naplneniu našich cieľov:

 • Motivovať čo najväčší počet maturantov, aby sa uchádzali o štúdium na Mondo International Academy.
 • Dbať na permanentnú implementáciu najnovších vedeckých, metodologických a metodických poznatkov
 • Naďalej rozširovať možnosti študentov absolvovať časť študijného programu aj na iných vysokých školách v zahraničí v rámci rôznych výmenných programov.  
 • V súlade so súčasnými vzdelávacími trendmi vo vzdelávaní, vede a podľa potrieb spoločnosti inovovať existujúce a zavádzať nové študijné programy, vrátane využívania synergie fakúlt na rozvoj spoločných programov viacerých fakúlt.  Zlaďovať študijné programy s predpokladaným vývojom v praxi tak, aby absolventi akadémie boli pripravení reflektovať impulzy z prostredia svojej činnosti a presadzovať odborný a etický charakter svojej profesie.
 • Cieľom je, ponúkať výučbu postgraduálných študijných programov, aj v cudzích jazykoch.
 • Získavať zahraničných študentov pre štúdium na akadémii. 
 • Účinne využívať inštitúty spoločného a dvojitého diplomu s poprednými vysokými školami a Univerzitami v zahraničí .
 • Vytvárať širší priestor pre kvalitné voliteľné a povinne voliteľné predmety.
 • Vytvoriť koncepciu študijnej záťaže študenta, ktorá by nahradila doteraz používaný systém počtu hodín priamej výučby.
 • Podporovať programy sociálnej inklúzie a kohézie (napr.  programy pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva – zrakovo postihnutých obyvateľov, kompletizovať bezbariérové riešenie priestorov, zabezpečiť sociálne spravodlivý prístup k vzdelaniu aj pre študentov z ekonomicky slabšieho prostredia a pod. ( sociálny podporný program).
 • Podporovať a rozširovať  oblasť ďalšieho a celoživotného vzdelávania na akadémii.
Naši partneri

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.

Skip to content